Babs Gezelle Meerburg

Lêzing Babs Meerburg oer ‘Froulju yn de Fryske literatuer’ op 12-12-19 yn Obe

logo.ensafh

De jûn wie yn it ramt fan Waling Dykstra en wat hy yn syn tiid foar froulike skriuwers betsjutten hat. Foto: Geart Tigchelaar

 

Lês fierder
Babs Gezelle Meerburg

In Duit yn it Ponkje. In Memoriam Tjitte Piebenga

logo.ensafh

In warber man
Piebenga wurdt op 12 augustus 1935 berne te Frjentsjer. Fanwege ‘politike sitewaasjes’, sa’t er sels skriuwt (bio- en bibliografysk oersjoch, Tresoar) – wennet er fan 1945 oant 1947 by syn omke Douwe Tamminga en muoike Sjouk te Snits. Yn Frjentsjer docht er de MULO, yn Ljouwert de Rykskweek en Mariënburg.

Yn 1951 debutearret er yn De stiennen Man. Dêrnei (1953) skriuwt er bernetoaniel De reis nei de glêsberch. Yn 1957 sjocht de bibliofile útjefte Sonnetten van de smalle waan it ljocht. In jier letter ferskynt Fersen foar Marida. It komt út yn de Reiddomprige by Utjowerij Laverman, spesjaal bedoeld foar jonge Fryske dichters.… Lês fierder