Anne Feddema

Jochem Hamstra: Bringer fan tsjuster ljocht

logo.ensafh

Yn in petear mei Gitte Brugman yn de LC 21-10-2022 seit Jochum Hamstra dat er no dwaande is mei skilderijen mei in lânskiplik útgongspunt.
Dêr wachtsje ik op. Iderien dy’t fan earlike, treflike skilderkeunst hâldt moat ûnderwilens Hamstra syn nijste útstallingen sjen. Jochem is gewoanwei ien fan ’e grutste Fryske skildertalinten fan ’e lêste fyftich jier.

Wêr is Hamstra te sjen? Museum Belvédère Hearrefean oant en mei 29 jannewaris 2023 en yn Galerie Alta Bosca op ’e Gerdyk oant en mei 4 desimber.

As jim de wurken fan Jochum Hamstra yn it echt sjoen hawwe, soene jim dizze skôging mei myn kommintaar by guon skilderijen lêze kinne.… Lês fierder

Anne Feddema

De strideraasje mei mysels

logo.ensafh

No ja…strideraasje, it falt ek noch wol in bytsje ta, hear. (knypeagjende smiley)

It is net sa dat myn ynderlik oan it fjochtsjen is mei my as in Jakob mei de ingel … ik bedoel mar: myn broer spilet gjin rol fan betsjutting yn dit stik…grapke foar de goed ûnderleine, âldtestamintyske firtuoas.

It hat mear mei it kreative (ik haatsje dit wurd) proses te krijen … de wrakseling tusken deistige realiteit en it werklik op dat stuit meitsjen fan eat (ik sil it mei opsetsin gjin keunst neame want by eintsjebeslút haw ik dêr neat oer te sizzen).

Ik bin immen dy’t jimmeroan op ’e tiid op syn ôfspraken is … neffens guon bin ik sels gauris té betiid.Lês fierder

Anne Feddema

Peintre maudit

logo.ensafh

It kafee, dêr’t de literêre gearkomste wie, siet lang net fol. Oan in grutte tafel sieten wol in stikmannich minsken, dat moasten hast wol dichters en skriuwers wêze. Gjalt de Bruin seach nei it taferiel nammers mear mei it each fan in goed yn ’e byldzjende keunsten ynfierde skilder. Wat er foar him seach, die him tinken oan ‘la última cena’, yn dit spesifike gefal ek werklik oan de fersy fan it renêssânse-sjeny Leonardo da Vinci. It lêste jûnsmiel…Jezus siet fansels yn ’e midden, in man mei in frijwat plodsk antlit dy’t, op it stuit ien fan ’e ferneamde gehakballen fan it kafee oan it fuortwurkjen wie.… Lês fierder

Anne Feddema

Alde Aldi

logo.ensafh

It komt krekt yn ’e wrâld, alsa hie ik it allegearre meticuleus, in wurd dat hjir  goed op syn plak is, fol eangst  en bangens, útsocht. Ik moast nammentlik op ’en paad mei it iepenbier streekferfier. Alle dagen wer wiene der stakings troch it hiele lân, dan de trein, dan de bus en sa om en om. De woansdei staakten de bussen yn Noard-Hollân, de freeds yn Fryslân, tongersdei dus de bus.
En? … sille jimme tinke, goede lêzers … wêr moast dy Feddema no wer sa nedich hinne , sa wichtich dat it net wachtsje koe?
Dat sil ik jimme fertelle … Hy woe nei in útstalling: Leo Gestel op Mallorca yn Museum Kranenburgh yn Bergen, en dat is gjin Bergen aan Zee en aldergeloks ek net op Mallorca, want om dêr te kommen mei it streekferfier…hâld mar op.Lês fierder