Zhao Yi, Piter Boersma

Foar de dichters

logo.ensafh

in goeie amtner wurde wie wat ik soe
in goeie dichter wêze dat wat ik woe
lykwols beide wurde krige ik net klear
dat út it ambt de dichtkeunst luts my mear
myn frou sei oeral besteane wy noch wol
en mear as ien hie my sûnt op in pypfol
wachtsje no even mei dyn spot en ôfgriis
ik hannele sjoch net ûnberet mar wiis
immen dy’t blommen oanset mei syn pinne
harsens dy’t  yn snie bylden snije kinne
mei wrâldske saken belêste is net tûk
it is krekter sein ûneigentlik gebrûk
ik kin better mei tûzen boeken sitte
my deis mei de wizen út ’e âldheid mjitte
in tekoart oan goeie amtners is der net
fan ien as my ha se wiswier gjin ferlet

út: gemoedsuteringen, trije gedichten

oersetting/bewurking: Piter Boersma

(De oersetting/bewurking berêst net op it Sineeske orizjineel, mar is makke op basis fan de frije oersetting fan W.L.Lês fierder