Syds Wiersma

Brandon Creek

logo.ensafh

Syds Wiersma reizge ôfrûne simmer twa moannen troch Ierlân om dêr te wurkjen oan in nije dichtbondel. Hy krige dêrfoar in projektsubsydzje fan it Nederlands Letterenfonds. De nije bondel sil ein 2020 ferskine. Foar Ensafh skriuwt er in rige literêre reisferhalen oer syn skriuwerstocht. Hjoed diel 3.

Brandon Creek

Sneintemoarn betiid. Moai helder waar. Neffens Helen, de boerinne by wa’t ik in keamer hier, is de oseaan hjoed in skoathûntsje. ‘Kinst it der wol op weagje,’ seit se. ‘It kin wolris let wurde foar’t ik jûn thús bin,’sis ik. ‘Ik wit net hoe’t it komt as ik tsjin ’e jûn noch fan de westein fan Dingle nei Camp weromlifte moat.’ Se glimket.… Lês fierder

Blog Johan Veenstra: De reis van de reïncarnerende ziel

logo.ensafh

Vanaovend gao ’k mit Jan en Klasien naor een lezing in ’t Haske op ’e Jouwer. Maarten Oversier uut Roden vertelt over De reis van de reïncarnerende ziel. De man geft regressie- en reïnkernaosietherapie. Et zal me beni’jen. Och, ik bin mit Fettje in een veer verleden ok al es naor Jomanda in Tiel west en daor is oons doe ok niks van overkommen.

Lês fierder by Johan VeenstraLês fierder

Besprek ‘De rykdom fan it ferline’ fan Reinder Politiek

logo.ensafh

Lykas safolle Friezen kom ik wol fan it plattelân, mar bin ik sels net yn ’e agraryske sektor bedarre. Mar alhielendal ûnbekend mei it eardere (en ek it notiidske) boerelibben bin ik dochs net, en in pear kear yn it jier sit ik steefêst op in jierdei dêr’t de mearderheid fan ’e feestgongers noch folop yn ’e wrâld ferkeart fan pleatsen, lân, ark en bisten. By sokke gelegenheden falt it my gauris op, mei hoefolle pasje oft der praat wurdt, net allinnich oer de ûntjouwings fan hjoed-de-dei, mar ek oer beskate aspekten fan doetiids dy’t no ferdwûn binne.

Lês fierder by Liuwe H.… Lês fierder