Bartle Laverman

Sinjalemint ‘Oan dy tinke’ fan Sipke de Schiffart

logo.ensafh

Sipke tinkt oan: Lucia, Hiltsje, Tialda, Reierke, Eveline, Lolkje, Hannah, Pieternel, Ymkje, Angelyn, Eelkje, Geke, Petra, Sjoukje, Neeltsje, Bartina, Richtsje, Koosje en Geneviève, Beitske, Laura, Paulien, Sjoeke, Tetske, Bartina, Jorinte, Wytske, Marieke, Aaltsje,Wikelina.

De Schiffart: de namme wie ik wolris tsjinkaam, mar in persoan hie ik der noch net bij, oant de presintaasje fan In Echte Fries yn Tresoar. Sipke lies foar it earst foar publyk in pear fan syn fersen foar, moai fan stim, direkt en mei selsspot. It publyk fûn it prachtich. Der wie in bondel ûnderweis ferspruts de dichter. Dat waard yn maart 2017 Oan dy tinke, in bondel dy’t yn in pear moanne al in twadde printinge krigen hat!… Lês fierder

Piter Boersma, Bartle Laverman

Ta de essinsje fan de poëzy fan Bartle Laverman + Frysk Folksliet

logo.ensafh

Ta de essinsje fan de poëzy fan Bartle Laverman

Hoe kin Bartle Laverman syn poëzy karakterisearre wurde? Hy skriuwt frije fersen. Se binne tagonklik en to the point. Direkt en keal. De fokus leit by de ynhâld, net by de taal. Mar dizze oriïntaasje is, liket my ta, net de wei nei de kearn. Wy komme fierder as sjoen wurdt nei de titel fan syn bondel dy’t hjoed presintearre wurdt: In echte Fries.

Fan de Sineeske poëzy wurdt sein dat dy eins altyd gelegenheidspoëzy is. Ik tink, dat dat sa begrepen wurde moat: in dichter wol dichtsje, syn dichtier buorrelet, mar syn hâldfêst dêrby kin fan alles wêze, filosofy, godstsjinst, de oar, it eigen isolemint, de eigen driuw nei de mienskip, de natuer, de kosmos, ja joast mei witte wat, mar de Sinezen smite har anker út nei har eigen aktuele situaasje, de tiid dêr’t se yn en it plak dêr’t se op dat stuit tahâlde.… Lês fierder

Piter Boersma, Bartle Laverman

Iepeningstaspraak by de útstalling ‘Bestiet der Fryske ferbylding?’ fan Bartle Laverman

logo.ensafh

Piter Boersma

Ik begjin mei trije sitaten:

Sitaat ien:

‘Wa’t it net sjoen hat, kin him net foarstelle hoe’n protte yntime, heimsinnige en romantyske poëzy de keunstner yn dizze ienfâldige holle lein hat. De pinsielstreken binne hast te sjen, sa as op in protte fan syn skilderijen, de kleurskakearingen binne net fel of yntins, mar krekt oarsom tige sêft en tige ynhâlden, it docht hast griis oan, mar it is folslein fan harmony.’

Sitaat twa:

‘En omdat gjinien it seit, sil ik it mar sizze: dit skilderij is perfekt fan tekening, perfekt fan foarmjouwing. Hat it publyk wol troch hoe dreech it is om mei kleuren foarm te jaan?… Lês fierder

Bartle Laverman

I. Carus

logo.ensafh

 

hy woe net
achter de pûst
boppe komme:
dus mei de lift
nei flier 20

it wie om’t ik
net leauwe woe
dat er fleane koe
hy soe
dat mei syn sprong bewize

syn prachtsprong
einige op tegels
seach ik wat
wjukwapperjend
omheech kaam
en sûnder groetsjen
yn de fiere loft
ferdwûn… Lês fierder

Bartle Laverman

op it matsje

logo.ensafh

 

stel M. wie in moanne letter
stoarn
hoe hie er syn Requiem
dan ôfmakke
wie it al klear
yn ‘e kop?
wêrom mocht er it
net even delskriuwe
wat binne dy pear dagen no
op in ivichheid
ferdomme
kin ek wol janke
om al dat oare wurk
dat der net kaam is

wêr is dat bedarre !?

sa by ús
dy net-skreaune roman
fan Tr.

wat binne dat foar grappen!… Lês fierder

Bartle Laverman

zo vliet zijn aardse leven heen

logo.ensafh

wiswier, it wie in moai gesicht:
in folle frouljusboarst
en dan syn âlde grize kop
blastich fan de prednison
smakkend oan har spyn

‘op myn stjêrbêd wol ik tate ha’
stie yn hânskrift boppe ’t bêd
sels wie er dat al lang fergetten

ik sei:
skink ús de glêzen
mar ris ta de râne fol
en lit ús ite
oant wy barste
fan ús triennen… Lês fierder

Bartle Laverman

Ferballe dream

logo.ensafh

 

der is net folle moaier
as in nacht yn it neijier
mei in tichte tekken damp
kâld oer it lân en
dêrboppe it folle ljocht
fan de moanne

alle reden foar in
Weltschmerzsigaarke
en de treast fan
jawis: ambachtlik stookte genever
de jachthûn
oan dyn aigle-learzens
sjocht glânzjend omheech

smytst noch in blokje ikehout
yn it snoarkjende duveltsje
soest no oan Grutte Dingen
tinke wolle
hjir yn dyn eigenmakke hutte
of in fiifstjerrenfers skriuwe
yn dripjende inket

mar skrikst
fan in roffel op de doar:

de nachtmerje… Lês fierder

Bartle Laverman

op fleugels

logo.ensafh

somtiden kin ik sa feroarje:

ik kin fleane!

net yn gedachten
mar mei in fielsum fleugelliif.
ik strûs hjir sa it dakrút út
omheech

ik bin net bang:
ik bin it sels dy’t fljocht
en rêstich leit te sliepen
tajûn, dat hat wat raars

lemstra pisset bij de buorren
dêr strúnt ien bij aukje’s ruten
en gjin hûn dy’t ta de oarder
roppen wurdt

sa kin ik oeren sweve
earst om de toer
dan heger nei de wolkens
en nei de fraach:
de hichte of werom

as waarme dream
lis ik neist dij te sliepen
en foar it sjongen fan de wekker
lit ik mij fan de himel falle:
ik sjoch dij graach.… Lês fierder

Bartle Laverman

Tory Island 1

logo.ensafh

Tory Island 1

nim it byld
fan de Wanderer
heech yn de bergen útsjend
mei de rêch nei dy ta
ien knibbel bûcht
yn in hâlding as wiene
de snie beskûme koppen
trochhimsels makke
sa leit dit eilân
foar de kust
net sûnder libben
of soargeleas:
elke jûn ûntstekt
syn fjoertoer de ljochten

de woede fan it wetter
oanboaze fan de wyn
of har sachtsjes aaikjen
nei safolle ieuwen wol bekend
sljochtwei in âlde man
mei tipelsinnige ideeën… Lês fierder