Hein Jaap Hilarides

De Frysktalige muzyk fan ûnderstream nei mainstream*

logo.ensafh

In weromsjen op 25 jier Aaipop

Aaipop begûn yn 1987 yn Muzykkafé Nijlân. Nei trije kear wie de belangstelling sa grut dat it festival ferpleatst wurde moast nei doarpssintrum De Mande. De earste kearen yn it kafee ha ik net meimakke. Ik siet yn dy tiid hielendal net yn de Frysktalige muzyk. Fia Rik Meijer kaam ik der foar’t earst mei yn de kunde. Hy spile gitaar yn in gelegenheidsformaasje dy’t ‘Slûge Sibbele syn Soan en de Sipels’ hite. Ik sjoch de poster mei nammen noch foar my. Ferskate trûbadoers en groepen soenen yn de jierren dêrnei bekendheid krije, bygelyks Piter Wilkens.… Lês fierder

Hein Jaap Hilarides

Guess it

logo.ensafh

acaciabadmintonplúmpys, duven graze dooie mîgen
boer breekt myn klomp
betoan fernedering eer
ferhoog fernederlând
fereer fernederlander
water an de lippen

Guess it
Een edel beest? Welk n letter woord?

Kinderen rijden op mij
Ik hinnik
Ik ben van hout
Wat ben ik?

H . . . . . . . . . D

Een megahoog bedrag. 18.500,- euro.
Zeker geen klein bedrag voor een woord wat te doen is.
Speelgoed zonder stekker.
Goed voor het evenwichtsgevoel.
Het is pas moeilijk als ze moeten springen.
Je hoeft je niet te generen dat je dat wilt winnen.
In deze tijd waar iedereen aan zichzelf denkt.… Lês fierder

Piter Boersma

Skriuwers oan it wurd op Skriuwerswykein

logo.ensafh

Op 5 novimber 2011 waard yn Riis yn Hotel Gaasterlân in Skriuwersbounwykein hâlden. Seis skriuwers wiene útnoege om wat oer harren skriuwerij te sizzen mei as tema ‘Ynhâld en ynspriraasje’. Trije – Greet Andringa, Hein Jaap Hilarides en Margryt Poortstra – hawwe wat se dêr sein ha sels op skrift steld. Fan wat de oare trije – Hidde Boersma, Koos Tiemersma en Akky van der Veer – nei foaren brocht ha (en de neipetearen) is troch Teake Oppewal fan Tresoar in ferslach opmakke (ek it neipetear by it stik fan Hein Jaap Hilarides). Alle seis stikken binne foar pleatsing op dizze ôflevering fan Ensafh beskikber steld.… Lês fierder

Hein Jaap Hilarides

Betonmikser regenboog

logo.ensafh

Tot de darde macht is dut gedicht
Resoneergekras as ekstra eksters
Son op ’t institút geskidenis

Smalle weegbree, anskou de bloeiendpaarse dovenetel,
de bereklau fan weunboatromantyk. Dooie fis
driift deur swanepaar met ses kúkkens.

betonmikserregenboog wêrm strând hyt sând
sonnesteekweken kouwe seetepel; ’t relaxte fan
Woodstock gaat om ’n maanvol geel. Went nooit

’n Fetplant teer ik op foorraad; ful de foorraad an wêr weg?
fleerboombloei bereklau Iselmeerfissers spuite fúk leeg
wynmôln-oase sans plomb benzine 1.37 en nog wat… Lês fierder

Hein Jaap Hilarides

grasmaaierheroïek met Tourette syndroom

logo.ensafh

halfgodgemingd dubbel … kut … fan de retoryk
bin ik. Dut werk is … godferdomme kut … is fan
’n slemilighyd, dat wilst wete niet. Co-auteur
fan biologyboeken foor de bovenbou. In elk
gefal … hoddomme kut! … onder de maat, ha!
Geef mij ’n halve maan of ’n juninacht wêrin
’t hest niet … Kristus … donker wort. Maar dut!
Gegriem fan ’n gemeentemaaier, maaipatroanen,
’n stoet parkeerwachtscooters like laf as ’n boete
dinsdegoffen froeg, ’n fyts in de fiver gooid,
snijende herry … godferdomme kut …
syklys skerp bot na binnen richt gyn grâs
snijend, droog woordhooi gaat op in de
fergetelhyd fan de soade, de bron.… Lês fierder

Hein Jaap Hilarides

Ferskynsels

logo.ensafh

Fliegend laat de ekster syn fleugelpatroan sien
De moeilikhyd fan ’t leven is ’t gemak
Bovenondertussenbúttenwereldmînsen
Duven pikke in made lief grâs

Zonnesteyntram fangt aaien fan ferfeling op brommer
Celluloasegas fult de lucht fan ’n straaljager
Sinloaze koherînsy fan son en omhoogwaaiend saadpluus, de basis fan leven

Dut ferskynsel: de friksy fan folkomen frij-fan-geest-weze
en mîns weze in de maatskappij; ’t terloopse skynt
’n reden hewwe te motten, wat fan betekenis

De friksy tussen wat said is en wat said most.
’t Werkwoord dat ’t onderwerp ferkeerd ansprak.
De gewoante na de deur te lopen wylst de sleutel in ’t hok lait.… Lês fierder

Hein Jaap Hilarides

Ses foor acht in Burgerdam

logo.ensafh

Aalskolver op anmeerpaaltsy droogt de herinnering an ’e flucht.
Ringferkeer rijt Seeburgertunnel in út (betonskip foor Pampus).
Op de Skellingwouderbrûg is hoog boven water, hoog boven water.

Dos wort hoog leeg, water hoger as lând in Waterlând.
Koalsaad en pypkruud, geel wit groen de kombinasy fan ’t meesterbrain.
Skoren skapen staan op knappen as ’n strak sin.

’n Kastanje set op fleugelmaat ’n onferbidlik sesoen in.
’n Messkerp ferlangen na wat soa weze most.
’n Sirkelsaaggang slaat ’t hardst toe in April met boaten foor anker.

Eén keer per twee wiekslagen gruttoot grutto na boukranen in IJburg.
Hoogspanningsmasten soeze met reuzestappen na sintrale.… Lês fierder