Hein Jaap Hilarides

grasmaaierheroïek met Tourette syndroom

logo.ensafh

halfgodgemingd dubbel … kut … fan de retoryk
bin ik. Dut werk is … godferdomme kut … is fan
’n slemilighyd, dat wilst wete niet. Co-auteur
fan biologyboeken foor de bovenbou. In elk
gefal … hoddomme kut! … onder de maat, ha!
Geef mij ’n halve maan of ’n juninacht wêrin
’t hest niet … Kristus … donker wort. Maar dut!
Gegriem fan ’n gemeentemaaier, maaipatroanen,
’n stoet parkeerwachtscooters like laf as ’n boete
dinsdegoffen froeg, ’n fyts in de fiver gooid,
snijende herry … godferdomme kut …
syklys skerp bot na binnen richt gyn grâs
snijend, droog woordhooi gaat op in de
fergetelhyd fan de soade, de bron.… Lês fierder

Hein Jaap Hilarides

Ferskynsels

logo.ensafh

Fliegend laat de ekster syn fleugelpatroan sien
De moeilikhyd fan ’t leven is ’t gemak
Bovenondertussenbúttenwereldmînsen
Duven pikke in made lief grâs

Zonnesteyntram fangt aaien fan ferfeling op brommer
Celluloasegas fult de lucht fan ’n straaljager
Sinloaze koherînsy fan son en omhoogwaaiend saadpluus, de basis fan leven

Dut ferskynsel: de friksy fan folkomen frij-fan-geest-weze
en mîns weze in de maatskappij; ’t terloopse skynt
’n reden hewwe te motten, wat fan betekenis

De friksy tussen wat said is en wat said most.
’t Werkwoord dat ’t onderwerp ferkeerd ansprak.
De gewoante na de deur te lopen wylst de sleutel in ’t hok lait.… Lês fierder

Hein Jaap Hilarides

Ses foor acht in Burgerdam

logo.ensafh

Aalskolver op anmeerpaaltsy droogt de herinnering an ’e flucht.
Ringferkeer rijt Seeburgertunnel in út (betonskip foor Pampus).
Op de Skellingwouderbrûg is hoog boven water, hoog boven water.

Dos wort hoog leeg, water hoger as lând in Waterlând.
Koalsaad en pypkruud, geel wit groen de kombinasy fan ’t meesterbrain.
Skoren skapen staan op knappen as ’n strak sin.

’n Kastanje set op fleugelmaat ’n onferbidlik sesoen in.
’n Messkerp ferlangen na wat soa weze most.
’n Sirkelsaaggang slaat ’t hardst toe in April met boaten foor anker.

Eén keer per twee wiekslagen gruttoot grutto na boukranen in IJburg.
Hoogspanningsmasten soeze met reuzestappen na sintrale.… Lês fierder

Hein Jaap Hilarides

Mannen die’t feul prate binne goed in bêd

logo.ensafh

‘Ik hew hoord datstou de bek nooit dicht hest,’ saai de frou.
‘Hoe komst dêr bij?’ saai de man.
‘Dat hew ik hoord.’
‘Hmm,’ saai de man. ‘Dêr ferdien ik myn geld met.’
‘Dat mân ik wel lije,’ saai de frou. ‘’n Man die’t de freet nooit op slot het. Mannen die’t feul prate binne goed in bêd.’
‘Hoe komst dêr bij?’ saai de man.
‘Niet dan?’
‘Ik sil de lêste weze die’t sait dat ’t niet soa is. Ik froeg hoestou dat weetst. Hest erfaring met mannen die’t feul prate?’
‘Ik hew ’n man had die’t nooit wat saai. En die wou ok nooit wat.… Lês fierder

Hein Jaap Hilarides

Hest hêst

logo.ensafh

Alle spoaren binne doadlopen in ’e seumer.
Ik wor woest fan ’e son die’t weer leger staat.
En ’t foetbalsesoen dat begonnen is om pionnen
Te fersetten foor kondisy, longinhoud die’t fort is.
Hoe sil ’t gekke leven ’t gekke leven ôfswere at
De maan rônd is as ’n tyt, de dâg hyt en de nacht koel?
Ik dink in eeuwigheden. Ik bin foor nou
Altyd an ’e gang.

Ik jaag de sesoenen op.
Appelbloesems ferdriif ik met sneeklokkys, de kouwe
Oastewyn driif ik met ’t hôndsdageweer foor my út.
Knoppen, blommen, fruchten, dooie blâden.
De maan giselt om ’t huus, in ’n slaapsucht,
Fan oast na west in ’n heldere sterrelucht.… Lês fierder

Hein Jaap Hilarides

Nije irpels

logo.ensafh

I

Onder teerwolken smelte auto’s weg in ’e grize dyk
Fandaag is ’n son geboren
’t Maanlicht op ’t Iselmeer doet seer an ’e ogen

Laat ’t irpels regen, sait Falstaff, en skúl tun ’t bijgeloof fan ouwe wiven
(Wij konnen de irpel nag gyn hondert jaar)
De kooktiid fan de irpel waar tiidseenhyd fan de Inca’s

Bin ik ferhuusd deur ’n gebrek an beflieging, ’n gebrek an gare irpels?
Patat en liefde, fooral liefde foor patat, bepale de economy
Hoe wort onkruud geld?

