Jan Kleefstra

Wiskunde

logo.ensafh

Trije stappen binne genôch
ûntkomst der krekt de wiisheid mei
de tizeboel fan har tekendrift

knypst reafallich yn har swijen
in stadich fers troch midden

mei sied yn ‘e mûle besikest yn modder
de berte fan in nij ferhaal te rispjen

se hat allang it paad foar dy oanfage
hoechst mar om har hals te krûpen
dy yn har ûnwennigens del te jaan… Lês fierder