Anonymus, Piter Boersma

drinkende boeren

logo.ensafh

de gast is dronken de boer lyksa en ek de feint is oer syn teewetter
se sjonge in hoart se dûnsje in hoart se laitsje har in skoft te pletter
ek al is men tritich ek al is men fyftich ek al is men tachtich jier
do giest op ’e knibbels hy giet op ’e knibbels en ek ik lis oer de flier
en sûnder muzyk fan drokke fluiten sûnder muzyk fan snaren hiel rap
sûnder trommeslaggen sûnder it stampen fan fuotten sûnder hângeklap
drinke se troch oant einlings de reade sinne weiwurdt ûnder it eachein
de potten oan diggels de skalen ek en lyksa de boarden oan smots slein

oersetting/bewurking: Piter Boersma

(De oersetting/bewurking berêst net op it sinese orizjineel, mar is makke op basis fan de frije oersetting fan W.LLês fierder