Lubbert Jan de Vries, Walt Whitman

Gjalp

logo.ensafh

 

 

Tongersdei 23 novimber 2023, de dei nei de ferkiezingen
‘Gjalp’
(in hânsum pamflet, frij neffens ‘Liet fan Mysels’ fan Walt Whitman, troch Lubbert Jan de Vries)
Ik lit myn barbaarske gjalp klinke oer de dakken fan de wrâld!
En alles dat oan my beheart beheart likegoed oan dy.

 

Hjoed it bêste sjen litte en it skiede fan it minne pleaget de nije tiden. Ik ha heard wêr’t de praters oer prate; striid, ferskrikkingen en oarloch, de opwining troch twiveleftich nijs, it ritige barren fan dingen. Dy komme dei en nacht op ús ôf en geane wer fan ús ôf.… Lês fierder

Lubbert Jan de Vries

De earste ynslach

logo.ensafh

 

 

 

Meast
Nei de earste ynslach
Strûpe guon fermogens derûnder

Rekkene neffens de klap
Krekt oerein
Net betize oer belies jaan
Weagje wy ús
Yn de nacht
Oer it skansearre paad

Sûnder bangens foar de grutte fan dit lijen
Net hindere troch staffens en nachtblinens
En miskien de sinleazens fan dit protest

Om lûd en sicht werom te heljen

Rekkene neffens de slaggen fan it hert
Ivich betûft en nea fernuvere
Weagje wy ús
Yn de nacht
Op wei yn it skeinde lichem
Mei foarop de wite flagge

Wilens
Komme de fermogens stiloan oerein
Longerje yn de nearens
Sy binne fan ús
Wy hâlde fan har
Bongelje fierder
Sette sa troch nei moarnier
It gehoar wer klaaid mei lûd
It sicht mei ljocht

Soks is reden om fleurich te wêzen

Lykwols

Betink
Leafde & freonlike wurden sille omkomme
Fermogens derûnder strûpe
Dochs fergean
As dat allegear in rimpen & ûnbetochtsume died is
En aansens yn ferneukt nije sprake
It útmergele & oanfretten bestân op tafel leit (in misdied)
Leafde & freonlike wurden sille omkomme… Lês fierder

Lubbert Jan de Vries

Playlist ‘Eigentrieds’ gearstald troch Lubbert Jan de Vries

logo.ensafh

Op 08-02-20 waard op de Grutte Gedichtejûn de blomlêzing Eigentrieds, gearstald en oerset troch Lubbert Jan de Vries, presintearre. Eigentrieds is in samling ‘Amerikaanske ‘ûnhillige’ en ‘net-autentike’ outlaw – en beatpoëzij’ yn Fryske oersetting.

De Vries hat spesjaal foar ensafh in playlist by de bondel makke. In soad wille tawinske!

Playlist ‘Eigentrieds’ gearstald troch Lubbert Jan de Vries

S.A. Griffin

https://www.youtube.com/watch?v=r-U6dXK4Mig

Walt Whitman

https://soundcloud.com/neelybrucemusic/sets/the-barbecue-divertimento-by

https://www.youtube.com/watch?v=0kTfBAqrw3s

Marianne Moore

https://www.youtube.com/watch?v=tpEAFtKpA0k

William Carlos Williams

https://www.youtube.com/watch?v=qbA7-We6KO8

Charles Olson

https://www.youtube.com/watch?v=RFenIf_SIzc

Alan Ginsberg

https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lMFawm87MKGq47Zg9D7abBKUIsZdZKTFU

Jack Spicer

https://www.youtube.com/watch?v=mOgOcxQxshE

https://www.youtube.com/watch?v=v3019HUyoKQ

Jack Micheline

https://www.youtube.com/watch?v=7qAD5oIqyis

Gregory Corso

https://www.youtube.com/watch?v=4lmOiZHO6uM&list=PLO0tmcN8KXaxrt1fxDpleLixrW7FzK4Gd&index=1

Diane Di Prima

https://www.youtube.com/watch?v=7wzR_BVFsUU

Amiri Baraka

https://www.youtube.com/watch?v=L1JzXdWoAQI

Lês fierder
Lubbert Jan de Vries

Walt Whitman (1819-1892): The Good Grey Poet – De Goede Grize Dichter (4)

logo.ensafh

Walt Whitman (1819-1892): The Good Grey Poet – De Goede Grize Dichter (4)
(In libbensline mei faasje fan de man en syn burd; Whitman foar ‘dummies’)

