Al R.

Eurokommissaris

logo.ensafh

Foarige wike wie de eurokommissaris foar meartalichheid op besite yn Fryslân. Leonard Orban hyt de man. It slagget ‘Europa’ mar net om tichter by de Europeeske boargers te kommen. De besites fan eurokommissarisen oan lidsteaten is in manier om better mei elkoar yn de kunde te kommen, mar omdat der in soad lidsteaten en noch mear regio ’s binne, is der sljochtwei ien kear yn de fiif jier tiid foar sa’n wurkbesite oan Nederlân. Dat sjit net echt op. It Nederlânske ‘nee’ tsjin de grûnwet (dy ’t net echt in grûnwet wie, mar allinne mar sa hjitte foar it gemak) hat de ferhâldings tusken Nederlân en Europa yn alle gefallen net ferbettere.… Lês fierder

Al R.

Desimber

logo.ensafh

Desimber is in moanne dy’t mingde gefoelens opropt. Oan de iene kant moat je je op it wurk in slach yn’e rûnte wurkje om alles foar it ein fan it jier ôf te krijen. Foaral boekhâlders hechtsje der geweldich oan dat alles op ’e tiid ynlevere wurdt. Oan de oare kant is der it foarútsicht op de feestdagen. Of yn alle gefal it foarútsicht op in fakânsje. Foar guon foarmet dy fakânsje it ekskús om it lân út te flechtsjen, dy geane dan meastal op wintersport of nei in fier bûtenlân om oan alle ferplichtings om de feestdagen hinne te ûntkommen.… Lês fierder

Al R.

Minder ite, mear bewege

logo.ensafh

Minder ite, mear bewege: dat is tsjintwurdich it biedwurd fan de oerheid om de al mar fetter wurdende Nederlanner ôfslanke te litten. No bin is sels (noch) net te swier, mar omdat ik op it wurk foaral achter it buro sit, de tsien minuten dy’t ik nei it wurk fyts gjin namme ha meie en ik sa no en dan dochs in ekstra fetroltsje mien op te merken, fiel ik my hieltyd mear oansprutsen troch de oanhâldende oerheidskampanje. Dikke minsken wurde dêryn boppedat sjoen as in steltsje losers en dêr wolle jo fansels net by hearre.

Minder ite en mear bewege dus.… Lês fierder