Kollum Jaap Krol yn FD: Foarnimmens

logo.ensafh

Doe’t ik in bern wie, naam ik mysels foar om de wrâld wat werom te jaan. Ik soe it minsdom rêde, foaral yn Afrika en India. Al myn besit en jild soe dêrhinne gean, dêr soe ik net dreech oer dwaan. In died fan kompasje en urginsje. Ik stie derop en koe net oars. No hie ik net in bankrekken en ek gjin jild, mar ek doe wist ik erges al dat wurden mear krêft hawwe as dieden.

Lês fierder by Jaap Krol

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Projektlieders Fryske Akademy sizze fertrouwen yn direkteur Hanno Brand op

logo.ensafh

Alle acht projectleiders van de drie onderzoeksafdelingen geschiedenis, taal en sociale wetenschappen van de Fryske Akademy hebben het vertrouwen opgezegd in hun directeur dr Hanno Brand. De projectleiders vinden dat Brand niet boven de partijen staat, geen strategische visie ontwikkelt en discutabele financiële voorstellen entameert om een gat in de begroting te dichten. Brand heeft het personeel onlangs te kennen gegeven in het voorjaar terug te zullen treden als directeur. Hij wordt dan, net als voor zijn promotie, gewoon weer medewerker aan de Fryske Akademy.

Lês fierder by Liwwadders.   

Sjoch ek by It Nijs

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Blog Ypie Haitsma: It ultime krystgefoel

logo.ensafh

Pakes, beppes, omkes, tantes, freonen, alles skode oan. Mannen yn kolbert of yn in Noarske trui, de froulju yn swarte jurkjes en de bern as lytse kopieën. It tafelkristal glinstere yn it kersljocht en neist de porseleinen boarden fonkele it sulveren bestek. It iten, in kulinêr keunststikje, dampte yn bypassende skalen fan it Wedgwood- servys. Blierglimmende gesichten strielden yn goudgiel ljocht, it ‘frede op ierde en yn de minsken in wolbehagen’, spatte der fan ôf. It Krystmearke neffens de Libelle.

Lês fierder by Ypie Haitsma

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Provinsjale Steaten net iens oer kultuer nei 2018

logo.ensafh

Hoe moat it nei 2018 fierder mei de kultuer yn Fryslân? Oer dy fraach kin Provinsjale Steaten it noch net iens wurde. De opposysjepartijen wolle earst om tafel mei de kulturele sektor, sels foardat in kar makke wurdt oer hoe’t de subsydzjes nei 2018 ferdield wurde. De koälysje wol ek om tafel mei de sektor, mar wol no al wol de kritearia fêstlizze. Dat die woansdeitejûn bliken by de kommisjefergadering fan Provinsjale Steaten. Ferline wike kaam in grut tal kulturele organisaasjes mei in manifest, wêryn’t frege waard om mear ynspraak. It liket derop dat se dat yndie krije, mar de fraach is noch wannear.… Lês fierder

Blog Daam de Vries: Flaaksbrechje

logo.ensafh

In brêge fan flaaks. It sil mooglik wêze. Sels ha ik allinnich ûnderfining mei skeaven en ik doar hast wol te sizzen dat mear as 66% fan jim dat net hat. It moat ûnderwilens sa’n fjirtich jier lyn wêze dat ik dêr mei de boer oer gear wie. De boer sels wist ek net heal hoe’t soks moast dat wy hiene der ek noch in adviseur fan in jier as tachtich by al kin ik mei dy leeftyd sjoen myn eigen fan doe wat mis wêze. Hoe dan ek, wy ha dêr in pear dagen yn dat guod omskuord. Hoe’t it finansjeel beteard is wit ik net mar nei dy tiid ha ik nea wer flaaks sjoen.… Lês fierder

Lubbert Jan de Vries

Bloedroas

logo.ensafh

Moarns yn ’t iere ljocht
Sangeret de azem fan it bist
Minskesiel minachtsjend
Lâns it nachtpaad ferbean.
Siket waarm bloed hoeden
In wei yn ferwâde grûn.
Sjonge fûgels heech op ’e wjuk
Fan it lotterjend span geast en ljocht.

Yn ’e loft
Hinget allyk in stoarm driget,
It heislikste geweld.
It bist gûlt oerémis syn liet
Fan de honger nei moardsucht.

Wach no,
Frou en man en foetus,
Foar eltse ferskining fan it bist.
Wach no,
Frou en man en foetus,
Mei de bloedroas yn ’e hân.
Foar de honger fan it kwea.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Alex de Jager nije direkteur fan de Afûk

logo.ensafh

Edukatyf ynstitút Afûk yn Ljouwert hat fan 1 febrewaris ôf in nije direkteur. Dat is Alex de Jager. Hy folget Koen Eekma op. De Jager komt fan oarsprong út Fryslân, mar wurket op it stuit as direkteur eksterne betrekkingen en strategysk relaasjebehearder by Hegeskoalle Inholland yn Alkmaar.

Hy hat altyd yn it heger ûnderwiis wurke. Alex de Jager is doktorandus yn de Nederlânske taal- en letterkunde, mei taalkunde as spesjalisaasje.

Boarne: Omrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder