Arthur Rimbaud

In Seizoen yn ’e hel / Une Saison en enfer

logo.ensafh

(út de earste titelleaze ôfdieling)

VIII

Genôch! Dit is de straf. – Foarút!
Aaa! de longen stean yn brân, de sliepen bûnzje! de nacht rôlet my troch de eagen, ûnder dy sinne! it hert … de lea…
Wêr giet it op ta? op ’e slach? Ik bin swak! de oaren rinne troch. It ark, de wapens… de tiid!…
Sjit! sjit op my! Toe! of ik jou my oer. – Skytsekken! – Ik meitsje my fan kant! Ik smyt my foar de fuotten fan de hynders!
Aaa!…
– Ik wen der wol oan!
Dit wurdt it libben op syn Frânsk, it paad nei ear en rom!… Lês fierder