Liuwe Westra

‘Not wholly true, not perfectly theocentric’ (lêste diel)

logo.ensafh

Hoe wurket by Tolkien de ferlossing fan dizze minske? Hoe wurket de ‘eukatastrofê’ fan ‘e Ring, dy’t neffens de auteur in ôfbylding wêze mei fan ‘e grutte ‘eukatastrofê’ fan ‘e oerwinning fan Kristus? Yn The Lord of the Ring is dêr net folle oer te finen, en nammerste gelokkiger binne wy dat de auteur sels dêr it nedige oer sein hat. Hy skriuwt, sa’t wy al sjoen hawwe, dat it ferhaal fan Jezus Kristus in myte is dy’t God as auteur skreaun hat yn ‘e feiten fan ‘e skiednis. (Webster en Rogers (79) ferwize foar dit idee nei Thomas fan Aquino, Summa Theologica I qu.… Lês fierder

Liuwe Westra

‘Not wholly true, not perfectly theocentric’ (lêste diel)

logo.ensafh

Hoe wurket by Tolkien de ferlossing fan dizze minske? Hoe wurket de ‘eukatastrofê’ fan ‘e Ring, dy’t neffens de auteur in ôfbylding wêze mei fan ‘e grutte ‘eukatastrofê’ fan ‘e oerwinning fan Kristus? Yn The Lord of the Ring is dêr net folle oer te finen, en nammerste gelokkiger binne wy dat de auteur sels dêr it nedige oer sein hat. Hy skriuwt, sa’t wy al sjoen hawwe, dat it ferhaal fan Jezus Kristus in myte is dy’t God as auteur skreaun hat yn ‘e feiten fan ‘e skiednis. (Webster en Rogers (79) ferwize foar dit idee nei Thomas fan Aquino, Summa Theologica I qu.… Lês fierder

Liuwe Westra

‘Not wholly true, not perfectly theocentric’ 2e diel

logo.ensafh

Der binne fansels ferskate nivo’s te ûnderskieden as men in boek op ‘kristlikens’ hifkje wol. Al by myn mûnling tintamen Ingelsk waard ik deroer ûnderstien oft ik de ûnderskate kristlike tema’s en simboalen wol sjoen hie. En dat binne nochal in pear. Sa binne der in oantal lokaasjes oan te wizen mei mear of minder paradyslike trekken. Ien is it Goa dêr’t de Hobbits yn (betreklike) frede tahâlde, oant it kwea de boel begjint te fersteuren en de haadpersoanen hûs en tún efter har litte moatte. In oar stee is it wâld Lórien, it lêste stee dat noch net oanrekke is troch de kweade machten op Midierde, en bewekke wurdt troch de macht fan ‘e Frouwe Galadriel, dy’t trekken fan ‘e Faam Marije draacht.… Lês fierder

Liuwe Westra

‘Not wholly true, not perfectly theocentric’ 2e diel

logo.ensafh

Der binne fansels ferskate nivo’s te ûnderskieden as men in boek op ‘kristlikens’ hifkje wol. Al by myn mûnling tintamen Ingelsk waard ik deroer ûnderstien oft ik de ûnderskate kristlike tema’s en simboalen wol sjoen hie. En dat binne nochal in pear. Sa binne der in oantal lokaasjes oan te wizen mei mear of minder paradyslike trekken. Ien is it Goa dêr’t de Hobbits yn (betreklike) frede tahâlde, oant it kwea de boel begjint te fersteuren en de haadpersoanen hûs en tún efter har litte moatte. In oar stee is it wâld Lórien, it lêste stee dat noch net oanrekke is troch de kweade machten op Midierde, en bewekke wurdt troch de macht fan ‘e Frouwe Galadriel, dy’t trekken fan ‘e Faam Marije draacht.… Lês fierder