Anne Feddema

Norsk husflid

logo.ensafh

Edvard Munch siet op ’e râne fan Fedde Friezema syn hotelbêd en skodholle.
‘Nee,’ sei de âld baas, wylst klauwend en pûlkjend oan syn grize stoppelburd, op in wize sa as Fedde noch nea earder ien ‘nee’ sizzen hearde, as hie er yn dat lytse wurdsje alle ellinde en fertriet fan ’e hiele wrâld sammele. Mar Fedde hie stadich oan genôch fan it gelul fan ’e meast ferneamde keunstner fan Noarwegen. Dy’t nammers, wier is wier, wol de reden wie dat er yn Noarwegen wie. Fedde woe nei it Munch Museet yn Oslo om einlings mei eigen eagen de ‘GJALP’, te sjen, ien fan ’e grutste ikoanen út de West-Europeeske keunstskiednis.… Lês fierder

Beart Oosterhaven

Fris en autentyk

logo.ensafh

Yn 2009 ferskynden fan Nan’n Ankie (it duo Nanne Kalma en Ankie van der Meer) de Frysktalige audio-cd’s Smûzje en Moai mei dij.

Ite, haffelje, sline
Alle jierren organisearret de stichting It Fryske Berneboek de Berneboeketiid. In fêst ûnderdiel dêrfan is de poëzijposter, mei hieltyd in oar tema. Dêrby wurdt in dichter keppele oan in yllustrator en tegearre meitsje dy dan in poster dy’t by skoallen en bibleteken delstjoerd wurdt. De earste poster, ‘De Tiidmasine’, fan dichter Jacobus Q. Smink en yllustratrise Karin Poiesz, ferskynde yn 1997. By gelegenheid fan it 75-jierrich bestean fan It Fryske Berneboek binne dat fers fan Smink en de alve oare gedichten dy’t oant en mei 2008 ferskynd wiene, op muzyk set en as lieten útkommen op ’e cd Smûzje fan Nan’n Ankie.… Lês fierder

Eric Hoekstra

Bhagawad Gita (01)

logo.ensafh

It Liet fan ús Hear

Bhagavad Gita

It Boek fan ’e Yoga

Ynlieding

Koe Skermer in wykmannich ferlyn yn in kolumn op ENSAFH skriuwe dat der neat út de Bhagavad Gita nei it Frysk oerset is – troch in lokkich tafal wurdt er op syn winken betsjinne – ik wie der doe krekt mei begûn.

Romrofte teksten, en fral religieuze teksten, binne oergroeid mei troch tradysje of ortodoksy oerdroegen oardielen, foaroardielen of minder relevante ynformaasje. De ideale lêzer wol de tekst as tekst bedjipje, mei help fan alle nuttige ynformaasje oer de kultuer dêr’t it yn ûntstien is. Om in tekst te begripen brûkt er syn subjektive, minsklike ûnderfining as helpmiddel: de minske is de maat foar de minske.… Lês fierder