Duo von Däniken

Tusken de wurden: Arno Brok as dichter

logo.ensafh

Klaas Looper (broer fan Bert), presintator fan it literêre programma Tusken de wurden lit him diskear ferfange troch syn oare broer: Piet. Klaas hat in lytse burn-out.

It is in hiele bysûndere útstjoering wurden, want Piet hat in petear mei Kommissaris fan de Kening Arno Brok oer syn debútbondel Fryske Forteks. Dizze bondel wurdt troch kenners heech ynskatten, en liket in kânshawwer te wêzen foar de Gysbert Japixpriis.

Klik op de foto foar it petear.

 … Lês fierder

Duo von Däniken

De Upstalbeam, fan Ate Vriezema

logo.ensafh

Ate Vriezema, jim kenne him fansels allegearre as dichter, is in nije artistike wei ynslein.

Vriezema ûnduts yn 2019 in âld midsieusk manuskript op ‘e rommelmerk fan Aldsyl. De oant no ta ûnbekende lieten út dit manuskript hat Vriezema op muzyk setten. Hy wurdt begelaat troch Fryntsje Hibma op in Noardske Balke (in âld snaarynstumint) en Elske Schootstra op perkusje.

De opname komt fan de Omrop.

Klik op de tekening fan Vriezema foar de muzyk.

Lês fierder