Janneke Spoelstra

flinters op ’e Boschplaat

logo.ensafh

de noardewyn flapt izich oer it dún,
mar yn it suden triljend de slink

flinters op ’e Boschplaat
hoege neat en nearne hinne

wy spiele oan by Heartbreak Hotel
en op genderneutrale húskes troch

jûns knikt de sjonger, as koe er ús
noch, wy liene him it ear en longerje

nei de dochter, komme grif wer,
de fearboat biedt by elke slach

fan it eilân wider blik, skomkop,
skittering en wolk ferdwine, as wy

Lês fierder

Janneke Spoelstra

A tourist with a local bag

logo.ensafh

Ik rin de dyk del. Foar de frou
dy’t yn in tún oan ’t wurk is,
bin ik a tourist with a local bag.

Mar ik bin hjir net foar de see,
ik bin hjir net foar de stêd, ik
bin hjir foar in grêf. Mei help

fan Google streetview fûn ik
it begraafplak, mei help fan
in pear locals fyn ik it grêf.

Mei it fleske wetter en it
broadsje út ’e local bag set ik
my by dy op in muorke del.

Life is like spring water,’ seit
it fleske. ‘It runs in an infinite
number of shapes.’ Do rinst

al lang net mear.… Lês fierder

Áine Durkin, Janneke Spoelstra

Féinbhás / Stoirm

logo.ensafh

Twa fersen fan de Ierske skriuwster Áine Durkin, troch harsels foarlêzen. De Fryske oersetting is fan Janneke Spoelstra. Mear ynformaasje oer Áine Durkin fine jo hjir.

Klik hjir foar de foardracht fan it fers Féinbhás. Klik hjir foar it fers as pdf, mei oersettingen yn it Frysk en Ingelsk.

Klik hjir foar de foardracht fan it fers Stoirm. Klik hjir foar it fers as pdf, mei oersettingen yn it Frysk en Ingelsk.… Lês fierder

Charles Casha, Joan Mallia, Tanja Cilia, Janneke Spoelstra

‘In slieplietsje’ en ‘In geheim taflechtsoard’

logo.ensafh

Charles Casha (1943- ) is in produktive Malteeske skriuwer. Hy skriuwt foar bern en folwoeksenen. Omdat Malta yn 2018 ek Kulturele Haadstêd fan Europa is wolle wy graach wat sjen litte fan de Malteeske literatuer. Earder dit jier brochten wy al in temanûmer oer Malta út, Ensafh, nû. 2, 2017. En ek op www.ensafh.nl ferskynden earder al bydragen fan Malteeske skriuwers of op Malta ynspirearre.

Hjirûnder twa fan ’e gedichten fan Charles Casha, yn it Frysk, Malteesk en it Ingelsk..

 

In slieplietsje

Yn ’e baai dûnsen de boaten
in slieplietsje, yn ’e jûn
beselskippe troch de weagen
fleurich skommeljend yn moanneskyn.… Lês fierder

Janneke Spoelstra

In pear dagen yn Dublin

logo.ensafh

Begjin jannewaris nûge de Ierske skriuwster Réaltán Ní Leannáin, dy’t ferline jier in pear moanne yn Ljouwert ferbleau yn it ramt fan it Oare Wurden-projekt , my út om diel te nimmen oan in literêre jûn op woansdei 8 maart, ta eare fan International Women’s Day yn Dublin. It like har moai om ien fan de Fryske fersesykly dy’t se fan my oerset hie, ‘Lees ik in rjappel yn ’e grûn’ en ‘Altyd alve’, dêr tegearre yn it Frysk en it Iersk nei foaren te bringen.

Sa’n bûtenkâns om mei jins fersen grinzen oer te stekken kin men net rinne litte fansels.… Lês fierder

Réaltán Ní Leannáin, Janneke Spoelstra

In koarte ynlieding yn ’e Ierske literatuer

logo.ensafh

It âldste skreaune Iersk datearret fan ’e 7de iuw en waard op skrift steld troch muontsen dy’t sawol yn it Latyn skreaune as yn it Ald-Iersk. Neist religieus materiaal, sa’t wy dat sjen kinne yn foarbylden lykas it Book of Kells, hawwe de muontsen ek poëzy, mytologyske ferhalen en wetsteksten opskreaun. Der is in grut korpus fan mûnling trochjûne Ierske myten, datearjend út de izertiid, yn dizze manuskripten opnommen. Dêr binne ferhalen fan fjildslaggen by, en beskriuwingen fan keningen, skiednissen fan boppenatuerlike foarâlden en fan nije ynvaazjes op it Ierske eilân. In soad dêrfan ferwize nei de Fiannaíocht en Rúraíocht, de beskriuwingen fan ’e mannichte oan stammen en hearen op it eilân.… Lês fierder

