Freda Kamphuis, Jacobus Q. Smink

Freda Kamphuis: twa gedichten

logo.ensafh

Yn Satie

As lytse losse baarkes
batskje der klanken
troch de keamers
draaie har
om alles
hinne

ien
slankje
fan klanken
kronkelet oer-
stadich om har ankels
sobbet súntsjes oan har teannen.

*

In Satie

Als kleine losse golfjes
kabbelen er klanken
door de kamers
draaien zich
rond alles
heen

één
slangetje
van klanken
kronkelt tergend
langzaam om haar benen
sabbelt zachtjes aan haar tenen.

Tearst

Sy siket hjoed
har grize blommen
bledsjes broazel
as jiske
fan ferstoarnen.

Skikt dizze
yn de lege faas
blaast bledsjes
ta in waas
dy’t alle keamers folt.

*

Teerst

Zij plukt vandaag
haar grijze bloemen
blaadjes broos
als as
van overledenen.… Lês fierder