Blog Cornelis van der Wal: Subsydzjes Fryske auteurs Letterenfonds (bywurke foar 2019)

logo.ensafh

Hjirûnder in list fan de  bedragen dy’t Fryske auteurs de lêste fiif jier fan it Letterenfonds ûntfongen hawwe.  Dizze sifers binne iepenbier, te finen by de Jierferslaggen fan it Fûns. Dêr haw ik de gegevens fan oernaam, dêrom is de tekst yn it Hollânsk.

It giet sa by it Fûns: jo stjoere jo nijste boek op, mei in wurkplan foar it folgjende boek. De kwaliteit fan sawol it boek as it wurkplan wurde dan beoardiele.

In (relatyf) hege wurkbeurs is gjin garânsje foar in nominaasje foar de GJ-Priis, sa hat wol bliken dien, yn myn gefal.

Ik haw neffens my net ien oerslein, mar it kin de master misse.… Lês fierder

Teleks: Oprop foar skriuwprojekt ‘1000&1 Nacht’ fan Tryater

logo.ensafh

Bêste skriuwer,

Soesto it folhâlde om tûzen-en-ien nachten efter elkoar ferhalen te betinken en op te skriuwen?

Sa om it begjin fan ús jiertelling hinne ûntsnapte de moaie Sheherazade oan de dea troch tûzen-en-ien nachten in betsjoenend ferhaal oan de kening te fertellen. Dizze prachtige fertellingen foarmje in samling ferhalen út it Midden Easten. Ferhalen fan fier fuort, oer minsken fier fuort…of stean al dy ferhalen miskien just wol tichterby as datst tinke soest?

De foarstelling 1000&1 Nacht, sa as Tryater dat foar eagen hie, sil der net komme. Mar yn dizze spannende tiid – wêryn it wichtich is om sa no en dan te ûntsnappen oan de realiteit troch de rykdom fan de ferbylding op te sykjen – itte we de moedfearren net hingje.… Lês fierder

Blog Abe de Vries: Mienskip of minsken

logo.ensafh

Lêstlyn ha ’k it hân oer it moadeferskynsel ‘ferbining’. Like slim yn ’e moade is it ferskynsel ‘mienskip’. Sûnt it bidbook fan LF2018 is it opmarsjearjen fan dat wurd yn kranten, blêden, op tillevyzje en op ynternet net te kearen, ik hoech gjin war te dwaan om dat oan te toanen. Wêr komt it wei en wêrom is it in wurd dat no hast wolris ta kin mei in ûnske minder?

Lês fierder by Abe de VriesLês fierder

Kollum Aant Mulder: Fan ûnderen nei boppen ta

logo.ensafh

Under’ en ‘boppe’ lykje hiele gewoane wurdsjes. It binne bywurden, mar dat docht der no efkes net ta. It nijsgjirrige fan dizze beide wurdsjes is dat der ek ‘-en’ efter komme kin. Dat wurdt it dus: ‘ûnderen’ en ‘boppen’. Dat sis ik as ik ‘nei ûnderen ta’ en ’nei boppen ta gean’. Ik ha dat ea sa leard. Sûnt mien ik wol aardich wis fan myn saak te wêzen. It is: ‘Ik gean nei boppen ta’ en ‘Ik bin boppe’. En it is fansels ek: ‘Ik gean nei ûnderen ta’ en ‘Ik bin ûnder’. Hoe’t it krekt sit, koe ik troch de jierren hinne wolris wat kwyt rekke wêze.… Lês fierder