Teleks: Provinsje kiest foar rêst yn it kulturele fjild en ferlingt alle kultuersubsydzjes mei in jier

logo.ensafh

De provinsje ferlinget mei in jier de subsydzje foar 36 kulturele organisaasjes yn Fryslân. De subsydzjeregeling rint ein takom jier ôf, mar kulturele organisaasjes kinne foar it jier dêrnei in oanfraach dwaan foar itselde subsydzjebedrach.
Mei-inoar giet it om sa’n 9,5 miljoen euro en dêrfan is 4 miljoen bedoeld foar de gruttere Fryske musea. De rest fan it jild giet nei in grut ferskaat oan kulturele organisaasjes lykas Tryater, Film in Friesland, Oerol, dûnsselskip Ivgi & Greben en Opera Spanga.

Lês fierder by Omrop FryslânLês fierder

Teleks: Oantal âlde Fryske blêden digitalisearre: fan lânbou oant arbeidersstriid

logo.ensafh

De Koninklijke Bibliotheek hat in grut oantal tydskriften digitaal beskikber makke op de webside Delpher. By de nije útwreiding sit ek in flink oantal Fryske blêden.
Sa binne der mear as 1.800 edysjes online te finen fan it ‘Friesch Landbouwblad’ tusken 1920 en 1960. Dit tydskrift wie it offisjele orgaan fan de Friesche Maatschappij van Landbouw. It wie in wichtich blêd foar de agaryske sektor yn Fryslân.

Lês en sjoch fierder by Omrop FryslânLês fierder

Blog Abe de Vries: De delgong fan de i-Moanne

logo.ensafh

Tongersdei 28 septimber. Ik rin nei wat der op de webside fan de Moanne te rêden is. Yn de fan lofts nei rjochts rinnende banner boppe oan de side kom ik tsjin:

* In parseberjocht fan de provinsje dat Sytze de Haas út Warkum de Lytse Gysbert krijt. * In resinsje fan de Fryske oersetting, út 2016, fan Bomans syn Erik of it lyts ynsekteboek. * In Nederlânske tekst fan Huub Mous oer de ferbylding fan it Fryske lânskip. * In koart stikje reklame foar de podcast fan ‘Anita en Ritsko’. * In koart stikje reklame foar de kursus Poëzij lêze mei Arjan Hut.… Lês fierder

Teleks: Ljouwert siket Stedsdichter

logo.ensafh

De gemeente Ljouwert is foar de kommende twa jier op syk nei in Stedsdichter foar de stêd en de 35 doarpen. Entûsjaste wurdkeunstners kinne har dêr oant 15 novimber foar oanmelde fia www.leeuwarden.nl/stadsdichter. De Stedsdichter skriuwt alle jierren in tal wurdkeunsten foar Ljouwert en sil dy foardrage yn de perioade fan 2024 oant 2026.

De rol fan de Stedsdichter
“Net allinnich wie Ljouwert yn 2018 de Kulturele Haadstêd fan Europa, mar sûnt ein 2019 is de stêd de grutske drager fan de titel UNESCO City of Literature. Us stêd, tegearre mei har doarpen, fertsjinnet in eigen Stedsdichter”, sa seit wethâlder Hein Kuiken.… Lês fierder

Teleks: Needgjalp fan it Skriuwersbûn oan de Fryske polityk

logo.ensafh

It Skriuwersbûn hat Deputearre Steaten in brief skreaun. It Bûn wol oerlis oer de takomst fan de Fryske skriuwerij en de ferantwurdlikheid dy’t de provinsjale polityk dêrfoar hat.

Tusken de provinsjale politisy en de literatuer gappet in kleau, skriuwt it Bûn. De polityk is ûnferskillich, wylst foar it behâld fan it Frysk in libbene literatuer needsaak is. “In taal dêr’t net yn lêzen wurdt, sil it op ’n djoer net rêde”. Yn de ôfrûne fyftjin jier is de ynfrastruktuer, bedoeld om it Fryske lêzen en skriuwen te stimulearjen, neffens it Bûn “dramatysk minder wurden”. Benammen Tresoar docht folle minder foar de Fryske literatuer as yn earder jierren.… Lês fierder