Eric Hoekstra

Bhagawad Gita (02)

logo.ensafh

It Liet fan ús Hear

Bhagavad Gita

It Boek fan ’e Yoga

Ynlieding

Koe Skermer in wykmannich ferlyn yn in kolumn op ENSAFH skriuwe dat der neat út de Bhagavad Gita nei it Frysk oerset is – troch in lokkich tafal wurdt er op syn winken betsjinne – ik wie der doe krekt mei begûn.

Romrofte teksten, en fral religieuze teksten, binne oergroeid mei troch tradysje of ortodoksy oerdroegen oardielen, foaroardielen of minder relevante ynformaasje. De ideale lêzer wol de tekst as tekst bedjipje, mei help fan alle nuttige ynformaasje oer de kultuer dêr’t it yn ûntstien is. Om in tekst te begripen brûkt er syn subjektive, minsklike ûnderfining as helpmiddel: de minske is de maat foar de minske.… Lês fierder

Eric Hoekstra

Bhagawad Gita (01)

logo.ensafh

It Liet fan ús Hear

Bhagavad Gita

It Boek fan ’e Yoga

Ynlieding

Koe Skermer in wykmannich ferlyn yn in kolumn op ENSAFH skriuwe dat der neat út de Bhagavad Gita nei it Frysk oerset is – troch in lokkich tafal wurdt er op syn winken betsjinne – ik wie der doe krekt mei begûn.

Romrofte teksten, en fral religieuze teksten, binne oergroeid mei troch tradysje of ortodoksy oerdroegen oardielen, foaroardielen of minder relevante ynformaasje. De ideale lêzer wol de tekst as tekst bedjipje, mei help fan alle nuttige ynformaasje oer de kultuer dêr’t it yn ûntstien is. Om in tekst te begripen brûkt er syn subjektive, minsklike ûnderfining as helpmiddel: de minske is de maat foar de minske.… Lês fierder

Daniil Charms

Histoarjes fan Himelkomôf

logo.ensafh

I
Himelkomôf obstrewearre in fanke yn ’t finster tsjinoer. Mar it. fanke fan tsjinoer seach gjin inkelde kear rjochting Himelkomôf.
Dat docht hja, omreden dat se skruten is, tocht Himelkomôf.

II
Himelkomôf beskildere syn gesicht mei griene inket en gong. by it finster stean. Dat se allegearre tinke sille: dat is in aparten ien, sei Himelkomôf tsjin himsels.

III
De tabak wie folslein op, en Himelkomôf hie neat mear te smoken. Hy sûgde oan ’e lege piip, mar dêr waard de saak noch slimmer fan. Sa gongen ien, twa oeren foarby. Doe wie der wer tabak.

IV
Himekomôf rjochte syn skerpe eagen op in fanke en joech har yn tinzen, opdracht de holle nei him om te draaien.… Lês fierder

Frank Roger

De baarnende frou

logo.ensafh

De roazen ferspraten in hearlike rook yn ’e krekt opkommende jûnskoelte. De lêste strielen fan ’e sinne ferljochten inkeld noch de wolken heech boppe de kime. No waard it gau kâlder, en de wolken ferkleuren fan hel-oranje nei karmyn en pears. Dochs bleau de man yn ’e iepen feranda stean. Hy stie dreamerich yn it dizich-bewegende tsjuster foar him út te stoarjen, en yn ’e fluch swart wurdende himel ferskynden hjir en dêr twinkeljende stjerren.
Hy gie sitten yn ’e reiden stoel, en naam it glês konjak fan it ebbehouten taffeltsje. De amberkleurige floeistof wie frijwol gitswart yn ’e skimer. Hy liet de floeistof rûndraaie yn it glês, en tocht oan neat yn it bysûnder.… Lês fierder

Janneke Spoelstra

Strawberry Fields Forever (4)

logo.ensafh

[About the translation:

