Emmy Hennings

Morfine / Morfin

logo.ensafh

Morfine

Wy wachtsje op in lêste aventoer
Wat mitert ús no de sinne?
Opsteapele dagen stoarte der hinne
Unrêstige nacht – gebed yn ’t faaiefjoer

De post noch lêze dogg’ wy likemin
Mar withoefaken ha wy stikem wille,
Om’t wy alles witte, en slûchslim
Fleane wy yn en út yn koartsgrille

Hoe’t wy ek drave en stribje
Hjoed is in noch trystere dei
Wy fine gjin hâld om te libjen
En sliepe, betize, hjirrewei…

Oersetting: Piter Boersma

Morfin

Wir warten auf ein letztes Abenteuer
Was kümmert uns der Sonnenschein?
Hochaufgetürmte Tage stürzen ein
Unruhige Nächte – Gebet im Fegefeuer.

Wir lesen auch nicht mehr die Tagespost
Nur manchmal lächeln wir still in die Kissen,
Weil wir alles wissen, und gerissen
Fliegen wir hin und her im Fieberfrost.… Lês fierder