Duo von Däniken

Tusken de wurden: Arno Brok as dichter

logo.ensafh

Klaas Looper (broer fan Bert), presintator fan it literêre programma Tusken de wurden lit him diskear ferfange troch syn oare broer: Piet. Klaas hat in lytse burn-out.

It is in hiele bysûndere útstjoering wurden, want Piet hat in petear mei Kommissaris fan de Kening Arno Brok oer syn debútbondel Fryske Forteks. Dizze bondel wurdt troch kenners heech ynskatten, en liket in kânshawwer te wêzen foar de Gysbert Japixpriis.

Klik op de foto foar it petear.

 … Lês fierder