Cornelis van der Wal

Nij op ’e planke Juny 2015

logo.ensafh

Poezij

Abe de Vries
Brek dyn klank

Gerben Rypma Stifting, Blauhûs 2015.
ISBN 9789081581820
Ferkeappriis € 15,00

Brek dyn klank is poëzij, skreaun troch in heit foar syn bern, dêr’t it libben trochhinne gien is. Taal, tusken langst en ferlies, begjin en ein, is net ûnskuldich mear, mar jout sawol omearming as ferantwurding. Taal dy’t fertart is feroare yn taal dy’t tsjûget fan ferynderliking. Hjir sprekt in dichter dy’t wit wat er fan it libben ferwachtsje mei, en foaral wat nét, wiis wurden troch eigen ûnderfining.

Hinke Veenstra
Lang om let : Fryske gedichten en foto’s
Eigen behear, Drachten 2015
ISBN ?… Lês fierder

Cornelis van der Wal

Nij op ‘e planke Maart 2015

logo.ensafh

Wy nimme de tried wer op wat dizze rubryk oanbelanget. Cornelis van der Wal hat it stokje fan Tryntsje van der Steege oernommen. In protte lêswille tawinske!

 

Poëzij

Albertina Soepboer
Herbarium

Frysk en Frij, Ljouwert 2014
ISBN 9789085660378
Ferkeappriis € 10,00

Yn de bondel Herbarium lit Albertina Soepboer sjen wat har as dichter nau oan it hert leit. Dêrom hellet se foar it ljocht wat se oan planten bewarre hat yn har herbarium. Dy planten roppe in wrâld fan passy en dea op. Tiid is net in line de fierte yn, mar in sirkel. Lykas by planten komme yn de fersen bloei en ferstjerren hyltiten op ‘e nij foarby.… Lês fierder

Tryntsje van der Steege

Nij op ’e planke – oktober 2014

logo.ensafh

It lêzen is foar ús allegear begûn mei plaatsjesboeken; printeboeken om út foarlêzen te wurden en lêsboekjes mei plaatsjes dy’t ús toanden wat de wurdsjes betsjutten dy’t we leare moasten. Want dy wurdsjes wiene dêr’t it úteinlik om gong: sa gau’t wy dy lêze koene waarden de plaatsjes yn ús boeken hieltyd minder, en op ien of oare manier lêze we no allinnich grutteminskeboeken mei rigels en siden fol mei allinnich wurdsjes en gjin plaatsjes.

Dochs is it lêzen/sjen fan plaatsjes en wurdsjes tagelyk ek foar grutte minsken sa gek noch net. De kombinaasje fan tekst en byld is in nijsgjirrige, útdaagjende en in fantasije- en kreativiteit-prikeljende kombinaasje, trochdat sawol de linkerkant fan ús brein (dêr’t we taal ferwurkje en analytysk neitinke) as de rjochterkant (dêr’t we plaatsjes en symboalen ferwurkje, en ús emoasjes en yntuysje weikomme) oan it wurk setten wurde.… Lês fierder

Tryntsje van der Steege

Nij op ’e planke – Septimber 2014 + oanfolling

logo.ensafh

Septimber is ien fan de moaiste moannen foar in boekegek lykas mysels (neist de moanne dêr’t jo jierdei yn falt, en de desimbermoanne mei Sinteklaas en Kryst). As skoalfamke wie it al sa moai om oan it begjin fan it nije skoaljier nije learboeken te krijen – op ’e basisskoalle likegoed as op ’e middelbere skoalle, dêr’t de boeken ek noch soarchsum en kreas kafte wurde moasten. Sa’n boek foar it earst iepenslaan en trochblêdzje en sneupe yn alles dat we dat jier wer leare soene wie hieltyd wer in spannend aventoer.
Op de universiteit gong it krekt sa, al koene we doe elts semester nije boeken krije, en faak genôch wiene dat ek hearlike lêsboeken en mânske klassikers dy’t yn de kolleezjes behannele waarden.… Lês fierder

Tryntsje van der Steege

Nij op ’e planke – july 2014

logo.ensafh

Poëzij bliuwt in nijsgjirrich fenomeen. It alderearste kolleezje dêr’t myn stúdzje Ingelsk mei begûn wie ‘Academic Reading’, in fak dêr’t de grutten út de Ingelske literêre skiednis – Shakespeare, William Blake, T.S. Eliot – oan close reading ûnderwurpen wurden en wy as iverige studinten rigel foar rigel, wurd foar wurd op ’e siik gongen nei wat de dichter no krekt bedoeld hie, of bedoeld kind ha soe, of ûnbewust yn it gedicht stoppe hie. Wapene mei metafoaren, rymskema’s en leitmotiven gongen wy de gedichten te liif yn de ynterpretative striid.
Yn in folgjende stúdzje folge ik it kolleezje ‘Literaire Tekstinterpretatie’, itselde fak mar dan yn it Nederlânsk en mei Nederlânske dichters.… Lês fierder

Tryntsje van der Steege, André Looijenga

Nij op ’e planke – simmer 2014

logo.ensafh

Moai waar, lange dagen
Folle koffers, lege holle
Even útwaaie, brúnbakke, dweiltrochwiet reine
Einen fytse, fleane, ride – mei of sûnder sleurhut
Berchbeklimme, djipseedûke, of thús it eigen túntsje wjudzje;
Hoe’t jim de fakânsje ek fiere, in boek kin der altyd by!

Poëzij

lietfanitfjild

Piter Boersma
Liet fan it fjild – Sineeske gedichten
Hispel, Wiuwert 2014
ISBN 97890 7415 6150
Ferkeappriis € 10,00
Earder yn Ensafh en foargongers ferskynd, no by-ien brocht: klassike Sineeske gedichten, oerset yn it Frysk en fan in yngeande ynlieding foarsjoen.

stimdstik

Hein-Jaap Hilarides & Hendrik Elings (skilderijen)
Stimd Slik
Uitgeverij Louise, Grou 2014
ISBN 97894 9153 6212
Ferkeappriis € 15,00
Biltsktalige poëzij fan de bekende dichter, proazaskriuwer en muzikant, begelaat troch skilderijen fan syn streekgenoat.… Lês fierder

Tryntsje van der Steege

Nij op ’e planke – april 2014

logo.ensafh

 

Poëzij

Tomke Dragt
25 Frisse Fryske Ferskes

Walraven de Granje, Grijpskerk 2014
ISBN 97890 8216 0918
Ferkeappriis € 12,45

tomkedragt

 

Under it pseudonym fan Tomke Dragt, mei in knypeachje nei sawol de namme fan de ferneamde berneboekeskriuwster Tonke Dragt as nei syn eigen lingte, publisearret Ihno Dragt, de direkteur-konservator fan de Stichting Musea Noardeast Fryslân in earste dichtbondel.

De titel is: 25 Frisse Fryske Ferskes: sa mar út myn Hollânske pinne drippele.
Dy ferriedt fuortdaliks al dat de skriuwer fan hûs út gjin Fries is. En dat jout, sa as in op dat mêd betûften-ien it útdrukte, somtiden net gebrûklike wurdkeppelingen op, dy’t in “native speaker” net gau betinkt.… Lês fierder