Eric Hoekstra

Midfrysk Goud i. | 15. J.J. Starter

logo.ensafh
‘Dertel en ontuchtig’

Jan Janszoon Starter wie in wylde bruier dy’t yn 1621 in bestseller skoarde mei de sangbondel ‘Friese Lusthof’. Wy lêze dat no as in gedichtebondel mar de hiele santjinde ieu troch waard by gedichten de melody oanjûn dy’t der by hearde: wat wy no as gedichten sjogge, wiene dus eins lietsjes dy’t songen waarden. Fansels, der wie gjin tillevyzje. It sjongen wie in algemiene ferdivedaasje, sawol by it folk as yn hegere rûnten lykas by de rederikerskeamers, dêr’t in mjuks fan bohemien en hegerein oan keunst die. Starter rjochte te Ljouwert de rederikerskeamer ‘mocht het rijsen!’ op. (Sjoch oer Starter ek).… Lês fierder

Eric Hoekstra

Midfrysk Goud i. | 15. J.J. Starter

logo.ensafh
‘Dertel en ontuchtig’

Jan Janszoon Starter wie in wylde bruier dy’t yn 1621 in bestseller skoarde mei de sangbondel ‘Friese Lusthof’. Wy lêze dat no as in gedichtebondel mar de hiele santjinde ieu troch waard by gedichten de melody oanjûn dy’t der by hearde: wat wy no as gedichten sjogge, wiene dus eins lietsjes dy’t songen waarden. Fansels, der wie gjin tillevyzje. It sjongen wie in algemiene ferdivedaasje, sawol by it folk as yn hegere rûnten lykas by de rederikerskeamers, dêr’t in mjuks fan bohemien en hegerein oan keunst die. Starter rjochte te Ljouwert de rederikerskeamer ‘mocht het rijsen!’ op. (Sjoch oer Starter ek).… Lês fierder