Marga Claus

Moat ik jo wekkerskodzje mei in rym?

logo.ensafh

Soms binne autobiografyske teksten te heftich om yn alle neakenens bleat te stellen oan publikaasje. Dan moat in skriuwer of dichter op syk nei in grutter ferhaal, nei de romte fan in universeel tema, om bêding te finen foar dat wat oars net te fernearen is. Foar de lêzer net, mar benammen net foar de dichter sels.

Sa hat Eppie Dam in oanrin fan 49 memmegedichten nedich om te kommen ta de lêste 7 gedichten fan it fyfde skift, dat de skrinende titel ‘As kearde him in haven tsjin de boat’ meikrige. Dat is in opfallende omkearing: as in haven gjin feiligens biedt, gjin matriarchale omearming mear is tsjin it ûnberekkenbere wetter, dan moat der wat goed mis wêze.… Lês fierder

Marga Claus

Sy pysten un plas…

logo.ensafh

Mei tastimming fan it Fonds voor de Letteren skuor ik my noch ien momint los fan myn wichtige opdracht, yn it kommende jier te folbringen: it skriuwen fan in roman mei in aktueel of boeiend tema, moai fan taal, aanst oanskaft troch alle Frysklêzende Friezen, en leafst ek noch lêzen, want dêr giet it om. Justerjûn [woansdei 10 oktober, red] mocht ik oansitte achter de tafel op in debatjûn yn De Bres yn Ljouwert oer de fraach ‘Wêr binne de Fryske lêzers?’. Der moatte my no, in dei letter, noch in pear dingen fan it hert. En om’t ik skriuwer bin, en gjin sprekker (wat soms even oars oerkomt) doch ik dat leaver op papier.… Lês fierder

Marga Claus

Sy pysten un plas…

logo.ensafh

Mei tastimming fan it Fonds voor de Letteren skuor ik my noch ien momint los fan myn wichtige opdracht, yn it kommende jier te folbringen: it skriuwen fan in roman mei in aktueel of boeiend tema, moai fan taal, aanst oanskaft troch alle Frysklêzende Friezen, en leafst ek noch lêzen, want dêr giet it om. Justerjûn [woansdei 10 oktober, red] mocht ik oansitte achter de tafel op in debatjûn yn De Bres yn Ljouwert oer de fraach ‘Wêr binne de Fryske lêzers?’. Der moatte my no, in dei letter, noch in pear dingen fan it hert. En om’t ik skriuwer bin, en gjin sprekker (wat soms even oars oerkomt) doch ik dat leaver op papier.… Lês fierder