Blog Johan Veenstra: de Stellingwarver schriever

logo.ensafh

Vandemiddag he’k even op-en-daele naor Meppel west om daor wat moois weg te haelen wa’k op Markplak kocht hadde. Een prachtige beker die in 1898 maekt is naor anleiding van de inhuldiging van de doe achttienjaorige Wilhelmina as keuninginne. De man die in Meppel bi’j de deure kwam, vreug a’k misschien de Stellingwarver schriever was. Ja, dus. Hi’j hadde bi’j Boom warkt en was mien naeme zodoende geregeld tegenkommen..

Lês fierder by Johan Veenstra

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Robert Crawford: Was Eliot a Swell?

logo.ensafh

Very few people will read through all these thousands of pages, and their publication risks making Eliot seem more daunting than ever. While this vast hoard offers scholars all sorts of opportunities, the problem for most common readers is to work out what that word ‘Eliot’ now means. Is ‘Eliot’ still the slim volume of poetry that can be slipped inside a coat pocket? Or does the name now unavoidably bring with it this vast body of letters, plays, poems and prose that can be transported only by fork-lift truck and accessed in full only via a computer in addition to a printed library?… Lês fierder

Blog Lomme Schokker: Hofleveransier

logo.ensafh

Foar dizze iene kear set kening Kweaskeuk fan Kwierens tee foar de frou en de beide bern. Syn deistige teesetter, de jonge Rikyu Chikafuji fan Kyoto, hat in frije dei om mei ien fan de folle lytsfammen selfies te meitsjen yn de kleurige kontrijen fan de Keukenhof. Al om trije oere hinne hat Kening Kweaskeuk fan Kwierens in ferskuorrende toarst, mar op dat stuit is it sels foar in kening noch wat te betiid foar de Glenlivet. Unoandien jit er no ris sûnder seremoanje siedend wetter yn beppe har teepot oer in teepûdsje út it Pickwickdoaske en pas dan lêst er tusken de fingerseinen troch de ‘teatopicfraach’ fan de dei: ‘Wat soesto dwaan ast kening bist?’

Lês fierder by Lomme Schokker

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Blog Aant Hofstra: Ids yn Obe

logo.ensafh

Keusntwurken yn makettefoarm
wêr’t wat ferbyldingskrêft bij nedich is
om je foar te stellen
hoe grut se yn it echt wêze soene

It is om dy reden ek sa spitich
fûnen wij, mar ek oaren
dat der neat bij stiet.

Sa’n útstalling bin ik gau klear mei
amper 10 minuten hie ik se besjoen
wat at ik net wit wêr’t it stiet
hat it foar mij gjin doel….

Lês en sjoch fierder by Aant Hofstra

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Henk Nijp

Húswarje

logo.ensafh

Ik wie let, it rûn al tsjin alven, ik hie noch gjin moarnsbrochje hân en der wie gjin bôle mear yn ‘e hûs. De sinne skynde folop en de bakker wie mar in eintsje rinnen dat wy koene der wol even om út. De wyn wie noch wol fris dat de jassen mochten wol goed ticht. Goed en wol bûten fleach der in plysjewein mei swaailjochten en sirene oan ús foarby. Mar dat bart wol gauris yn dizze stêd en nimmen sjocht der noch fan op. Even fierder, op de Vleutenseweg, hearde N. as earste fan ús in helikopter en hja socht tusken de wite wolkjes nei wêr’t it lûd weikaam.… Lês fierder

Kollum Aant Mulder: It Frysk en de eintoets

logo.ensafh

De pakesizzer hat fan ’e wike de IEP-toets makke. Dat is de eintoets basisûnderwiis. Wa’t gjin bern of bernsbern yn groep 8 hat, hat der yn ’e kranten fan alles oer lêze kinnen. Tagelyk steane yn dyselde kranten in pear dingen oer it Frysk. Ik lês bygelyks dat de ynspeksje dwaande is mei in ûndersyk nei it Frysk op de basisskoallen en skoallen foar fuortset ûnderwiis. De ynspeksje docht dat ûndersyk om’t neffens minister Slob op dit stuit de goede dingen foar it Frysk dien wurde. Wy lêze boppedat oer it Lyts Frysk Diktee foar de groepen 8 fan de basisskoallen.… Lês fierder

Kollum Willem Schoorstra: De brân yn de katedraal

logo.ensafh

Yn de Hillige Wike fan april lôge de Notre-Dame yn flammen. Op sosjale media wie live te folgjen hoe’t it âlde hert fan Parys, de katedraal oan Maria wijd, foar it meastepart ferlern gie. De skok en de ûntsetting wiene grut. In arsjitektoanysk pronkstik út de midsiuwen gie teneate foar de eagen fan de wrâld.

Lês fierder by Omrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder