Joke Corporaal

In heal skeard skiep

logo.ensafh
besprek doeke sijens, douwe kalma yn piama en oare stikken oer fryske literatuer (koperative utjouwerij, 2004) 235 s.

Okkerdeis wie ik by in fraachpetear mei de dichter en skriuwer Tonnus Oosterhoff, de 20ste gastskriuwer fan de Rijksuniversiteit Grins. Doe’t de ynterviewer Oosterhoff konfrontearje woe mei it feit dat hy him der hiel bewust fan liket hoe’t er him as skriuwer posysjonearret (Oosterhoff jout net graach ynterviews en wol — at it dan dochs moat — eins allinnich oer syn wurk prate, leafst sa détailleard mooglik) reagearre Oosterhoff mei te sizzen: ‘Ik bin gjin saakkundige op it mêd fan literatuerwittenskiplike teoryen oer posysjonearring, mar ik ha der wol wat oer lêzen.… Lês fierder