Blog Abe de Vries: ‘Dan koe se in man út it plak keare’

logo.ensafh

Tusken de memorabele frouljusfigueren yn de literatuer yn Nederlân soe ek maklik de Fryske Haitskemoai fan Waling Dykstra stean kinne. As foarbyld fan emansipaasje ferskynt yn de Fryske literatuer al yn it midden fan de njoggentjinde ieu, tweintich jier foar it begjin fan de Earste Feministyske Weach, in maatskiplik ûnôfhinklike en sels tinkende en hanneljende frouljusfiguer op it toaniel. Dat is Haitskemoai, Haitske Klaversma sa’t se folút hjit.

Lês fierder by Abe de Vries

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Jacobus Q. Smink

rigels

logo.ensafh

trije rigels binne ferlern gien
yn de drokte mei de pc en ik
kin se net goed yn ’t sin bringe

it moatte wol te swiete sinnen
west ha oars soe ’k se noch witte
dochs sinniget it my net

ik sil krekt salang neitinke
oant ik se op ’e nij betink
mar tasizze kin ik neat nee

it is wol sa dat ik leavje kin
sûnder betingsten, soene jo
dat wol dwaan sei de idioat

eins fyn ik de lêste trije rigels
wol okee en lit it as sadanich

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Online: ‘Youmir, soan fan in túnslang’ fan Henk Wolf

logo.ensafh

Yn 2006 hat de doetiidske útjouwerij Venus myn novelle ‘Youmir, soan fan in túnslang’ útbrocht. It boekje is al jierren net mear te krijen. Mei tastimming fan Josse de Haan fan it eardere Venus haw ik de tekst no as pdf op myn website set. Ik kin wêze dat it net de alderlêste ferzje is en dat er justjes fan ‘e printe ferzje ôfwykt, dat kin ik net mear neigean.

Lês fierder by Henk Wolf

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Blog Lomme Schokker: alzheimer algoritme

logo.ensafh

ik sjoch him net en hear him net. op flústerfuotten dwaalt er yn my om foar my út de trep op. boppe rôlet hy swier myn holle as in granaatapel oer de badkûperâne en oer de fliertegels, om sa myn pitsjes fan it ferstân los te weakjen. ik sykje it wêzen fan dyn bestean, seit er, ik leavje dy en ik fret dy op. Wat oerbliuwt is inkeld de essinsje fan dyn libben. Mear as sykheljen hast mei de tiid net nedich.

Lês fierder by Lomme Schokker

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Jan Minno Rozendal nei Baskelân

logo.ensafh

Fryske skriuwer yn Baskelân

Skriuwer / histoarikus Jan Minno Rozendal is útnûge foar in ferbliuw yn it skriuwershûs Hugoenea yn Pasai Donibane, in doarpke tichtby San Sebastian, yn it noarden fan Spanje.
It hûs is eigendom fan de Feriening fan Skriuwers yn it Baskelân. It pân, ferneamd nei Victor Hugo dy’t yn itselde doarpke de simmer fan 1843 trochbrocht hat, is bedoeld foar skriuwers dy’t yn in minderheidstaal skriuwe, bygelyks it Baskysk, Bretonsk of Frysk.

Rozendal hat yn it ôfrûne jier in pear moanne yn Masedoanië west, dêr’t syn Baskyske húsgenoate him op dizze mooglikheid wiisde.
Beide wienen se doe yn Masedoanië yn it ramt fan it útwikselingsprojekt ‘Oare Wurden’.… Lês fierder