Rienk Vlieger

nachtljocht

logo.ensafh

It is heech wetter. Allinne it klotsen fan de lytse weagen tsjin it basalt fan de seedyk is te
hearren. Boppe op ’e dyk stiet in man. Mei syn grut postuer en mânsk burd is ’t krekt in reus.Yn it tsjuster stekt syn swart sylhûet ôf tsjin in walmjende, blaugriene gloede dy’t yn noardlike rjochting te sjen is. Hy makket mei syn hannen in machteleas gebeart en rint stadich nei ûnderen, nei it wetter ta. De tekken fan blaugrien ljocht liket op dat stuit justjes fûler te baarnen. Tsjin alle ferwachtings yn is ’t gjin ho by de râne. De reus rint troch!… Lês fierder

Blog Jaap Slager: Op hope fan hope

logo.ensafh

Ik wit net wêr´t it byld krekt weikomt – oft it katelyk is of kalvinistysk, bedoel ik, of allebeide – dat byld fan in persoan mei in ingeltsje op it iene en in duveltsje op it oare skouder. Wêr´t it neffens my op delkomt, is dat it duveltsje it reptilebrein oanblaast – it op oerlibjen rjuchte ynstinkt fan “ikke, ikke, ikke en de rest kin om my stikke!” – en it ingeltsje it minsklike brein fertsjintwurdiget, de neokorteks. It ingeltsje treastget oan ta ridlikens: “Ja, ik begryp dyn earste reaksje wol, hear, mar… moat dat no sa? Wy binne op ´e wrâld en help inoar ommers.… Lês fierder

Kollum Aant Mulder: Frjemd dy talen of net

logo.ensafh

Der is wat mei de frjemde talen yn it fuortset ûnderwiis te rêden. Dat waard my dúdlik út in artikel yn ’e LC fan 7 augustus oer it Dútsk dat yn ’e knipe komt.. It komt derop del dat learlingen en dus skoallen hieltyd faker oare talen, lykas Sineesk of Spaansk foar kar nimme. Ik wist eins net iens dat soks koe. It wurdt dêrom heech tiid dat ik my dêr mar ris yn ferdjipje. Al soe it allinne mar wêze om’t ik nei de fakânsje in pakesizzer yn it fuortset ûnderwiis ha en dan wol ik net as analfabeet op dat mêd oerkomme.… Lês fierder

Teleks: Die 20 Nominierten für den Deutschen Buchpreis stehen fest

logo.ensafh

Zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse, dieses Jahr am 14. Oktober, zeichnet die Stiftung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels den deutschsprachigen “Roman des Jahres” mit dem Deutschen Buchpreis aus.

Sieben von Jahr zu Jahr wechselnde Juroren wählen unter den von den Verlagen eingereichten und eventuell auch nachgeforderten Romanen zunächst 20 aus, am 17. September wird dann die Shortlist mit sechs Titeln bekannt gegeben. Der Preisträger erhält 25.000 Euro, die übrigen fünf Autoren der Shortlist erhalten jeweils 2.500 Euro.

Die 20 nominierten Autorinnen und Autoren und ihre Titel sind:

Lês fierder by Der SpiegelLês fierder

Oprop Simmertema: ôfskied fan saken – Falbile 24 augustus 2019

logo.ensafh

Ynienen plofte der in idee op tafel foar in simmertemanûmer fan ensafh mei proaza en poëzy. En it tema is the end of the affair. Ofskied fan saken wie de spontane oersetting fan Edwin de Groot. Dat kin fan alles wêze. Ik hie in love song fan Billy Holliday yn de kop (‘Let’s take the whole thing of’), in oar tinkt mooglik oan Graham Greene syn ferneamde roman, wer in oar oan in útjouwerij dy’t op de fles gyng of oan in foarbije leafde, in leave, âlde hûn, wa sil it sizze.
Wy nûgje jim út om jim eigen bydrage te leverjen oan dit spesjaalnûmer fan ensafh.… Lês fierder

Nominearre foar de GJ-priis: De trekker fan Troje

logo.ensafh

De kommende dagen sette wy de fiif nominearren foar de Gysbert Japicxpriis yn it ljocht. Hjoed de earste: De trekker fan Troje fan Hein Jaap Hilarides.

Ynhâld fan it boek:
Friso Wassenaar is lobbyist yn Brussel. Hy wrakselet mei syn identiteit yn it postmoderne Europa. Syn twillingbroer Hero sit op de pleats dêr’t de Wassenaars al generaasjes op buorkje. Heit Klaas Wassenaar is harren foarbyld. Yn 1990 wie hy de lieder fan in grutte boereaksje. It belied fan de Europeeske Uny bedrige de boeren yn harren fuortbestean.

Lês fierder by SirkwyLês fierder

Petear mei Janneke Spoelstra

logo.ensafh

Wylst se yn har foarige proazawurk, de ferhalebondel In Jikse-libben, noch frij ticht by de werklikheid bleau, yn wurden besocht te fangen hoe’t dy werklikheid en de persoanen dêryn west hiene en wat der bard wie, stiet De parallaks in stik fierder fan de skriuwster sels ôf. Yn dy sin is De parallaks mear fiksje: se hat der folle mear sels by betocht, sawol yn omjouwing en sitewaasjes as wat de personaazjes oangiet, dy’t no folslein optocht binne. Lykas har eardere kollega Piter Boersma by de Fryske Akademy tsjin har sei: ‘Moatst mear fabulearje en dan komt it der fansels wol yn!’

Lês fierder by Baukje Zijlstra op de Moanne… Lês fierder