Ludvig Søfting, Martsje de Jong

Bea / Bøn

logo.ensafh

 

Bea

Kom stillens, kom iensumens,
kom stillens, kom iensumens.
Bergje my yn dyn skerte
en lit myn tinzen klearens fine.
Sykjend om antwurd bliedt my it herte,
fan alles op ierde,
wat winst is dinent?
Kom stillens.

Kom stillens, kom iensumens,
Kom stillens, kom iensumens.
Jou my dyn mylde doop
Sa dat elke senuw
lûdleas my trillet.
Jou my hope,
in takomstdream,
en myn each stoarret net yn legens fersille.
Kom stillens.

*

Bøn

Kom stilla, kom einsemd,
kom stilla, kom einsemd.
Gøym meg i din favn
og lat min tanke klårleik finna.
Mitt hjarte blør av ukjent svar,
av alt på jord,
kva er det du vil vinna?… Lês fierder