William Butler Yeats, Eric Hoekstra

By William Butler Yeats: Peaske 1916

logo.ensafh

Peaske 1916 giet oer de gewelddiedige dea fan fjouwer Ieren dy’t troch de Ingelsken deasketten waarden. Dat is no hûndert jier ferlyn en wurdt yn Ierlân op grutte wize betocht. Ien fan dy fjouwer “martlers” wie de man dy’t mei Maud Gonne troude. Maud Gonne wie Yeats syn muze, de frou dy’t er jierrenlang yn syn gedichten besongen hie. Dat Yeats ferlear it fan syn konkurrint yn ‘e leafde, McBride. Oer de man dy’t mei syn muze troude skriuwt Yeats yn it gedicht dat hjir oerset is:

Oan dy oare hie ik gjin nocht,
dat wie in sûpert en in blast.Lês fierder

Tao Te Ching – It Boek fan de Wei en de Deugd (2)

logo.ensafh

Laotse

Tao Te Ching – It Boek fan de Wei en de Deugd

 

Ferfryske troch Eric Hoekstra


Foarwurd

Ensafh publisearret fan ’t simmer trije kear in kar út de oersetting fan Eric Hoekstra. Twa kear op Ensafhynternet en in kear, ein augustus, yn de papieren Ensafh. Dit is de twadde fan de trije foarpublikaasjes. Foar de earste foarpublikaasje op Ensafh-ynternet klik hjir. .De folsleine oersetting sil yn septimber yn boekfoarm ferskine by Utjouwerij Elikser.

Redaksje Ensafh

Ynlieding

De Tao Te Ching bestiet út 81 stikjes tekst, part proaza, part poëzy. De yndieling yn 9 skiften fan 9 gedichten ha ik sels makke.… Lês fierder

Laotse, Eric Hoekstra

Tao Te Ching – It Boek fan de Wei en de Deugd

logo.ensafh

Laotse

Tao Te Ching – It Boek fan de Wei en de Deugd

Ferfryske troch Eric Hoekstra


Foarwurd

Ensafh publisearret fan ’t simmer trije kear in kar út de oersetting fan Eric Hoekstra. Twa kear op Ensafhynternet en in kear, ein augustus, yn de papieren Ensafh. Dit is de earste fan de trije foarpublikaasjes. De folsleine oersetting sil yn septimber yn boekfoarm ferskine by Utjouwerij Elikser.

Redaksje Ensafh

Ynlieding

De Tao Te Ching bestiet út 81 stikjes tekst, part proaza, part poëzy. De yndieling yn 9 skiften fan 9 gedichten ha ik sels makke. It getal 81 is foar it neist mei opsetsin troch de auteur of gearstaller keazen want 81 is 9×9, en 9 sels is wer 3×3, dus 81 is de treddemacht fan 3.… Lês fierder

Eric Hoekstra

In boer eksperimintearret mei Viagra

logo.ensafh

 

Bring ta syn essinsje
de âlde sater werom.
Wyn jout elk lisinsje
en strún yn Leafde om.
Reitsje op Rokjedei eagen oan,
ûnmeilydsum is it froulik machtsfertoan.

De homeie is yn stien en toer ferankere,
swaait iepen as de god him oppenearret
op in Jaguar lutsen troch twa hynders,
want it bist bringt it meganyk op gong.

Blaupiltsje rydt foar wûnder, mar it hert
jout belies en blaublomkes op it grêf
bringe gouden bloeitiid yn it ûnthâld
fan de boer dy’t oan syn hurde reis begjint.… Lês fierder

Mary Elizabeth Frye, Eric Hoekstra

Och stean net by myn grêf, rou net / Do not stand at my grave and weep

logo.ensafh

 

Oer de ferfrysking fan ‘Do not stand at my grave and weep’

Mary Elizabeth Frye (Dayton, 13 November, 1905 – Baltimore 15 September 2004) wie in húsfrou dy’t in gedicht skreau dat in ‘bestseller’ waard by roubetinkingen. It gedicht ‘Do not stand at my grave and weep’ waard skreaun yn 1932.
It wie net bekend wa’t it gedicht skreaun hie. Pas yn ’e jierren njoggentich makke Frye bekend dat hja it gedicht skreaun hie. Abigail Van Buren toande oan dat soks yndie it gefal west hie.
Har gedicht waard ek brûkt yn 2011 yn Noarwegen by in betinking fan de slachtoffers fan de moardpartij dêr’t Anders Breivik skuldich oan wie.… Lês fierder

Eric Hoekstra

Stjerrende bison, libjende kennis

logo.ensafh

Willem Winters hellet yn syn nijsgjirrige kollum “De bisonbolle” de kritikus Herman Hana oan. Yn in boekje oer keunst (1936) skriuwt Hana oer de prehistoaryske minske dy’t grotskilderingen makke:
‘menschen die veel van dieren hadden, niet rechtop konden lopen, niet konden spreken, althans niet met woorden en hun jagersbedrijf met uiterst primitieve steenen wapenen beoefenden.’

Tanksy de koalstofdatearringsmetoade (C14) witte wy dat de âldste grotskilderingen en de âlde byldsjes op ‘en heechst 40,000 jier âld binne. Se binne makke troch de Cro Magnon minske, dy’t genetysk besjoen net fan ús ferskilt. Wy kinne rjochtop rinne, en neffens paleologen koe de Cro-Magnon ek rjochtop rinne.… Lês fierder

Eric Hoekstra

gat

logo.ensafh

As jonge fan 15 by Nederlands bleau
‘het menselijk tekort’ in abstrakte kleau.
As jonge fan 51
yn Frl werom
is de kleau konkreet
as in gat mar is,
al kinne je gat net gripe
al kinne je gat net sjen,
al kinne je gat net hearre:
je kinne Har inkeld fielle
dêr’t de letters misse
dêr’t de tonge slist
op stompkes op klompkes
en holle wurden útstjit
toskedoktersbrêgen pitertuerlike protezen
liepelotterijbeloften eachkoai-etalaazjedreamen
jildfoarleedferjildingstreast genotsferslavingsdriftichheden
dichterswurdfanleafdeleagens einigje yn Gat
Ik jou it ferhaal fan myn libben
en faaks fan jimmes ek,
de godlike clou
fan Koetje Boe,
ferbyn wat ik denk en doe
met de wil tot Goe.… Lês fierder