Li Bai, Piter Boersma

dialooch yn ’e bergen

logo.ensafh

wurd ik frege wêrom’t ik yn ’e bergen delstrutsen bin
ik glimkje en antwurdzje net – myn hert hat it hjir nei ’t sin
pjiskeblossems driuwe op it streamende wetter hinne
dit is net de minskewrâld mar dy fan in oare sinne

oersetting/bewurking: Piter Boersma

(De oersetting/bewurking berêst net op it Sineeske orizjineel, mar is makke op basis fan de frije oersetting fan W.L. Idema dy’t stiet yn syn standertwurk Spiegel van de klassieke Chinese poëzie. Li Bai libbe fan 701-762.)… Lês fierder