Jetske Bilker

Reaksje op Rely-rapport: Sa kin it net, Greet

logo.ensafh

Mei it sjueryrapport fan de Rely fan dit jier toant Greet Andringa trije dingen oan, te witten, dat se net krekt wit wat in sjueryrapport is; dat se der dubieuze literêre kritearia op nei hâldt en dat se bliid is dat se einlik ris har sechje dwaan mei foar in publyk. In loovjend ferhaal hâlde oer wêrom de winners in priis hawwe moatte is der net mear by.

De toan fan it rapport is behoarlik yrritant. Sa freget se it publyk – dus al dy freonen en famylje fan Edwin de Groot en Froukje Postma‘Wêr hat de sjuery dit jier op ôfkard?Lês fierder

Jetske Bilker

Harry Potter en de stien fan de wizen

logo.ensafh

In priuwke út de Fryske oersetting fan it earste diel yn de Harry Potter-rige.

As der in brief brocht wurdt foar de ûngelokkige Harry Potter, komt er achter in tsien jier âld geheim. Syn âlden wienen tsjoenders en waarden fermoarde troch de flok fan in Tsjustere Hear. Harry wie doe noch in poppe, mar hat it op ien of oare manier oerlibbe. Hy ferlit de freeslike Migels dy’t him grutbrocht hawwe, en giet nei Swiniastate, in tsjoendersskoalle mei spoeken en betsjoenings. Harry rekket fersyld yn in tsjuster aventoer as er in trijekoppige hûn fynt, dy’t de tredde ferdjipping fan ’e skoalle bewekket.… Lês fierder