Edwin de Groot

Gysbert 2017 (4): Edwin de Groot oer ‘Raffelwjok’ fan Syds Wiersma

logo.ensafh

Dit is de fjirde ôflevering fan in rige koarte reaksjes/sinjaleminten op dichtbondels dy’t yn ‘e beneaming komme foar de Gysbert Japicxpriis 2017. Ensafh ropt de lêzer op om ek op de bondels te reagearjen. Dat kin op it bewende redaksjeadres. Klik hjir foar diel 1, klik hjir foar diel 2, klik hjir foar diel 3.

De longlist fan de útkommen bondels is opskjinne troch J.Q. Smink en is hjir te finen. (pdf). Dizze list befettet links nei de reaksjes.

Sa gau’t ik by it lêzen fan in poëzijbondel oanstriid krij en pak der in potlead by, dan wit ik dat it goed sit.… Lês fierder

Edwin de Groot

Gysbert 2017 (3): Edwin de Groot oer ‘Man en Mem’ fan Elske Kampen

logo.ensafh

Dit is de tredde ôflevering fan in rige koarte reaksjes/sinjaleminten op dichtbondels dy’t yn ‘e beneaming komme foar de Gysbert Japicxpriis 2017. Ensafh ropt de lêzer op om ek op de bondels te reagearjen. Dat kin op it bewende redaksjeadres. Klik hjir foar diel 1, klik hjir foar diel 2.

De longlist fan de útkommen bondels is opskjinne troch J.Q. Smink en is hjir te finen. (pdf). Dizze list befettet links nei de reaksjes.

It soe my net fernuverje as de bondel dy’t Geart nei foaren skoot, Hiemsiik fan Elmar Kuiper op de shortlist komt en faaks ek noch mei de priis oan ’e haal giet.… Lês fierder

Geart Tigchelaar

Gysbert 2017 (2): Geart Tigchelaar oer ‘hiemsiik’ fan Elmar Kuiper

logo.ensafh

Dit is de twadde ôflevering fan in rige koarte reaksjes/sinjaleminten op dichtbondels dy’t yn ‘e beneaming komme foar de Gysbert Japicxpriis 2017. Ensafh ropt de lêzer op om ek op de bondels te reagearjen. Dat kin op it bewende redaksjeadres. Klik hjir foar diel 1.

De longlist fan de útkommen bondels is opskjinne troch J.Q. Smink en is hjir te finen. (pdf). Dizze list befettet links nei de reaksjes.

Dû hast grut gelyk, Edwin, datst Jansma nei foaren skoost as ien fan de kânshawwers, want as nomaden yn tinten teplak is in prachtbondel. Sa’t der de lêste tiid folle mear goed wurk ferskynd is.… Lês fierder

Edwin de Groot

Gysbert 2017 (1): Edwin de Groot oer ‘as nomaden yn tinten teplak’ fan Sytse Jansma.

logo.ensafh

Dit is de earste ôflevering fan in rige koarte reaksjes/sinjaleminten op dichtbondels dy’t yn ‘e beneaming komme foar de Gysbert Japicxpriis 2017. Ensafh ropt de lêzer op om ek op de bondels te reagearjen. Dat kin op it bewende redaksjeadres

De longlist fan de útkommen bondels is opskjinne troch J.Q. Smink en is hjir te finen. (pdf). Dizze list befettet links nei de reaksjes.

Dit jier sil de GJ-priis foar poëzij wer útrikt wurde. De longlist is ôfsluten mei (neffens my) myn eigen bondel (Sels in Tibetaan belânet op it lêst yn see) dy’t op 30 desimber útkaam by de Afûk.… Lês fierder