(boarne: https://whitmanarchive.org (dêryn foaral: https://whitmanarchive.org/biography/walt_whitman/index.html (– Ed Folsom&Kenneth M. Price editors)
(noat: lês ek ‘Outlaw Poetry’ Ensafh tydskrift # 4/2017)

(Om’t it dizze moanne 200 jier lyn is dat Walt Whitman berne is publisearret Ensafh de kommende wiken yn 4 ôfleveringen dit artikel fan Lubbert Jan de Vries. Dit is ôflevering 3)

(Sjoch ôflevering 1, 2, 3)

1870 – 1884

It giet minder en minder mei de sûnens. Op it wurk giet it ek minder linich; nei it earste folgje noch in keppel ‘moraal’-ynsidinten.… Lês fierder

Lubbert Jan de Vries

Walt Whitman (1819-1892): The Good Grey Poet – De Goede Grize Dichter (3)

logo.ensafh

Walt Whitman (1819-1892): The Good Grey Poet – De Goede Grize Dichter (3)
(In libbensline mei faasje fan de man en syn burd; Whitman foar ‘dummies’)

(boarne: https://whitmanarchive.org (dêryn foaral: https://whitmanarchive.org/biography/walt_whitman/index.html (– Ed Folsom&Kenneth M. Price editors)
(noat: lês ek ‘Outlaw Poetry’ Ensafh tydskrift # 4/2017)

(Om’t it dizze moanne 200 jier lyn is dat Walt Whitman berne is publisearret Ensafh de kommende wiken yn 4 ôfleveringen dit artikel fan Lubbert Jan de Vries. Dit is ôflevering 3)

(Sjoch ôflevering 1, 2)

1860/61 – 1870

Twa foarfallen.
Ien: omheech.
Twa: ferwoastigjend – de Hel.

IEN
De Brooklynske útjouwer fan ‘Leaves’ lit it sitte.… Lês fierder

Lubbert Jan de Vries

Walt Whitman (1819-1892): The Good Grey Poet – De Goede Grize Dichter (2)

logo.ensafh

Walt Whitman (1819-1892): The Good Grey Poet – De Goede Grize Dichter (1)
(In libbensline mei faasje fan de man en syn burd; Whitman foar ‘dummies’)

(boarne: https://whitmanarchive.org (dêryn foaral: https://whitmanarchive.org/biography/walt_whitman/index.html (– Ed Folsom&Kenneth M. Price editors)
(noat: lês ek ‘Outlaw Poetry’ Ensafh tydskrift # 4/2017)

(Om’t it dizze moanne 200 jier lyn is dat Walt Whitman berne is publisearret Ensafh de kommende wiken yn 4 ôfleveringen dit artikel fan Lubbert Jan de Vries. Dit is ôflevering 2.)

(Sjoch ôflevering 1)

1833 – 1845

Op in stuit wolle heit en mem Whitman werom nei Long Island. Walt, dy’t dan 14 jier is, giet net mei.… Lês fierder

Lubbert Jan de Vries

Walt Whitman (1819-1892): The Good Grey Poet – De Goede Grize Dichter (1)

logo.ensafh

Walt Whitman (1819-1892): The Good Grey Poet – De Goede Grize Dichter (1)
(In libbensline mei faasje fan de man en syn burd; Whitman foar ‘dummies’)

(boarne: https://whitmanarchive.org (dêryn foaral: https://whitmanarchive.org/biography/walt_whitman/index.html (– Ed Folsom&Kenneth M. Price editors)
(noat: lês ek ‘Outlaw Poetry’ Ensafh tydskrift # 4/2017)

(Om’t it dizze moanne 200 jier lyn is dat Walt Whitman berne is publisearret Ensafh de kommende wiken yn 4 ôfleveringen dit artikel fan Lubbert Jan de Vries. Dit is ôflevering 1.)

(Sjoch ôflevering  2, 3)

‘I greet you at the beginning of a great career, which yet must have had a long foreground somewhere, for such a start.Lês fierder