Maud Vanhauwaert, Jacobus Q. Smink

Twa gedichten fan Maud Vanhauwaert

logo.ensafh

*

silst foarsichtich wêze
se moat it tasizze
mar sy en ik witte datst net nei lofts
en rjochts sjen kinst tagelyk

se hâldt de hân as in luif
skean boppe de holle
it is har helmke: se seit ta

komst wer by my nei dyn reis
se glimket mei in tear
tinkt oan de list fan alles wat mar twa kear komt
eb yn ien dei, de dea
fan ien fan ús

*

der hoecht noch altyd net folle
te barren ear’t ik oan dy tink

wat net op dy liket is al genôch
dan tink ik sjoch

dit liket wier net op har

*

zul je voorzichtig zijn
ze moet het beloven
maar zij en ik weten dat je niet naar links
en rechts kunt kijken tegelijkertijd

ze houdt haar hand als een luifel
schuin boven haar hoofd
het is haar helmpje: ze belooft

kom je weer bij me na je reis
ze glimlacht in een frons
denkt aan de lijst van alles wat maar twee keer komt
eb in een dag, de dood
van een van ons

*

er hoeft nog altijd niet veel
te gebeuren voor ik aan je denk

iets wat niet op jou lijkt is al genoeg
dan denk ik kijk

dit lijkt echt niet op haar

*

Ut: Ik ben mogelijk (Querido 2011)
Oersetting: Jacobus Q.… Lês fierder