Teleks: Gedichtewedstryd Friesch Dagblad ‘Lente/Maityd’

logo.ensafh

Het Friesch Dagblad schrijft een gedichtenwedstrijd uit met Lente/Maitiid als thema. Iedereen die dat wil – professioneel dichter of hobbyist, jong of oud – kan een gedicht insturen dat geïnspireerd is op het voorjaar. Dat mag in het Nederlands, in het Fries maar ook in het Bildts, Stadsfries of het Stellingwerfs en kan variëren van een korte haiku tot een sonnet. Voorwaarde is dat het om oorspronkelijk, niet eerder gepubliceerd werk gaat.

Sjoch foar mear ynformaasje by it Friesch DagbladLês fierder

Martsje de Jong

Gummybearkes

logo.ensafh

Sûnt in skoftsje bin ik yn ’e ban fan it spultsje Mahjong, dat ik ophelle ha út de Google Play store. As ik efkes neat om hannen ha kin ik it net litte om in pear potsjes te spyljen. Sterker noch, as der wat op it spul stiet, ekstra gouden muntsjes bygelyks – dy’t gjin sint wurdich binne, mar och, ik bin frijwat kompetityf ynsteld – dan kin it sels barre dat ik op it húske trochspylje. Djip tryst eins, mar it tûke beleanningssysteem docht by my sûnder mankearjen syn wurk. Hawar, ik ha der in bulte wille fan.
Al wat lestich is de reklame dy’t ik foar elk nij potsje útsitte moat ear’t ik begjinne kin.… Lês fierder

Blog Johan Veenstra: Onder dienst

logo.ensafh

Vandemorgen bin ‘k naor Kees in Wolvege west, dat was vroeger oonze SRV-man en now gao ‘k d’r mit de auto henne as die deur de wasstraote moet. Ik hebbe al jaoren zels de auto niet meer wusken omda’k dat aeklik wark vien. En veur mar elf euro kuj’ zoks doen laoten. In de supermark kree’k zovule praot da’k mar krek op ‘e tied bi’j Marian was veur de fysio.

Lês fierder by Johan VeenstraLês fierder

Teleks: Een gedichtentegel ter herinnering aan de roemruchte winkel van Auke Rauwerda: vrijdag wordt hij in Leeuwarden onthuld

logo.ensafh

De Poëzieroute Leeuwarden, met meer dan zestig in steen gebeitelde gedichten in de Friese hoofdstad, wordt vrijdag uitgebreid met een gedicht bij de voormalige winkel en magazijnen van Auke Rauwerda aan de Westerplantage.

De poëziesteen is bedoeld als herinnering aan het bedrijf dat ruim tachtig jaar aan de Westerplantage zat. Auke Rauwerda begon in 1932 aan de Westerplantage, waar het enkele jaren later uitbreidde door het naastgelegen pand erbij te nemen. Het gebouwencomplex werd beroemd doordat het door de jaren heen werkelijk stampvol kwam te liggen, terwijl het personeel wel steeds ieder gewenst artikel – hoe zeldzaam ook – wist te vinden.… Lês fierder

Arjan Hut: Foar bern is it oars

logo.ensafh

Yn it foarjier komt al jierrenlang in groepke Fryske dichters byinoar om nije fersen te skriuwen foar it FeRstival. Dat is de Fryske foardrachtkriich foar de jongerein. Nee, sels binne wy gjin bern mear, allegearre grutte minsken, guon fan ús ha al bernsbern. We besykje ús yn te libjen yn de wrâld fan bern yn it fuortset ûnderwiis. Ek dizze jûn. Dat falt net altyd ta. “Sa tinkt in bern dochs net”, is ien fan de fêste kommentaren as wy ús gedichten-yn-oanbou presintearje. Of: “Dit wurd is fierste âldfrinzich!”

Lês fierder by It NijsLês fierder

Teleks: Nij gedicht Dichter fan Fryslân ‘Op it spoar’

logo.ensafh

 

 

 

 

‘Op it spoar’ is it nijste gedicht fan Sigrid Kingma as Dichter fan Fryslân

Op it spoar

Dassen op it spoar
Daks syn poatsjes kinne it net litte
grave, dolle, klauwe yn de berm.
‘Mear kreamkeamers,’ seit Durkje.

Ik bin dassen op it spoar
langje nei lytse Epke’s
mei dy ûndogenske streepsnútsjes
lange fersideboartersgongen
maitiidswille, ‘tankewol heity!’

Lês fierder by Dichter fan FryslânLês fierder