Willem Schoorstra, Josse de Haan

Flater op flater: 10 books from Friesland

logo.ensafh

It begjint al mei de titel fan it projekt: ‘10 books from Friesland’. De offisjele namme fan de provinsje is Fryslân. Mar kin men oars ferwachtsje fan in organisaasje dy’t it yn de Nederlânske fariant oer ‘10 books from Holland’ hat? Soks is tekenjend foar de blykbere sleauwens en maklikens dêr’t it Buchmesse-projekt mei útfierd wurden is.

Ut dy reden hat it oars sa sympatike inisjatyf fan de provinsje Fryslân net de glâns en blâns krigen dy’t it fertsjinne. Namste spitiger om’t wy foar’t neist mar ien kâns krije, en ek dêrom is it net ferwûnderlik dat it meastepart fan de Fryske skriuwers protest tsjin de gong fan saken oantekene hat.… Lês fierder

Anke-Marije Piebenga

Errata In Memoriam Tjitte Piebenga

logo.ensafh

Babs Gezelle Meerburg hat in protte flyt dien op it In Memoriam fan ús heit.
Spitigernôch sitte der in pear bonkjes yn. De frou yn It Lyk wurdt oantaest hyt fan Anke, dat dat wie nét de namme fan de earste frou. Us mem, Hannah Ludwig, wie sjoernaliste by Het Vrije Volk, doe’t sy ús heit kennen learde. Underwizeres hat sy nea west, wól wethâlder en Steatelid.

En wat Myn sêftgrien famke oanbelanget: ik wol gjin krityk hawwe op jo opfetting fan dizze fersebondel. Jo binne fan betinken dat it in lofsang op de muze is. Ek moai hear. En soks mei fansels.… Lês fierder

Abe de Vries

Falske start op in ferkeard plak

logo.ensafh

Ik fyn it moai dat Babs Gezelle Meerburg yn har stik oer Tjitte Piebenga yn Farsk 106 besiket om syn dichterskip wat better del te setten as dat se yn Zolang de wind van de wolken waait dien hat. Minder moai is lykwols dat se dêr in nuvere ferdraaiing fan myn essee oer Piebenga syn poëzij foar noadich hat (‘Fergetten pommerant’, Farsk 79), en noch minder moai is dat soks yn in In memoriam foar de dichter stiet.

Neffens Babs soe ik úthâlden hawwe dat resinsinten en literatuerhistoarisy ‘it wurk’ fan Piebenga ‘oer de holle sjoen hawwe’. Nim my net kwea ôf, mar ik hie it net oer ‘it wurk’ — ynklusyf proaza —; ik hie it oer syn poëzij.… Lês fierder

Koos Tiemersma

Faktoaren fan bûtenôf

logo.ensafh

Ik waard attindearre op in resint besprek oer De ljedder fan Van den Berg, oftewol de ferneamde boeklogger, dy’t him no opwurke skynt te hawwen nei it echte wurk: haadresinsint by Farsk. No hie dizze besprekker al earder op syn webloch Mind Games ûnder hannen nommen. Tige komysk, moai koart en dus o sa gaadlik foar it plakboek, ik ha der in soad wille om hân.

Oft it nijste besprek it ek sa fier skoppe sil? Ik tink it net, dêrfoar bliuwt de tekst my te fier ûnder de mjitte hingjen. De yndieling is oars wol opmerklik. Om in besprek te begjinnen mei in wiidweidige ferantwurding dy’t benammen oer de resinsint sels giet freget moed.… Lês fierder

Abe de Vries

In swak sjueryrapport

logo.ensafh

It rapport fan de advyskommisje foar de Gysbert Japicxpriis 2007 is in nijsgjirrich dokumint — nijsgjirrich, om’t it sjen lit hoe’t yn guon rûnten it tinken oer literatuer yn Fryslân noch altyd behearske wurdt troch tsjinstellingen dy’t aktueel wienen yn ’e jierren sechstich. Tsjinstellingen dy’t yn de Nederlânsktalige literatuer al lang gjin rol fan betsjutting mear spylje, en dy’t ek de moderne Fryske proazaskriuwers gjin byt mear sizze. Mei in fariaasje op Greshoff soe men sizze kinne:

Vorm was actueel toen het veen gevormd werd in de Peel.

It foarmfetysjisme dript fan elke alinea. De toan wurdt dalik set as de sjuery meistimmend Josse de Haan sels sitearret oan it begjin fan it rapport:

Sûnder eksperiminten mei [de foarm] ûntstiet gjin nij en orizjineel keunstwurk.

Lês fierder
Marga Claus

Sy pysten un plas…

logo.ensafh

Mei tastimming fan it Fonds voor de Letteren skuor ik my noch ien momint los fan myn wichtige opdracht, yn it kommende jier te folbringen: it skriuwen fan in roman mei in aktueel of boeiend tema, moai fan taal, aanst oanskaft troch alle Frysklêzende Friezen, en leafst ek noch lêzen, want dêr giet it om. Justerjûn [woansdei 10 oktober, red] mocht ik oansitte achter de tafel op in debatjûn yn De Bres yn Ljouwert oer de fraach ‘Wêr binne de Fryske lêzers?’. Der moatte my no, in dei letter, noch in pear dingen fan it hert. En om’t ik skriuwer bin, en gjin sprekker (wat soms even oars oerkomt) doch ik dat leaver op papier.… Lês fierder

Marga Claus

Sy pysten un plas…

logo.ensafh

Mei tastimming fan it Fonds voor de Letteren skuor ik my noch ien momint los fan myn wichtige opdracht, yn it kommende jier te folbringen: it skriuwen fan in roman mei in aktueel of boeiend tema, moai fan taal, aanst oanskaft troch alle Frysklêzende Friezen, en leafst ek noch lêzen, want dêr giet it om. Justerjûn [woansdei 10 oktober, red] mocht ik oansitte achter de tafel op in debatjûn yn De Bres yn Ljouwert oer de fraach ‘Wêr binne de Fryske lêzers?’. Der moatte my no, in dei letter, noch in pear dingen fan it hert. En om’t ik skriuwer bin, en gjin sprekker (wat soms even oars oerkomt) doch ik dat leaver op papier.… Lês fierder