Nanne Hoekstra

Feodaal management

logo.ensafh

By ús op it wurk doarmje aparte lju om.

Lju dy’t allegeduerigen myn dwaan en litten kontrolearje miene te moatten, al ha hja noch net heal foar it ferstân wat ik winliken doch.

Lju dy’t ornaris mei sinleaze briefkehinenwerstjoerderij my fan en harrensels oan it wurk hâlde.

Lju dy’t om it hoartsje wichtige emails fan klanten bedobje ûnder harren eigen berjochten — sûnder útsûndering mei in read útropteken as yndikaasje dat de oanbelangjende kwestje ôfgryslik driuwt — dy’t fol stean mei yrrelevante fragen en healwize oarders.

Lju dy’t jimmeroan ûnmooglike prosedueres betinke en útwrydske automatisearringsprogramma’s ‘útrôlje’ dy’t folle mear tiid kostje as opsmite.… Lês fierder

Nanne Hoekstra

Op in strieminne Pinksterdei

logo.ensafh

De stoarm gisele de snieflokken hast horizontaal troch de strjitte. De ûnferwachte Besiker stampte de snieprakke fan de skuon foar’t er oer de drompel stapte en rydboske foar’t Er my de jas oanjoech. Pas folle letter ha ‘k my ôffrege wêrom’t Er einliks by my oanskille hie. Ik hie ‘M nea earder sjoen, mar dochs fielde it oan as koene we inoar al jierren. “Bakje kofje of thee?”

Hy plofte skjin ynein yn ‘e brieder. “Winliken bin ik wol ta oan wat krêftigers. Hast dochs wol in bearenburchje yn ‘e hûs?”

“Wis wol”. Ik pakte de flesse en de gleskes. “De hiele winter hat it lij wetter reind en dan sok waar op Pinkstermoandei.… Lês fierder