Joute de Graaf

Sa net NDC

logo.ensafh

Je soenen je dochs dea-ergerje oan it lêzen fan in brief, dy’t in sjef fan NDC skreaun hat oan de meiwurkers fan harren kranten dy’t bydragen leverje yn de kultuersektor.
Yn dizze asosiale brief stiet: Yn de koroanatiid binne jim efkes net nedich…. de krante hat it dreech (wa net?). We moatte mei syn allen dertroch hinne. Ja, ja.
De brief azemt de sfear fan: ‘ga heen en blijf warm’.
It argumint is: jim hearre net by de meiwurkers dy’t ‘fitaal nijs’ bringe.
In minne brief, dy’t yn de kearn in asosjale toan hat.
Wit de sjef net dat syn bedriuw ek 90% leankompensaasje krije kin fan de Oerheid?… Lês fierder