Afûk freget foarlêsferhalen

logo.ensafh

Foarlêzen is foar bern hiel belangryk. It is net allinne gesellich, mar ek fan grut belang foar de ûntwikkeling fan bern. Foarlêzen befoarderet de taal- en lêsfeardigens fan bern.

Wy wolle dan ek graach in moai ferskaat oan foarlêsferhalen yn it Frysk hawwe. Dêrom wol de Afûk in moai Frysk foarlêsboek útjaan foar bern fan 2 o/m 6 jier en wy wolle (benammen ek begjinnende) skriuwers en yllustratoaren freegje om in bydrage yn te stjoeren.

De ferhalen/ferskes en de yllustraasjes wurde selektearre troch in deskundige redaksje. De redaksje dy’t de teksten beoardielje sil bestiet út: Lida Dykstra, Ate Grypstra en Auck Peanstra.… Lês fierder

Afûk freget foarlêsferhalen

logo.ensafh

Foarlêzen is foar bern hiel belangryk. It is net allinne gesellich, mar ek fan grut belang foar de ûntwikkeling fan bern. Foarlêzen befoarderet de taal- en lêsfeardigens fan bern.

Wy wolle dan ek graach in moai ferskaat oan foarlêsferhalen yn it Frysk hawwe. Dêrom wol de Afûk in moai Frysk foarlêsboek útjaan foar bern fan 2 o/m 6 jier en wy wolle (benammen ek begjinnende) skriuwers en yllustratoaren freegje om in bydrage yn te stjoeren.

De ferhalen/ferskes en de yllustraasjes wurde selektearre troch in deskundige redaksje. De redaksje dy’t de teksten beoardielje sil bestiet út: Lida Dykstra, Ate Grypstra en Auck Peanstra.… Lês fierder

Afûk freget foarlêsferhalen

logo.ensafh

Foarlêzen is foar bern hiel belangryk. It is net allinne gesellich, mar ek fan grut belang foar de ûntwikkeling fan bern. Foarlêzen befoarderet de taal- en lêsfeardigens fan bern.

Wy wolle dan ek graach in moai ferskaat oan foarlêsferhalen yn it Frysk hawwe. Dêrom wol de Afûk in moai Frysk foarlêsboek útjaan foar bern fan 2 o/m 6 jier en wy wolle (benammen ek begjinnende) skriuwers en yllustratoaren freegje om in bydrage yn te stjoeren.

De ferhalen/ferskes en de yllustraasjes wurde selektearre troch in deskundige redaksje. De redaksje dy’t de teksten beoardielje sil bestiet út: Lida Dykstra, Ate Grypstra en Auck Peanstra.… Lês fierder

Schrijfjaar meesterwerken van Homerus ontdekt

logo.ensafh

Britse wetenschappers hebben de beroemdste werken van de Griekse schrijver Homerus preciezer gedateerd dan ooit.

Het taalgebruik in de Ilias en de Odyssee wijst erop dat de meesterwerken van Homerus rond het jaar 762 voor Christus zijn geschreven.
Dat melden onderzoekers van de Universiteit van Reading in het wetenschappelijk tijdschrift BioEssays. De nieuwe datering van de epische gedichten is veel preciezer dan eerdere schattingen die uitgingen van de 7e of 8e eeuw voor Christus.

Lês fierder by nu.nlLês fierder

Doch mei oan de Rely Jorritsma priisfraach of de Junior Rely

logo.ensafh

Kinne jo fraaie Fryske ferhalen of fersen skriuwe? Doch dan mei oan  de Rely Jorritsma priisfraach. Bisto tusken de 12 en 18 en kinsto ek moaie Fryske ferhalen of songteksten skriuwe? Doch dan oan  de Junior Rely mei. De bêste Fryske bydragen wurde beleanne mei in jildbedrach.

Rely Jorritsma fûns

Yn syn testamint skreau Rely Jorritsma dat der alle jierren in priisfraach útskreaun wurde moat foar de bêste fiif Fryske gedichten en de bêste fiif koarte ferhalen. Sûnt 1952 wurdt syn winsk noch hieltiten útfierd, yntusken  troch de gemeente Littenseradiel. It kolleezje fan boargemaster en wethâlders foarmje it bestjoer fan it Rely Jorritsma Fûns.

Lês fierder