Imke Hooijenga

Ynspiraasje en imitaasje

logo.ensafh

Baukje Wytsma skreau nije fersen foar it boek dat yn 2012 yn it Dútsk ferskynde as ‘Zwei die sich lieben’, fan Jürg Schubiger (tekst) en Wolf Erlbruch (printen). Yn it Nederlânsk ferskynde it as ‘Zoen me tot ik spin’, dêr’t al besteande leafdesgedichten út de Nederlânske literatuer foar brûkt binne fan bgl. Annie M.G. Smidt, Eva Gerlach en Toon Tellegen. Fierder ferskynde it boek ûnder oaren ek yn it Frânsk, Spaansk en Italiaansk, hjir mei oersettings fan de oarspronklike fersen fan Schubiger.
It boek sjocht der prachtich út; it is moai ynbûn en opmakke – yn feite in eksakte kopy fan de Dútske ferzje, al is foar dát boek better papier brûkt en is it mei linnen ynbûn – en der sitte gjin flaters yn.… Lês fierder

Imke Hooijenga

It sil simmer wêze

logo.ensafh

Maart doart it net lûdop te tinken, mar se wit net hokker dei it hjoed is. Se sjocht dat it moai waar is. It sil simmer wêze. (s. 9)

It sykteproses en de dea fan in heit as mem is net in ûnbekend tema yn de literatuer. Ek Margryt Poortstra weaget har der oan. Har roman Minskebern hannelet oer de demintearjende Maart en lit it ferrin fan it sykteproses sjen út wikseljend perspektyf: dat fan Maart sels en dat fan har man en dochters.
De titel Minskebern slacht op Maart en har oerbeppesizzer Daan. Op de achterflap fan it boek stiet te lêzen: ‘Twa minskebern spylje yn dit ferhaal in rol.… Lês fierder