Jelle Zwart

Jirpels

logo.ensafh

Men seit, de jirpels fan hjoed
komme dy fan juster net benei.
Striemin, jo kinne it gjin iten neame.

Glêzich, as sjippe like glêd,
fertoarkje hja jin ta ûnnocht,
ta smots, neat gjin kôgjen nut.

Ea preaunen de earmen fan Tsjom
it goud fan ekers, droech griene
klaaifrucht ta in goed waarm miel.

De soarchmagnaten dy’t only
tinke yn produkten, de bek fol pasta
by it glês reade wyn. Sy, sy

hawwe nea in goeie jirpel sjoen
of preaun, witte net wat poerbêst
docht ta in weardich âld bestean.… Lês fierder

Jelle Zwart

Merke

logo.ensafh

Simmer en
bluisterich de wyn
waait romte.
Romte rûnom
switterich liif.
Waait it sicht oer de
buorden fan wyt bier,
op froulju.

Har foegen skarlúnsk.
En ‘t weelderich
brún, heind yn ‘t
blommich kleed,
swart ferve hier.

Watte? Do.
Ja, watte. Ho!

Brio, de brêge
farkelest mei
dyn pûn rikke iel
dy frij fan harren skel lûd.

It jûchhei fan
hoeratroela’s.
Old-timers opkommendewei.… Lês fierder

Jelle Zwart

Troch de iene

logo.ensafh

En it kaam
oer my
dat myn ferstoarnen
fan it lêste jier
rûnom my stienen.

Seinen, soademiter
op do libbest noch.

En ik net
de swarte plastic
pûden út de
Libanon, fan
Pangandaran
yn kûlen lein.

Fan myn netflues
krije koe. Net
it sacht flanel
fan treast, it
ivich libben.
Net de hurde
bjinder fan dea
= = dea.

Seach lang
yn ‘t ljocht fan
felle sinne, oant
swart in skerm
oer myn eagen kaam.

Op it kante grien
fan myn floeiblêd
skriuwt
it andert ea
yn wyt.… Lês fierder

Jelle Zwart

De wite hoed

logo.ensafh

Stil leit de wite hoed.
Dûnset, sweeft of
farkelet net fan ‘t wetter.
Hoedet gjin holle,
heint gjin gûnen
foar muzyk.
Smoarget net.

Leit op huoddeplank
en rydt sa troch de stêd.
Dêrhinne, lâns de âlve diken.
Lichtet kwier himsels
foar kreaze froulju.
Somtiden mei in glimk,
in âld en eptich minske.

In bleate holle efter it stjoer
fynt paad. De wite hoed
syn master.… Lês fierder

Jelle Zwart

It hat sa west

logo.ensafh

Fan hynderterpen
de droechten yn folle see
faai heech it wetter.
 
 

In fynst fan minsken
oars foar ‘t ferstân de happen
misbegryp op ‘t Waad.
 
 

Technyk har brekken
natuer har oare wetten
gjin fan beide ‘t paad.
 
 

Seis hynderfroulju
fan âldtiids de ynstinkten
har dyk ta behâld.… Lês fierder