Janneke Spoelstra

By it útkommen fan de biografy fan Simke Kloosterman op 21-06-2023

logo.ensafh

Alderearst tank foar de útnûging, dat ik hjir op dit plak, op dit momint, myn fyzje jaan mei oer it wurk fan Simke Kloosterman.
Yn 2012 studearre ik ôf, yn Grins oan ’e RUG, mei de Master-skripsje ‘Simke Kloosterman, in problematyske heldinne? Har skriuwen, proaza en de resepsje fan har proaza besjoen út gender- en queerteoretysk perspektyf’.

Der waarden dy deis 4 bachelor- en 3 masterdiploma’s Fryske taal en kultuer útrikt!
Under de persoanen dy’t ik útnûge hie, wiene neist famylje ek twa bestjoersleden fan it Simke Kloosterman-lien. Troch de besites, dy’t myn stúdzjegenoate Ruurdtsje en ik oan it Simke Kloosterman-hûs brocht hiene, fielden dy ek hast as famylje oan.… Lês fierder

Janneke Spoelstra

Wêr bliuwe de froulju?

logo.ensafh

Lêzing Janneke Spoelstra

CFH septimber 2022

Wêr bliuwe de froulju?

Dat haw ik my faak ôffrege as ik siet te kopijlêzen foar Ensafh, it iene fers of ferhaal nei it oare fan manlju, en inkeld ris in bydrage fan in frouminske dêrtuskentroch. Ik haw it ek wol tocht op dichtersjûnen, as ik de line-up seach.

De titel fan dizze lêzing slacht dan ek op ’e froulju dy’t der al en dy’t der net binne yn ’e Fryske literatuer.

1 Yntroduksje

Dizze lêzing giet oer it ynterviewprojekt, dêr’t ik yn maart mei úteinset bin. Yn ’e Redaksje Literêre Rigen bestie al in moai skoft de winsk om in update te meitsjen fan Jelma Knol har essay ‘út syn aerd wei froulik’ , de Fryske dichteressen en it misferstân (1993).Lês fierder

Eric Hoekstra

Laudatio Eeltsje Hettinga fanwegen syn Gysbert Japicx-priis 2021

logo.ensafh

Oan my as fertsjintwurdiger fan de Fryske Akademy de eare om in laudatio út te sprekken foar Eeltsje Hettinga. Hy kriget de Gysbert Japicx-priis foar de gedichten dy’t er skreau yn syn funksje as ‘Dichter fan Fryslân’ tusken 2017 en 2019. Hy fertsjinwurdige Fryslân yn it romrofte jier 2018 dat Ljouwert / Fryslân kulturele haadstêd fan Europa wie.

Hoe sille wy him priizgje, dy’t de namme hat te wêzen in ‘enfant terrible’ fan de Fryske literatuer? Wy priizgje him om deugden dy’t er sels yn eare hâldt. Ik kies trije út:

• De leafde foar it moaie fan taal
• De leafde foar gerjochtichheid
• De leafde foar it frije wurd

Eeltsje Hettinga hâldt fan taal, fan smoute taal, fan moaie útdrukkingen, fan de Fryske taal.… Lês fierder

Goffe Jensma, Kirsten van Santen, Coen Peppelenbos

Sjueryrapport Piter Jellespriis 2019

logo.ensafh

Kirsten van Santen over Jannie Regnerus, Nachtschrijver

Beeldend kunstenaar en schrijfster Jannie Regnerus schreef met Nachtschrijver een ‘slow book’. Het is geen fastfood, geen hamburger die je snel naar binnen schrokt. Nachtschrijver is een werk om langzaam, geduldig, voorzichtig van te proeven.
Een ontmoeting met de blinde schrijver Tsjêbbe Hettinga op camping Stortemelk op Vlieland ligt ten grondslag aan Nachtschrijver. Daar was Regnerus, die opgroeide in Oudebildtzijl, op vakantie. Ze zwom met de dichter in zee en bracht hem terug naar zijn tent. Die kortstondige ontmoeting vormde de aanzet tot een boek over de dichter Blindman en Hannah, die als restaurator in het Rijksmuseum werkt.… Lês fierder

Piter Boersma

Tsjêbbe Hettinga en Hjir

logo.ensafh

Taspraak hâlden yn Tresoar op 21-04-2017, by de presintaasje fan Het vaderpaard / It faderpaard. Alle gedichten, fan Tsjêbbe Hettinga.

 

De earste kear dat Tsjêbbe Hettinga yn it tydskrift Hjir publisearre wie yn it oktober-nûmer fan 1973 mei fjouwer gedichten. Ien dêrfan wie ‘Simmer yn Fryslân’. Ik sitearje:

Simmer yn Fryslân

oeral weaget it wetter wer waarm
tusken de rûzjende reiden
oeral stiet it nôt te wiuwen en te winken
en oeral longeret it hea nei in hite lea
oeral fleurje de froulju wer op
en smite skeane eagen (mei in soad wyt)
dy’t him de griene riten besoargje
dy’t harren hichtepunten fine

yn de griene reiden
yn it as in nêst platleine nôt
of njonken in heane lea
yn it himelske hea
yn syn âlde gea:

it simmerske fryslân

De poëzy dêr’t Tsjêbbe grut mei wurden is, sit der al yn mear as embryonale foarm yn.… Lês fierder

Piter Boersma, Bartle Laverman

Ta de essinsje fan de poëzy fan Bartle Laverman + Frysk Folksliet

logo.ensafh

Ta de essinsje fan de poëzy fan Bartle Laverman

Hoe kin Bartle Laverman syn poëzy karakterisearre wurde? Hy skriuwt frije fersen. Se binne tagonklik en to the point. Direkt en keal. De fokus leit by de ynhâld, net by de taal. Mar dizze oriïntaasje is, liket my ta, net de wei nei de kearn. Wy komme fierder as sjoen wurdt nei de titel fan syn bondel dy’t hjoed presintearre wurdt: In echte Fries.

Fan de Sineeske poëzy wurdt sein dat dy eins altyd gelegenheidspoëzy is. Ik tink, dat dat sa begrepen wurde moat: in dichter wol dichtsje, syn dichtier buorrelet, mar syn hâldfêst dêrby kin fan alles wêze, filosofy, godstsjinst, de oar, it eigen isolemint, de eigen driuw nei de mienskip, de natuer, de kosmos, ja joast mei witte wat, mar de Sinezen smite har anker út nei har eigen aktuele situaasje, de tiid dêr’t se yn en it plak dêr’t se op dat stuit tahâlde.… Lês fierder

André Looijenga

Obe 2016 en de Fryske oersetterij

logo.ensafh

Foarôfgeand oan it Boekefeest yn Tresoar dêr’t de winner bekend makke waard, hat André Looijenga in foarbeskôging jûn op de nominaasjes foar de Obe Postmapriis 2016. Dat wie by it evenemint ‘Obe Foarspul’ (organisearre troch Regaad en Skanomodu), yn it rom fan Teaterskip Bald’r yn de grêft by de Prinsetún.
Geart Tigchelaar hat de Obe Postmapriis wûn foar syn oersetting fan Godfried Bomans syn ‘Erik of it lyts ynsekteboek’. Ensafh is fansels tige grutsk op it literêre multitalint fan ús redakteur Geart, dichter, roman- en brieveskriuwer, en bekroand oersetter!
Hjirûnder folget André syn lêzing fan 9 septimber 2016:

Ik sil it fan ’e middei ha oer de hjoeddeiske steat fan de Fryske oersetterij.… Lês fierder