Johannes Beers

Besprek oersetting mearkes fan Grimm

logo.ensafh

As bern hast gjin kar: mearkes komst oeral tsjin. It hat gjin doel dy der tsjin te fersetten, want oft it no in printeboek is, Disney-DVD of in ferhaal dat de juf fan it pjutteboartersplak fertelt, Readkapke, Frou Holle en Sniewytsje sykje dy allegear yn de earste jierren fan dyn libben op. Al kinne wy allegear de ferhaaltsjes wol neifertelle, dochs is it mar de fraach hoe goed wy de mearkes echt kenne.

Hokker heit fertelt hjoed-de-dei noch dat der mear as ien west hat dy’t besocht hat Toarnroaske te sykjen yn it kastiel dat mei toarnstruken begroeid wie. Hja stjerren in tryste dea, nei’t se fêstrekke wiene yn de struken.… Lês fierder

Sigrid Kingma

Sirkwy.nl: net sa foardielich

logo.ensafh

No’t wy it dochs oer literatuer hawwe…
Op 9 april waard yn de Gysbert Japicxseal fan Tresoar de webside www.sirkwy.nl offisjeel de blauwe e-loft ynstjoerd. In grut spektakel fansels! De webside waard opsetten mei it ambisjeuze doel om Fryske literatuer op ’e nij ûnder de oandacht fan de befolking te bringen. Fjouwerentachtich Fryske klassikers, wêrfan’t guon al in moai skoft net mear drukt wurde, binne tagonklik makke as e-book op de webside. Troch in nije printtechnyk is it no ek mooglik om sa’n boek foar in skaplik pryske op bestelling printsje te litten, wat se mei in moaie Fryske namme ‘Printing On Demand’ neame.… Lês fierder