‘Strawberry Fields Forever’ is a story by Janneke Spoelstra from her Frisian collection of stories, In Jikse-libben (A Jiks’s life), published in 2008.
It was translated by Renée van Weringh, in collaboration with the author. Renée, who emigrated from Friesland as a child, lives in Canada.
This English version will be published in four instalments in consecutive issues of ensafh. This is the last instalment]

Strawberry Fields Forever

III

‘There’s mail for you’, Rebecca said to me in the kitchen, ‘a postcard from Mario.’
I’m in Leeuwarden now, he wrote. I travelled here from Amsterdam over the Alfus(?) Dike.… Lês fierder

Janneke Spoelstra

Strawberry Fields Forever 3

logo.ensafh

[About the translation:

‘Strawberry Fields Forever’ is a story by Janneke Spoelstra from her Frisian collection of stories, In Jikse-libben (A Jiks’s life), published in 2008.
It was translated by Renée van Weringh, in collaboration with the author. Renée, who emigrated from Friesland as a child, lives in Canada.
This English version will be published in four instalments in consecutive issues of ensafh. This is the third instalment]

Strawberry Fields Forever

II

He stood in the doorway. The racket in the kitchen stopped for a moment. They all began to shout at once.
‘Where did you leave Toni?’ asked Liz, standing by a sink.… Lês fierder

Wetter-Tour Fryslân 2009

logo.ensafh

It Frysk ferdwynt mei Fryslân ûnder wetter. Itselde jildt de kommende tiid foar de nije roman fan Koos Tiemersma. It boek sil de kommende tiid út it sicht ferdwine om op ûnferwachte plakken op te dûken.

Mei Ernst Langhout en Johan Keus ûndernimt Koos Tiemersma in Wettertour troch Fryslân, net op bewende en bekende plakken as teaters en biblioteken, mar by minsken thús!

Mear ynformaasje op www.froonakker.nl

Mogelijk ondersteunt de browser de weergave van deze afbeelding niet.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Janneke Spoelstra

Strawberry Fields Forever (2)

logo.ensafh

[About the translation:

‘Strawberry Fields Forever’ is a story by Janneke Spoelstra from her Frisian collection of stories, In Jikse-libben (A Jiks’s life), published in 2008.
It was translated by Renée van Weringh, in collaboration with the author. Renée, who emigrated from Friesland as a child, lives in Canada.
This English version will be published in four instalments in consecutive issues of ensafh. This is the second instalment]

Strawberry Fields Forever

2

Sunday night I was with Mario in the yard, batting a shuttlecock back and forth. It was a quiet evening. The shadows crept slowly up the hills.… Lês fierder

Janneke Spoelstra

Strawberry Fields Forever (1)

logo.ensafh

[About the translation:

‘Strawberry Fields Forever’ is a story by Janneke Spoelstra from her Frisian

collection of stories, In Jikse-libben (A Jiks’s life), published in 2008.
It was translated by Renée van Weringh, in collaboration with the author. Renée, who emigrated from Friesland as a child, lives in Canada.
This English version will be published in four instalments in consecutive issues of ensafh.]
Strawberry Fields Forever

I

‘Look,’ said the taxi driver, ‘there it is.’
At the top of the hill stood a white house with a grey barn behind it. The road curved up towards it. On the left, raspberry bushes grew in long lines up the hill.… Lês fierder

Eric Hoekstra

Waatze Gribberts brulloft (1)

logo.ensafh

1

Persoanlike noat (Subjektive ynlieding)

O eal hear fan smachtsjende Lêzers en Leafhawwers fan 17e ieuske Fryske literatuer – ha ik sa myn manmachtige doelgroep net moai krekt omskreaun?

Ja, de simmer is oer syn langste dei hinne, de moanne hat fol west en yn it skûlliif fan ‘e natuer ripet it sie fan fruit en nôt. Alsa begjint ek Midfrysk Goud wer te rypjen en frucht te setten, ear’t de fruchtberheidsprins anneks gelearde wer offere wurde sil oan de dea, en yn ‘e winter ta de ûnderwrâld ôfsakje sil, om pas yn ‘e maitiid wer nij libben ynblaasd te krijen fan ús leave Frouwe Natuer.… Lês fierder