(fragmint)Lês fierder

Hein Jaap Hilarides

Joppe (fragmint)

logo.ensafh

Hy ried nei de seedyk ta. Hy hie der hieltyd faker ferlet fan om allinne te wêzen. Yn de planning fan de kontrôles hold er der rekken mei. Boppe op ’e dyk seach er de dakken fan it azc tusken Raarendt en de seedyk. Yn in blauwe loft dreaunen grutte griiswite wolken, ien glied foar de sinne. Perselen ierappels wienen lofklapt en deasproeid. Gielwite stompkes stutsen út de rêgen.
Hy rûn de dyk del. It wie leech wetter. It Amelân lei as in oaze yn in slykwoestyn. Healwei de top fan de dyk en it stik dêr’t de tarre begûn, gie er yn it gers sitten.… Lês fierder

Hein Jaap Hilarides

trajekt Harns — Frjenstjer

logo.ensafh
In Franeker fan ’t iis (de tocht fan 63)

’t Waar de tocht fan ’63, ik waar eenentwintig
Ik sat in militêre dienst en waar stasjoneerd in Nunspeet
Weken trainde ik alle avens, ik reed in Nunspeet myn baantsys
Nooit fan myn leven waar ’k soa sterk, fan honderd rondsys ha ’k gyn werk

De aven foor de tocht overnachte, op ’t Hoekster eand in de Liuwter kazerne
Der sliep ’n groep út Nunspeet, elke militêr die’t de Elfsteden reed
Om acht uur offens most ik starte; ik reed met een út de kazerne
Bij ’t onderbinen op ’t Van Harinxmakanaal waar ’t storvenskoud en ’t woei mâl

Lagen kleren en kranten mosten my wêrme, ’t borst en de klaine man beskerme
De wyn en kou waar ’t minste niet, ’t waar myn maat, hy riek ’n reden kwyt
Na 100 meter sâg ik ’m fallen, hij had fort ’n reden stikken
Ik gâf ’m myn reserveskaats, maar dêr laai-y al weer op ’t iis

Ik gong alleen feerder, en docht waar ik maar start eerder
Soa haal ik de finish nooit, ik hè fursten te feul tiid ferklooid
Naar Sneek, Ylst en Staveren wou ’t nag wel wat avensere
Maar búttenom op ’t Iselmeer sâg ’k de gisel fan de hel de eerste keer

          Ik had in ’e hasses om na hús; nag fyftyn kilometer en ’k waar thús
          Se saiden, jonge, bist n’t wiis; ik most in Franeker fan ’t iis

Tussen Sloaten en Hindelopen waar ’k al stikken an ’t lopen
Tien sintimeter snee op ’e faart, en waaie, man, ’t had ’n aard
’t Waar niet rije maar klauwe, niet dinke maar deurhouwe
Betiden ston ik stil, en most ik deur alleen op ’e wil

Ik sou in Bolsward komme; ik gong deur, ’t kon my niks ferdomme
De meesten stapten hier ôf, se hadden halfweg fan de hel genôg
Naar Harlingen waar ’t meer lope as rije, hier kwam de wyn nag fan sijen
Naar Franeker toe ha ’k de wyn in ’e kop, en ’t skoat foor gyn meter op

Ik kin ’t nag soa foor de geest krije: om ’e bocht lope of ’n stikky rije
Om fier uur kwam ik in Franeker an; dêr froegen se wat bistou fan plan?… Lês fierder

Hein Jaap Hilarides

trajekt Harns — Frjenstjer

logo.ensafh
In Franeker fan ’t iis (de tocht fan 63)

’t Waar de tocht fan ’63, ik waar eenentwintig
Ik sat in militêre dienst en waar stasjoneerd in Nunspeet
Weken trainde ik alle avens, ik reed in Nunspeet myn baantsys
Nooit fan myn leven waar ’k soa sterk, fan honderd rondsys ha ’k gyn werk

De aven foor de tocht overnachte, op ’t Hoekster eand in de Liuwter kazerne
Der sliep ’n groep út Nunspeet, elke militêr die’t de Elfsteden reed
Om acht uur offens most ik starte; ik reed met een út de kazerne
Bij ’t onderbinen op ’t Van Harinxmakanaal waar ’t storvenskoud en ’t woei mâl

Lagen kleren en kranten mosten my wêrme, ’t borst en de klaine man beskerme
De wyn en kou waar ’t minste niet, ’t waar myn maat, hy riek ’n reden kwyt
Na 100 meter sâg ik ’m fallen, hij had fort ’n reden stikken
Ik gâf ’m myn reserveskaats, maar dêr laai-y al weer op ’t iis

Ik gong alleen feerder, en docht waar ik maar start eerder
Soa haal ik de finish nooit, ik hè fursten te feul tiid ferklooid
Naar Sneek, Ylst en Staveren wou ’t nag wel wat avensere
Maar búttenom op ’t Iselmeer sâg ’k de gisel fan de hel de eerste keer

          Ik had in ’e hasses om na hús; nag fyftyn kilometer en ’k waar thús
          Se saiden, jonge, bist n’t wiis; ik most in Franeker fan ’t iis

Tussen Sloaten en Hindelopen waar ’k al stikken an ’t lopen
Tien sintimeter snee op ’e faart, en waaie, man, ’t had ’n aard
’t Waar niet rije maar klauwe, niet dinke maar deurhouwe
Betiden ston ik stil, en most ik deur alleen op ’e wil

Ik sou in Bolsward komme; ik gong deur, ’t kon my niks ferdomme
De meesten stapten hier ôf, se hadden halfweg fan de hel genôg
Naar Harlingen waar ’t meer lope as rije, hier kwam de wyn nag fan sijen
Naar Franeker toe ha ’k de wyn in ’e kop, en ’t skoat foor gyn meter op

Ik kin ’t nag soa foor de geest krije: om ’e bocht lope of ’n stikky rije
Om fier uur kwam ik in Franeker an; dêr froegen se wat bistou fan plan?… Lês fierder