Teleks: Provinsjale Steaten karre kultuernota Nij Poadium goed

logo.ensafh

Provinsjale Steaten geane akkoart mei de nije provinsjale kultuernota ‘Nij Poadium’ fan 2021 oant 2024. Wol moat der op guon flakken wat oanpast wurde. Sa wolle de measte partijen mear omtinken foar amateurkeunst, jonge makkers en de konkurrinsjeposysje fan lytsere musea yn fergelyk mei grutte musea.

Lês en harkje fierder by Omrop FryslânLês fierder

Teleks: Bernard Smilde Priis 2020

logo.ensafh

De Stifting Krúspunt ropt alle dichters yn Fryslân op om in tekst yn te stjoeren foar de Bernard Smilde Priis 2020. Mei dy priis wol Krúspunt stimulearje dat der nije tsjerkelieten yn it Frysk of ien fan ’e Fryske streektalen ûntsteane. De priis is foar orizjinele lietteksten en foar oersettingen fan lietteksten út in oare taal wei.

Ferline jier wie de priis foar Cees Glashouwer út Harns, mei in Hylper oersetting fan ’e Lofsang fan Marije. Dit jier wurdt in liet frege oer of nei oanlieding fan it tema ‘frede’. De uterste ynstjoerdatum is 14 maart 2020; de priis sil útrikt wurde op de Krúspuntdei fan 18 april 2020.… Lês fierder

Blog Daam de Vries: Sineeske ynboarlingen

logo.ensafh

Us nasjonale grûnfroastmiger like alle hope festige te hawwen op in noardlik sigentsje. Noardlik klinkt no ienkear och sa wintersk mar sels dit liket him by de hannen om’t ôf te brekken. Mooglik om’t er net goed ynskatte koe oft in boppelandich, ûnderlandich, útlandich of troch en troch landich koeltsje wurde soe. Underwilens draait it lân gewoan troch.

Lês fierder by Daam de VriesLês fierder

Eruditie is niet ouderwets

logo.ensafh

De klassieke retorica heeft een universele pretentie: volg haar regels en je zult je gehoor overtuigen, in welke eeuw en in welke stad dat gehoor ook leeft. Maar sinds we geluid en beeld kunnen opslaan, weten we dat waarschijnlijk niet werkt. De toespraken van Hitler en Mussolini zien er helemaal niet meer meeslepend uit, maar een beetje belachelijk. We weten niet hoe wij zouden hebben gereageerd als we temidden van hun gehoor hadden gestaan, maar we kunnen vermoeden dat we als we onze 21e-eeuwse persoonlijkheden hadden kunnen meenemen niet waren betoverd.

Lês fierder by Marc van Oostendorp op NeerlandistiekLês fierder

Kollum Willem Schoorstra: Foarum & de Fryske Flagge

logo.ensafh

Mear as in rimpeling yn in hiele grutte fiver wie it net. Dochs feroarsake dat rimpeljen it klotsen fan wetter oan de oare kant fan dy fiver. Ik haw it oer de moasje dy’t it FvD yntsjinje wol oer it ophingjen fan de Nederlânske flagge yn de Fryske steateseal. Albert van Dijk fan dy klup stelt dat de nasjonale trijekleur it algemien belang symbolisearret.

Lês fierder by Omrop FryslânLês fierder

Teleks: It stellen Gerben Rypma-tsjirkje is ynienen wer opdûkt yn Aldegea

logo.ensafh

It byldsje fan in tsjirk dat ta neitins oan skilder en dichter Gerben Rypma yn Aldegea (SWF) stie en dat der ôfrûne wike weihelle is, is ynienen werom. Bestjoerslid Ida Feenstra wie nei it Brekkenpaad ta gien om in boerd op te hingjen om út te lizzen dat it keunstwurk ferdwûn wie. Mar doe’t sy dêr kaam, stie de tsjirk wer op de sokkel.

Lês fierder by Omrop FryslânLês fierder

Lomme Schokker

De búste fan Beethoven

logo.ensafh

Noch hieltyd stiet de globe, dêr’t ik yn de earste klasse fan de Mulo foar myn jierdei om frege, yn de Lundiakast op myn jongeskeamer. De ferljochting docht it net mear en hy hinget wat wankel op it plestikken fuotstikje efteroer. It ding hat syn tiid útsitten, de wrâld hat him ynhelle en ik wol him net mear sjen. Oan de ûnderkant brânt Australië, de reinwâlden fan de Amazone lizze der net folle better by, de Noardpoal is aardich lytser as wat er west hat en de Sovjet Uny bestiet al gjin tritich jier mear. Eins funksjonearret dizze globe inkeld noch as konversaasjestik, mar dêrfoar komme te min minsken by my oer de flier.… Lês fierder