Teleks: Circus Reve, Gerard Reve even terug in Greonterp

logo.ensafh

Greonterp- Circus Reve is geschreven door schrijver, criticus en Reve-kenner Arie Storm en geregisseerd door Marijke Schermer. Het initiatief voor deze voorstelling is van de jonge actrice Lilou Dekker (in 2014 afgestudeerd aan de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie) die de voorstelling speelt samen met drie voormalige klasgenoten. In een halfopen tent, reizend naar twee van zijn voormalige woonplaatsen, Betondorp en Greonterp, brengen zij Reve terug naar zijn oorsprong. Voor Reve-liefhebbers een feest van herkenning en voor nieuw publiek en jonge generaties een kennismaking met een van de grootste schrijvers die Nederland heeft gekend: Gerard Reve.

Lês fierder by Groot Sneek

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Blog Johan Veenstra: ‘De tredde periode’ van Ferdinand de Jong lezen

logo.ensafh

Ik hebbe de roman De tredde periode van Ferdinand de Jong lezen. Een boek over Rodion Zakirov die et wat drege in zien leven het. Hi’j gaot naor Siberië en wodt hatstikke gek op ’e mooie stewardesse Darya Orlova, wiels zien geveerlike buurvrouw Lara Fedorova him ok mit op bedde perbeert te kriegen. Et is me wat…

Lês fierder by Johan Veenstra

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Blog Abe de Vries: Nasjonaal, elitêr, kristlik

logo.ensafh

Literatuerpolityk fan in Frysk-nasjonale koalysje, 1914-1916; 1946

Moandeitemiddei 19 jannewaris 1914. Wylst oeral yn ’e provinsje it elektrysk ljocht oanlein wurdt, rekket yn in kâld en wintersk Holwert – it friest in pear graden, yn Ljouwert leit der iis ûnder de Frouwepoartsbrêge, en yn it noarden fan Fryslân komt om twa oere middeis de wyn mei fiif meter de sekonde út it easten – wurdt skriuwer, dichter, útjouwer en sjoernalist Waling Gerryts Dykstra, 92 jier âld wurden, troch syn freonen te hôf brocht. ‘Bidaerd gyng it troch de lange, smelle strjitte nei it hôf ta, it hiele doarp hast efteroan. Do ien gong om it hôf en dêrnei liet men de kiste yn it grêf sakje.’2 Op de baar lizze fiif earekrânsen.… Lês fierder

Aginda 30-06-18: Fremibu foar skriuwers en dichters

logo.ensafh

De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is.
Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia.

Alle kearen in ferrassing wa’t fan de kollega’s opdaagjen komme en hoe smout of besteklik oft it petear oan tafel wurdt, mar dat wurdt it wol!

De FreMiBu is op elke lêste freed fan de moanne.

Wa’t it in kear net skikt, mar wol komme woe – gjin noed! Elke oare moanne is der wer in FreMiBu…

Ynrintiid: healwei fiven oant seis oere, elk mei fansels bliuwe oant slutingstiid fan Wouters.

Dit is in partikulier (lês: net subsidearre; lês: der hoecht gjin ferantwurding ôflein te wurden, lês: jim betelje jim eigen drankjes en bitterballen) ynisjatyf, foaral bedoeld om mei inoar te praten en te drinken en yn ‘e kunde te kommen mei de oare bodders yn de Fryske literatuer.… Lês fierder

Teleks: Literêre kaart fan Fryslân

logo.ensafh

Een kaart van Friesland in literaire citaten. De Leeuwarder Courant gaat deze zomer, samen met lezers op zoek.

De wereld, dus Friesland ook, bestaat uit taal. Taal omringt ons, koppelt herinneringen aan plekken, roept lang vervlogen tijden op. Om dat inzichtelijk, ja tastbaar te maken, start Tresoar, samen met de Culturele Onderneming, de Leeuwarder Courant en Leesbaar Laagland een zoektocht naar literaire citaten uit romans, novelles, dichtbundels, korte verhalen en liedteksten die te maken hebben met Friesland.

Lês fierder by de Leeuwarder Courant

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Kollum Ferdinand de Jong: Fiif foar tolven

logo.ensafh

Jo hawwe fan dy gasten dêr’t jo net om frege hawwe. Se komme samar jo hiem op en beskôgje jo hûs as dat fan harren. Jo kinne der ek net folle oan dwaan, se komme as se der nocht oan hawwe. Fansels kinne jo wat maatregels nimme om harren ynteresse wat te timperjen, mar hielendal in garânsje dat se fuortbliuwe jout dat net. Sa hawwe wy alle jierren op itselde plak in spantsje protters dat besiket de soarte yn stân te hâlden. Dêr hawwe je net it measte lêst fan. Wy hawwe om hûs hinne ek in stik as wat nêstkasten foar sjongfûgels, gewoan omdat it in aardichheid is om te sjen hoe drok oft dy bisten it hawwe mei in fuorjen fan harren neiteam.… Lês fierder

H.P. Lovecraft, Trevor Scarse

Herbert West—Reanimator (III)

logo.ensafh

III. Seis Skotten Om Midsnacht

It is frij ûngewoan om alle seis kûgels fan in revolver tagelyk ôf te fjurjen as ien skot wierskynlik genôch wêze soe, mar in soad saken yn it libben fan Herbert West wiene ûngewoan. It komt, bygelyks, net faak foar dat in jonge, krekt ôfstudearre dokter de grûnen dêr’t er de lokaasje fan syn praktyk en hûs op selektearret, ferbergje moat, mar dat wie it gefal by Herbert West. Doe’t hy en ik ús bul krigen fan de medyske fakulteit fan de Miskatonic Universiteit, en besochten om ús earmoede te ferlichtsjen troch in dokterspraktyk op te setten, diene wy ús bêst om net te fertellen dat we it hûs keazen hiene fanwege de frij isolearre lizzing en om’t it tichteby it begraafplak foar de earmelju stie.… Lês fierder

Blog Lomme Schokker: Notysjes út Ingelân

logo.ensafh

Yn de lounge fan de boat nei Newcastle kaam ik oan de praat mei in âldere man út Denemarken, lang, meager, koart griis burdsje en sa’n mansjestersk broek oan dêr’t ús heit faak mei yn de tún rûn. Hy fertelde my yn in kreas en steatlik Ingelsk dat er op wei wie nei syn soan yn Her Majesty’s Prison yn Morpeth, Northumberland. Sa sei er dat, ‘her majesty’s prison’. Der klonk rankune yn syn stimme. Hy woe my wol it ferhaal dwaan.

Lês fierder by Lomme Schokker

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Blog Sigrid Kingma: Toanielskriuwe

logo.ensafh

De masterclass fan Bouke Oldenhof koe net op in better momint komme. Wy hawwe krekt foar alle rollen yn ús literêre kuier De Wuttelhaven del spilers fine kind. De hiele simmer stiet folplend mei repetysjes. Us spontane projekt krijt hieltyd mear stal, en no’t it tichterby komt, begjint it wol wat te kribeljen. Wy bliuwe fansels amateurs, mar it kin gjin kwea om jin in bytsje te ferdjipjen yn de teaterkeunst. No’t it Skriuwersboun de lêste wiken it teaterskriuwen oppakt hat, bin ik dan ek lid wurden. Sa siet ik justerjûn mei in stamtafel fol minsken yn café De Rolbrêge yn Tynje.… Lês fierder