Minskiep: Foutje dus

logo.ensafh

In de VPRO-gids van week 28-29 maakt Robin Phoelich een grappig schrijffoutje, aldus oud-docent Cees van der Meulen uit Grou.

Phoelich schijft MINSKIEP, wat SLECHT SCHAAP betekent. Hij bedoelt natuurlijk MIENSKIP, gemeenschap. ‘Eén fout een negen!’, complimenteert Van der Meulen.

Lês fierder by Wiebe Dooper op BrektLês fierder

Reitze Jonkman: Op syn Iermodern-Frysk

logo.ensafh

Koarte ynlieding op it artikel yn Taal en Tongval

Yn de foarige kollum ‘Op syn Hylpersk’ fan juny ll. haw ik ynhâldlik al preludearre op myn artikel dat op 1 july yn Taal en Tongval 76 ferskynd is. Yn de kollum fan juny sitearre ik Tony Feitsma oer de status fan it Frysk yn de Iermoderne tiid, sis mar rûchwei it tiidrek tusken 1500 en 1800:

‘Net ollinne yn de steatkunde is Fryslôn un pat fon Nederlôn, ek yn de yndieling en klasjerring fon ut frysk fernimme wy de nije nederlônske ienheid.’

Lês fierder by FrisistykLês fierder

Teleks: Tresoar wol bûtenlân oertsjûgje fan UNESCO-status hânskriften: “Fingers kruse”

logo.ensafh

De Richthofenkolleksje mei Alfryske hânskriften moat ek mei in ‘joint nomination’ op de list mei ynternasjonaal wrâlderfgoed fan UNESCO. Dat wol Tresoar, dat no aktyf kontakt siket mei oare argiven.
Eins binne de earste stappen al yn 2022 set, doe’t de samling al de status UNESCO Memory of the World krige, op foardracht fan Nederlân.
Troch sa’n status kinne weardefolle argiven, kolleksjes en wurken better bewarre en tagonklik makke wurde.

Lês en sjoch fierder by Omrop FryslânLês fierder

Teleks: Fryske siswizen by rêstpunten foar fytsers en kuierders

logo.ensafh

De Fryske taal fertsjinnet it om sawol foar ynwenners as foar besikers fan Fryslân sichtberder te wêzen. Yn de provinsje Fryslân kinne kuierders of fytsers sa’n hûndert rêstpunten opsykje. De kâns is grut dat men dêr no Fryske siswizen tsjinkomt yn ’e foarm fan in buordsje mei útlis oer de betsjutting.

Om de Fryske taal breder sichtber te meitsjen hawwe de Toerisme Alliânsje Fryslân, Afûk, Merk Fryslân, Rekreaasjeskip Marrekrite, Stichting Rustpunt en de Provinsje Fryslân de hannen yninoar slein om dat mooglik te meitsjen. Under it biedwurd ‘it is mei sizzen net te dwaan’ is it projekt Fryske Sprekwurden yn fjouwer moanne troch de oanbelangjende partijen realisearre.… Lês fierder

Wa’t net foarlêst is gek

logo.ensafh

Ik hoop dat dizze kop dy it artikel ynlûkt, want gjinien wol foar gek ferklearre wurde, fansels. Gelokkich is it hiel ienfâldich om fan dit stimpel ôf te kommen, nammentlik: dyn bern elke dei foarlêze. Want oan foarlêzen kleve allinnich mar foardielen en hokker âlder wol no net it alderbêste foar harren bern?

Lês fierder by Tialda Hoogeveen op Heit & MemLês fierder