Anne Feddema

Eben-Haëzer

logo.ensafh

In bytsje dwyl yn ’e holle sit ik op ’e fyts. Ik bin op wei nei de teststrjitte yn wer in oare strjitte, in lokaasje dêr’t eartiids in boumerk yn siet. Mûlekapke foar, kom ik de grutte romte binnen en sjoch fuort de minsken dy’t dêr op my wachtsje en net allinne op my fansels. Mar it is der net drok en ik kin sa trochrinne foar myn ôfspraak. Se hawwe allegearre deselde soart beskermjende klean oan mei brillen op en spatskermkes foar. It liket hast wol oft ik bedarre bin op ‘e set fan in film mei in apokalyptyske grûntoan, dy fan firus en it oanjeien fan sykten.… Lês fierder

Duo von Däniken

Winkelsintrum Suite

logo.ensafh

Yn de neilittenskip fan Berend Folkertsma (1945-2009) is it manuskript fûn fan in ek wol hiel aparte komposysje: Winkelsintrum Suite. It giet hjir om in oade oan in winkelsintrum yn Dokkum. De fjouwer ûnderdielen binne: Gall & Gall, Snackpaleis, Aldi en C 1000.

De komposysje wurdt hjir útfierd troch de famylje Hamstra, fan Hantum.

 

 … Lês fierder

Anne Feddema

Smoarge filmkes jouwe rêst

logo.ensafh

It liket  wol as oft ik yn in romteskip sit en oer in oare planeet digerje as ik nei de smoarge filmkes sjoch. Mar wat is smoarch?…goar?. Wa sil it sizze?
Ik dan mar, want it is by eintsjebeslút myn kollum no? Sil ik earst ris beskriuwe wát ik sjoch?…of begjinne mei wêr’t ik it sjoch? Dat lêste mar dan.
Op Facebook komme allegear ferskillende filmkes foarby, fan idioate itensiedfideo’s…hoe brûk ik myn bôleroaster oars?…bygelyks foar pankoekbakkerij of soks…of om te rierbakken…betink it mar. Kreative hapsnoarkers dy’t ferve op in doekje útsette as tsjokke M&M’s en der dan in grouwe kwast trochhelje en sjoch in lânskip…tsjoenderij lêzers…jimme keunstskilder, moi alsa, kin wol ophâlde.… Lês fierder

Anne Feddema

Passe-Partût

logo.ensafh

Hjoed, rju eale, ensafh lêzers, woe ik it mei jimme hawwe oer…it of de, sels witte, Passe-Partût.
De wát?…de (of it dus) PASSE-PARTÛT.
Koartsein: de kartonnen skieding, râne, om in tekening, akwarel, skilderij op papier, ensfh. yn in list, dy’t je dan ophingje kinne oan it lewant of wat je der ek mar mei dwaan wolle.
It is in lienwurd út it Frânsk en betsjut, je kinne it der al yn lêze as jo in bytsje niget oan taal hawwe,…kaai dy’t op alle doarren past.
Yn taal wurdt it wurd ek brûkt foar wurden, dy’t alles en neat betsjutte: plakfine, neist, yn ferbân mei…no sa.… Lês fierder

Duo von Däniken

Oargelimprovisaasje fan Berend Folkertsma

logo.ensafh

Nei oanlieding fan de rige oer komponist Berend Folkertsma (1945-2009) waard de redaksje in unike opname fan in oargelspyljende Folkertsma tastjoerd.

De opname datearret út 2004, en is makke yn de Grutte- of Sint Martinustsjerke yn Dokkum. It is net hielendal dúdlik oft Berend Folkertsma ûnder ynfloed wie tidens dizze opname, mar muzikolooch Keimpe Alkema, dy’t in biografy oer Folkertsma skriuwt, mient fan al.

 … Lês fierder