Jannewietske de Vries

Gysbert Japicx rede Deputearre de Vries

logo.ensafh

Taspraak fan Jannewietske de Vries, deputearre fan Fryslân, by gelegenheid fan de útrikking fan de Gysbert Japicxpriis fan de Pro-vinsje Fryslân op 25 oktober 2007 yn de Broeretsjerke yn Boalsert.

Achte oanwêzigen,

De Broeretsjerke foarmet eins de ferbylding fan âld en nij, fan it ferline en fan it heden. Der is respekt foar de oerbliuwsels fan de eardere tsjerke. Dy stiet der en mei wêze sa’t der is.
Tagelyk fiel ik hjir de ferbyldzjende krêft fan nije arsjitektuer en kreative spanning.

Ald en nij:
As nije deputearre fan Fryslân fiel ik ek krekt sa’n soarte fan spanning:
Is Jannewietske de Vries deputearre fan de Fryske kultuer of deputearre fan kultuer yn Fryslân?… Lês fierder