Duo von Däniken

Houten Klaas: ‘Douwe Tamminga fertelt’

logo.ensafh

Net in soad minsken witte noch fan it bestean fan ‘Houten Klaas’, de Ljouwerter band om Klaas Tamminga hinne, dy’t al op syn 27e ferstoar by in ferkearsûngemak. Wy prate oer begjin jierren 60. Yn dizze opname hearre jo ek it lûd fan Klaas syn omke, Douwe Tamminga, dy’t in gastoptreden hie.

Lês fierder

“Arthur Rimbaud” [a prose poem by Robert Fernandez]

logo.ensafh

A poet sobers up. A seer sits up. Sees a literary establishment. A mother. An order seamless as glass. Sees his enemy and says: let’s be honest. Says to the child: let’s be honest. Let’s act like adults. The poem reveals a word. A hole punched in glass, foreign matter quaking forth a rash. Sees the world’s immune system attack. A boy becomes a master of illusions. A seer seeks truth. Sprays acid on his illusions.

Lês fierder by bestamericanpoetryLês fierder

Teleks: Bartlehiemske brouwers earje Fryske folksheld op syn 500ste stjerdei

logo.ensafh

Ferdivedaasje mei it ‘moardmystery’ fan Grutte Pier

Folksheld en frijheidsstrider Grutte Pier libbet ek yn ’e 21ste iuw troch yn it kollektive bewustwêzen fan de Fryske kultuer. Op syn 500ste stjerdei sprekt syn leginde noch altiten ta de ferbylding by jong en âld. In memorabel gegeven dat Grutte Pier Brouwerij 28 oktober alle eare oandocht. De brouwers nûgje alle bierleafhawwers út om mei te helpen de wierheid oan it ljocht te bringen: wa hat Grutte Piers trouste striidmakker fermoarde?

Hjoed op ’e kop ôf 500 jier lyn blies er yn Snits syn lêste siken út: Pier Gerlofs Donia. Fan oarsprong wie er in freedsume boer, mar hy soe de skiednis yngean as legindaryske frijheidsstrider Grutte Pier.… Lês fierder

Fjirde publikaasje Waailân by RIXT

logo.ensafh

Fjirde publikaasje Waailân

Heal septimber strúnden tsien fêstelândichters fan RIXT mei fjouwer eilândichters in dei oer it waadeilân Skylge. Dat diene se yn fiif groepen en ûnder lieding fan in eilândichter. Dy brocht har/syn groepke op bysûndere plakjes yn de buert fan Hoarn. Under de titel Waailân waard de poëzy dy’t middeis makke waard jûns yn it bûtenteater fan de Folkshegeskoalle oan it publyk presintearre.

Lês en sjoch fierder by RIXTLês fierder

Kollum Aant Mulder: Thús

logo.ensafh

Wy binne in protte thús en wy net allinne. De koroanatiid hat dat fan gefolgen. Wy tochten earst dat we der mei in yntelliginte lockdown yn ’e maitiid wol ôf wêze soene. Dat bliek net sa te wêzen. De twadde weach dêr’t fakenfolle oer praat waard, kaam earder as ferwachte en makket dat de situaasje wer hieltyd mear op dy fan fan ’t maitiid begjint te lykjen. Wy ha no krekt noch net te krijen mei in lockdown, mar de nommen maatregels begjinne dêr wol aardich op te lykjen. Wy komme dus net folle fan de pôle ôf. No hoege we dat ek net en dat is mar goed ek, want ik rekkenje mysels ta de risikogroepen dy’t dûbeld risiko rinne.… Lês fierder

Besprek Waling Dykstra ‘Folksskriuwer’. Proaza, besoarge en ynlaat troch Abe de Vries

logo.ensafh

Een jaar na de publicatie van Duvelskeunstner, een bloemlezing gedichten van de negentiende-eeuwse Friese schrijver Waling Dykstra (1821-1914), is er van deze schrijver nu ook een bloemlezing met verhalen verschenen: Folksskriuwer. Net als Duvelskeunster is deze bundel verhalen bezorgd door Abe de Vries die er ook een inleiding bij schreef. Beide boeken zijn in hetzelfde formaat uitgegeven, met harde kaft en een stofomslag waarvan behalve de titel ook de kleur verschilt.

Lês fierder by besprekker Jelle van der MeulenLês fierder