Kollum Eelke Lok: Ypie en Sjoeke

logo.ensafh

Ferline wike wie’k by in wylde boerinne. Nee, net ien of oar geil frommis út de greide, mar in sjongstik yn Drylts. It spilet fannewike noch, mar at jim gjin kaarten ha, kin jim der net hinne. Dy bin útferkocht, alle 9 kear. Dus ik fertel jim it ferhaal mar efkes. Makke nei oanlieding fan in boek fan Teatse Eeltsje Holtrop. Dy libbe om 1900 hinne.

Hy skreau yndertiid oer in boerinne, dy’t widdow waard. Se woe doe net mei de âlde buorman boaskje. Dêrom moast se fan him rjocht fan reed betelje om by har kij te kommen. Dat ferdomde se.… Lês fierder

Teleks: Fryske boeken oan de man bringe op de Frankfurter Buchmesse

logo.ensafh

It docht fertuten om op de Frankfurter Buchmesse te wêzen, seit Jitske Kingma. Ek al kinst net sa maklik sizze dat in ‘deal’ krekt dêrtroch komt.

Neffens de samle Fryske útjouwers wiene Jitske Kingma (útjouwerij Elikser) en Ernst Bruinsma (Afûk) ferline wike mei in stand op de Frankfurter Buchmesse, sa’n bytsje de wichtichste boekebeurs. Se hiene dêr 19 ôfspraken mei likefolle bûtelânske útjouwers, seit it parseberjocht fan de provinsje grutsk.

Lês fierder by de LC

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Blog Abe de Vries: Piter Jelles Troelstra – Oan in Jongfaem, by hjar boask yn Maeije 1880

logo.ensafh

Net alle dagen treft men in fers fan Piter Jelles Troelstra oan, dat net yn de Samle fersen (1980) foarkomt. Sis mar gerêst: noait. En as sa’n fers dan in mânsk dichtstik is fan sân strofen, elk acht rigels, te pronk yn it Friesch Volksblad en yn haadletters ûnderskreaun mei PIETER JELLES – dan is der grif wat bysûnders oan de hân. It moat al raar wêze as bygeand gedicht net skreaun is foar Sytske Schreuder, ik kom der letter fan ‘e wike op werom.

Lês fierder by Abe de Vries

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Fryske útjouwers sjogge tefreden werom op Frankfurter Buchmesse

logo.ensafh

Fryske útjouwers hawwe mei 19 bûtenlânske útjouwers op de Frankfurter Buchmesse praat. Dat is mear as de foargeande jierren. De ynternasjonale promoasje fan de Fryske literatuer docht fertuten. De Fryske delegaasje op de Frankfurter Buchmesse is tefreden oer de resultaten. De kontakten mei de bûtenlânske útjouwers moatte soargje foar mear oersettingen fan Fryske boeken.

Lês fierder by Omrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Mads Mygind, Geart Tigchelaar

Mads Mygind

logo.ensafh

 

Dichter: Mads Mygind
Kamera, bewurking en ûndertiteling: Geart Tigchelaar

De twadde út in rige koarte filmkes dêr’t Deenske dichters yn oan it wurd komme oer wat it foar harren betsjut om dichter te wêzen.

*

it is moarns
dat ik besykje om wekker te wurden
wêrom skynt de sinne
wêrom skadet de moanne
ik sammelje myn tosken yn ’e mûle, de boaten yn de haven
skyt op in hendikept húske om my befoarrjochte te fielen
fyn twa asperines yn myn kontbûse
in pineholle dy’t ferdwynt
it is moandei
in ferskuorrend soad
op de rûnwei
slacht in sike-auto de sirene oan
de tillefyzje jout keunstmjittich azem
oant op ’e dei fan hjoed
dy’t harren útstrekke
loai as in hûn
ik sjoch Tour de France
it fjild is in iezing swimmende hjerrings dy’t ik
wider wurden en wer byinoar lûken seach
lykas de tumor yn ús beppe har mage
yn myn famylje gean wy dea oan kanker
dat hawwe wy al generaasjes lang dien
sa is it oan ús om de dagen yn te foljen

Oersetting Geart Tigchelaar

 

det er morgen
jeg forsøger at vågne
hvad skinner solen for
hvad skygger månen for
jeg samler mine tænder i munden, bådene i havnen
skider på et handicaptoilet for at føle mig privilegeret
finder to Panodiler i baglommen
en hovedpine der forsvandt
det er mandag
vildt meget
oppe på ringgaden
slår en ambulance ud i en sirene
fjernsynet giver kunstigt åndedræt
til de her dage
der strækker sig
dovent som en hund
jeg ser Tour de France
feltet er en sildestime jeg så
udvide og trække sig sammen
som svulsten i min mormors mave
i min familie dør vi af kræft
det har vi gjort i generationer
så er det op til os selv at fylde dagene ud

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Dichters fan RIXT by ‘Tabula Rasa’

logo.ensafh

Justermiddei waard yn Beetstersweach de útstalling ‘Skjin Laai/Tabula Rasa, leechte yn wurd en byld’ iepene. De útstalling is in projekt fan Tresoar en Galerie Schoots en Van Duyse út Antwerpen yn it ramt fan LF2018, Lân fan Taal. Yn it âlde gritenijhûs fan Opsterlân ferbyldzje en ferwurdzje keunstners en dichters de skeppende leechte.
Op útnûging fan Tresoar waard oan RIXT frege om mei te wurkjen oan it projekt. Santjin RIXT-dichters ha gehoar jûn oan de oprop om in gedicht by it tema Tabula Rasa te leverjen. Byldzjende keunst en dichtwurk hingje yn Beetstersweach byinoar, trochinoar, fersterkje elkoar en lizze ferrassende relaasjes.… Lês fierder

Blog Huub Mous: Herinneringen aan Simmer 2000

logo.ensafh

Ja daar sta je dan, midden op de Dam. Het is op een zaterdagmiddag in mei. Om me heen staan allemaal kunstkoeien, maar die kun je gelukkig niet zo goed zien. Een ideetje van Rindert Algra. Wat een gladjakker was dat. We maakten reclame voor de Simmer die in aantocht was. Later op de dag zou Tsjêbbe Hettinga nog optreden bij de Friese Ambassade aan de Leliegracht. We haalden het Journaal ermee en dat was precies de bedoeling.

Lês fierder by Huub Mous

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder