Anne Feddema

Katalaanske Skjirreslyp

logo.ensafh

 

 

 

Woansdeis klinkt
Yn lytse plakjes
Iensume Panfluittoan
Fan Katalaanske Skjirreslyp

Alle kearen
As hy by ús
Yn it doarp kaam
Sei it wyfke
Gong der ien dea
Myn man hâlde sels
De messen skerp
Mar dy is der
No net mear
Samar fuort
Koroana
De woansdeis 
Bin ik no
By myn suster
Yn Barcelona… Lês fierder

Anne Feddema

Bylden oan see

logo.ensafh

Moarns betiid op it stasjontsje fan it plak Pineda de Mar, dêr’t de trein nei Barcelona hohâldt. Nammers ek de trein nei Figueres en Girona, mar dat is de oare kant op en dêr hoech ik no net hinne. Ik sil wer ris nei de ‘La ciutat dels prodigis’, om it mar ris yn it Katalaansk te sizzen. De wûnderstêd.
Faaks hat ien fan jimme it boek (Nederlânske oersetting ‘De stad der wonderen’) fan Eduardo Mendoza wolris lêzen – it wie ein jierren tachtich in wiere literêre sensaasje – en oars soe ik der hoe dan ek nochris oan begjinne, want it is de muoite mear as wurdich.… Lês fierder

Anne Feddema

It hat wat

logo.ensafh

 

 

 

It hat wat
Held fan it 
Deistich libben
Hiel betiid
Yn ‘e rein nei
De trein rinne
Lytse rêchsek foar 
Grutte rêchsek efter
As sil ik nei it front

It is neat 
It reint hurder
Griene ponsjo 
Oer alles hinne 
Trein rydt fuort
Ik rin as in gek
Heal karnavalshynder
Blyn oer it perron 
Hookstrooks
Eangst en pine 
It slachfjild 
Skom op ‘e  bek… Lês fierder

Anne Feddema

In Brân Nije Dei

logo.ensafh

Bestiet der soks as jilddadaïsme? Tsja, miskien is al it jild by eintsjebeslút wol dadaïsme. Dagobert Schwitters, dat soe al eat wêze no? Dêr soe ik wiidweidich en ynkringend op yngean kinne en faaks doch ik dat no ek al. Hawar, wêr wol ik hinne? Nei it Keninklike Stasjon fan Haarlim. Ik wit fansels net oft al myn lêzers dêr wolris west hawwe, mar achtentweintich moatte der dochs wol ompankoekje op dizze wrâld, hoopje ik. Wêrom achtentweintich? No komme we alsa dêr’t wy wêze moatte. Der is in tige ergerlik reklamespotsje fan in jildútset onlinebank op telefyzje of iPad, iPhone of wat dan ek.… Lês fierder