Jan Ybema

Petear mei Koos Tiemersma

logo.ensafh

Mei Quist hat Koos Tiemersma foar it earst sûnt syn boekewikegeskink fan 2007 wer in fantasy-eftige roman skreaun. En dat is eins tafal, want it gefolch fan dy iene sin dy’t him samar ynfoel: ‘de duvel mei my helje’. Wêrom skreau er dit boek, dizze Quistiaanske Faust, en wat driuwt him om hieltyd mar wer nei nije literêre foarmen te sykjen?

Foto: Geart Tigchelaar

De learaar Dútsk oan in middelbere skoalle Quist kin neffens de rektor eins better mei pensjoen. Mar Quist tinkt dêr oars oer en lit him ûntfalle dat de duvel him helje mei as er op dy suggestje yngiet.… Lês fierder

Jan Ybema

Petear mei Paul van Dijk: Utbrekke mei it frije fers

logo.ensafh

Utbrekke mei it frije fers

,,As ik in moanne oars net dwaan mei as wurkjen, dan wurd ik hielendal gek.” Paul van Dijk fan Warkum kin net sûnder tiid foar himsels om kreatyf om te pielen en mar te sjen wat der fan komt. ,,Ik haw in grutte drang om wat te méítsjen.”

Wy sykje Paul op by him thús, tusken syn piano, boeken, poëzij en printen. Hoe kaam er derta om him mei de poëzijbondel Famke fan snie (2018) op dichtsjen ta te lizzen en wat driuwt him om dêrnjonken safolle ferskillende keunstfoarmen by de ein te hawwen?

,,Ik ha altyd in soad tekene, as bern al.… Lês fierder

Sigrid Kingma

Sirkwy.nl: net sa foardielich

logo.ensafh

No’t wy it dochs oer literatuer hawwe…
Op 9 april waard yn de Gysbert Japicxseal fan Tresoar de webside www.sirkwy.nl offisjeel de blauwe e-loft ynstjoerd. In grut spektakel fansels! De webside waard opsetten mei it ambisjeuze doel om Fryske literatuer op ’e nij ûnder de oandacht fan de befolking te bringen. Fjouwerentachtich Fryske klassikers, wêrfan’t guon al in moai skoft net mear drukt wurde, binne tagonklik makke as e-book op de webside. Troch in nije printtechnyk is it no ek mooglik om sa’n boek foar in skaplik pryske op bestelling printsje te litten, wat se mei in moaie Fryske namme ‘Printing On Demand’ neame.… Lês fierder