Teleks: Poëzij Willem Abma út nije bondel ‘Ferbûn en Sjoen’ by RIXT

logo.ensafh

Pleatst op 15 desimber 2018
Twa fersen út ‘Ferbûn en Sjoen’ fan Willem Abma

Op 21 novimber waard de nije bondel fan Willem Abma presintearre yn it tsjerkje fan Himpens. ‘Ferbûn en Sjoen’ is de titel. Mei as ûndertitel: ‘Mimeringen oer myn leauwe en libben’. It is de delslach fan in oanhâldende inerlike dialooch oer mystyk, leauwe en ferstilling. Mimeringen dus oer geloofsbelibbing en libbensrin; gedichten, teologyske gedachten, gebeden en geastlike lieten komme yn dizze bondel dan ek byinoar.
Foar RIXT socht Abma twa teksten út. Jo kinne se hjirûnder lêze.

‘Ferbûn en Sjoen’ is Abma syn tweintichste dichtbondel, bibliofile útjeften fan útjouwerij De Hynsteblom fan Karel Gildemacher meirekkene.… Lês fierder

Blog Eelke Lok: Lokkich?

logo.ensafh

Der komt in nije krantsje. Dat hjit ek “de Nije”. Dat is foar it oare in âlde namme. Yn de 70-er jierren fan de foarige iuw hienen we hjir al in krante dy’t de Nije neamd waard. Dy waard makke troch read/griene lju mei in Frysk flachje yn de hân. Dat is no in flagge wurden, want dizze Nije wurdt stipe troch de Ried fan de Fryske beweging.

Lês fierder by Eelke Lok

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: DINGtiid: De nije BFTK bringt Frysk op koers nei 2030

logo.ensafh

Op 30 novimber hawwe Ryk en Provinsje Fryslân yn Ljouwert de nije Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK) foar de perioade 2019-2023 ûndertekene. Neffens syn wetlike taak hat DINGtiid beide oerheden advisearre by it tastânkommen dêrfan. No’t de BFTK tekene is, reagearret DINGtiid op it einprodukt. It advysorgaan foar it Frysk hat wurdearring foar de ambysjes en it feit dat mei it jier 2030 ek in konkreet koerspunt steld wurdt. De ambysjes kinne lykwols allinne helle wurde as Ryk en provinsje goed stjoer hâlde op de doelen dy’t de BFTK befettet en dêrby mei-inoar en mei it fjild yn petear bliuwe.… Lês fierder

Henk van der Veer

De Krinkjespuiers

logo.ensafh

 

ut harde leven fan bealegen en werken
foar ut dageleks broad met boaterhamwurst
hewwe de mannen al un moai skoftke achter hun laten
wat bliëft is ut sabeare krinkjespuien
op un noflek roestfrij stalen designbankje
in de skadúw fan ‘e klokkestoël bij de Groate Kerk

intussen fliegt de tiid fliegensfluch foarbij
is ut al feul later as de ouwe mannen denke
mar wie maakt um nou druk over foarbije dagen
sulang’t Dirk S. Donker – de stadbeiaardier-
ut karreljon in de koepel bespeult
de wizers skokkerech traach hun gang gaan

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Blog Huub Mous: Ik ben boos!

logo.ensafh

Ik ben Huub Mous. Ik spreek hier op persoonlijke titel als iemand die decennialang gewerkt heeft voor de beeldende kunst in deze provincie en daarover ook heeft gepubliceerd. Ik spreek hier omdat ik hogelijk verbaasd en ook boos ben, omdat de beeldende kunst in de nota Kultuer oan ‘e Kime – nauwelijks wordt genoemd. Alsof deze vorm van kunst in Friesland niet meer bestaat.

Lês fierder by Huub Mous

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Blog Nadie Hania: Lêzende mannen

logo.ensafh

Der binne ferskate beweechredenen wêrom ik graach yn in boekewinkel kom. Ik kin ta argewaasje fan guon minsken, oeren yn in boekwinkel trochbringe. Neat is sa hearlik dan alle boeken rêstich te besjen en in stikje te lêzen, om te bepalen hokker ik mei nei hûs nim. Boekewinkels wêr in kofjehoekje is en sitplakjes binne de winkels wêr ik hielendal fereale op bin. Mar ik kom ek graach yn in boekewinkel, om’t dêr (blykber) in seldsum type man ferbliuwt: de lêzende man. Ik ha in swak foar lêzende mannen en wêr kinsto dy better spotte dan yn in boekewinkel? De boekewinkel is de natuerlike habitat fan dit type man.… Lês fierder