Duo von Däniken

Berend Folkertsma: Fragmint út de 45e symfony

logo.ensafh

De muzikologen Freark Annema en Walter Cornelius hawwe mei tastimming fan de neiste famylje yn de neilittenskip fan de yn 2009 ferstoarne komponist Berend Folkertsma socht om ûnbekend wurk.

Yn in jiskepûde fol mei papieren en lege wynflessen fûnen se in koart fragmint fan Folkertsma syn 45e symfony.

It is in oangripend stik muzyk. It fragmint wurdt útfierd troch leden fan it Symfoanysk Ensemble Euphoria út Dronryp.

Klik op Folkertsma syn portret foar de muzyk.

Lês fierder