Reinold van Oevering

bestimming

logo.ensafh

 

 

 

we wisten net wat we moasten
mei mem,
oant it begjin febrewaris
begûn te snijen

yn ús strjitte foel tsien sintimeter,
de snie bleau lizzen,
waard plattrape,
de stoepe waard sjippeglêd

doe hat Johannes de jiske
struid fan nûmer 34
oant nûmer 66

by har libben liet mem
net oer har hinne rinne… Lês fierder

Henk van der Veer

Bewondering foar un erudyt man

logo.ensafh

 

                                                                          foar dr. Jan Schulp

 

 

wat wist ik as Noardehoekjonkje
fan erudite leararen en ander geleard fòlk
niks tòch?
tòt ik op un moaie nasomerdach in 1974
menear Schulp teugenkwam in één fan dy
ouwerwetse hoge klaslokalen fan de Kweekskoal
an de Parallelwech dêr’t ik oait flakbij op un
befroaren kikkersloatsje ut skaatseriden learde
– mar dat tersijde-

allemachtech wat fon ik dizze Hollanner
kòppy kòppy, nyt normaal mear sufeul as hij wist
allienech ut feit dat dizze man binnen no-time Frys sprak
maakte groate indruk op mij

en dan syn kennis over alles wat der bloeide
& groeide, hij was tenslòtte myn biologylearaar
ut was in één woard fenominaal.… Lês fierder

Harm Woelinga

Fol

logo.ensafh

 

 

 

 

Fol

it bêd kreaket
in holle
fol fragen

it bêd sprekt
in holle
fol stimmen

gleone fuotten
dôvje ûnderweis
nei it finsterrút

en dêr

sjochst har
fol ljocht en leafde
dizze kant útsjen

oandien
stjerren en strjitlampen
dôvje

leafste sjoch
dêr’t it gerdyn gappet…
dêr stean ik… Lês fierder

Rein de Lange

Troubrek 

logo.ensafh

 

 

 

op ’e tafel stean de restanten fan ferwyt
en petearen fol lege glêzen
gjalpje kristalhelder it ûnbegryp

wurden kinne rare kringels meitsje
do hearst wat ik n​et sis, boetsearrest
in wier ferhaal bûten my om

dyn swijen seurt noch wat
mar smyt dan myn namme
resolút út dyn suver bestean… Lês fierder

Geart Tigchelaar

Fitraaljes

logo.ensafh

 

 

 

de wrâld komt deryn
set de klompen op ’e matte
slofket op geitehierren sokken
sa myn tillefoan yn

alles foar it gripen
it glês is tsjokker
as ea glês west hat

ik raas de longen
út al myn liven
buorlju hearre neat

de wrâld stapt yn ’e klompen
klapt de doar efter him ta
en sjoch him earst
troch de fitraaljes
as er it besnijde paad ôfrint

Foto: Geart Tigchelaar

Lês fierder