Janneke Spoelstra

Besite fan Malta

logo.ensafh

De ôfrûne dagen wie de Malteeske dichteres Rita Saliba yn Fryslân foar it projekt Poetic Potatoes, in projekt organisearre troch de Bildtse Aardappelweken yn it ramt fan Kulturele Haadstêd 2018. Se waard beselskippe troch Leanne Ellul, fan it Malteeske literêre tydskrift Inizjamed, en immen fan Valletta 2018, de stêd dy’t tagelyk mei Ljouwert Kulturele Haadstêd wêze sil yn 2018.
Ik haw Rita yn jannewaris troffen op Malta, doe’t ik dêr mei Hein Jaap Hilarides wie yn it ramt fan itselde projekt. It wie bysûnder aardich om inoar no yn Fryslân wer te sjen. Woansdeis beseagen se de sit fan ’e KH2018-organisaasje, de Blokhúspoarte.… Lês fierder

Janneke Spoelstra, Edith Lomovasky-Goel, Susan Massotty, Renée van Weringh

Dialooch mei Edith Lomovasky-Goel

logo.ensafh

Sjoch ek de Oprop poëtyske dialooch mei Fryske dichters.

 

Janneke Spoelstra

Dique

Donde inesperadamente encuentro la entrada,
las botas de los niños tajean arroyuelos en la tierra
desgarran lo que se había encenagado
los rastros tienen que revelarse

Desde que llamé a los patios mi base
me nutrí de los frutos de la huerta,
la recompensa de manos tiernas
bebió de las astillas, y las cestas fueron mi trono

una vez un hombre viejo entró en la zanja
del que habíamos sido tan prevenidos
que nunca saldríamos
cómo podía no saberlo él

cuando yo aún habitaba
en medio de las zanahorias bravías,
una rana saltando detrás de las demás,
me pusieron encima de un furgón,
balanceándome por los canales, me llevaron a casa antes de la tormenta

Tenía una prima asmática de Zwolle
que raramente llegaba
y llevaban solo al ganado
al dique en la carretera, a nuevos pastos

Oersetting: Edith Lomovasky-Goel

*

Janneke Spoelstra

Dam

Where I unexpected find entry
children’s boots hack runnels in the ground
tear open what had silted up
traces need to be revealed

from when I called the yards home base
was nourished by the orchards’ fruit
the soft hands’ bounty
drank from shards, and baskets were my throne

one time an old man walked into the ditch
which we had been so warned about
you’ll never get out!… Lês fierder

Janneke Spoelstra

Tetman 100 jier

logo.ensafh

Tajûn, Bitgum Merke oantinkens spilen net swak by, doe’t ik de kaarten bestelde foar de foarstelling 100 jier Tetman. In moaie gelegenheid om nochris yn Zalencentrum Groot Terhorne yn Bitgummûne te sjen. Mar it wie ek om dat iene ferske wer ris te hearren, dat my de earste kear dat ik it hearde, as njoggentjinjierrige, djip yn it moed taaste: ‘Dan komt de maityd’. It wie yn 1981, yn it krekt iepene doarpshûs fan Hijum. Hoewol’t ik it neitiid wol faker heard ha en de glâns noait mear sa west hat as dy earste kear, soe ik it no hearre kinne op it plak dêr’t it foar it earst foar publyk songen is.… Lês fierder

Miodrag Kojadinović, Janneke Spoelstra

Doe’t Tim dûnse, desennia lyn

logo.ensafh

Der wie dy allinne-ûnderbroek-en-frij-drinken jûn yn it skurve (mar teminsten âlde, en dat jout it in grut foardiel boppe it út lilke nijichheden besteande kontinint fan Noard-Amearika) Lux Theater. Och, ja! tocht ik, dêr soe ik in lekkere slaafjonge (18+, fansels) foar de nacht krije kinne. It soe moai wêze om him de broek fan ’e kont te lûken en him te betaasten op it earste balkon. It soe sa opwinend wêze! (en, ik wol jim noch mar even derop wize, der is gjin fentilaasje yn it gebou) Ik wie sels ree om frijwillich as útsmiter te fungearjen (no, dat is nochris in psychologysk machtsspul).… Lês fierder