Geart Tigchelaar

Foto’s Grutte Gedichtejûn 2023 ensafh

logo.ensafh

Freed 27 jannewaris 2023 wie it wer safier: de Grutte Gedichtejûn fan literêr tydskrift ensafh. Diskear op in bysûndere lokaasje: it popup kafee de Gouden Leeuw yn it gebou fan Tresoar yn Ljouwert. In gouden greep kinne jo wol sizze: in  seal yn it oars wat sterile Tresoar wie omtovere ta in soarte fan replika fan it eardere kafee de Gouden Leeuw, dat yn it ferline op itselde plak op ‘e Butterhoek stien hat.

Tenei mar in permanint plak jaan, dit kafee!

Der wie in moai oantal dielnimmers, en de sfear wie treflik. Bruno Rummler, sjonger en muzikant, wist it publyk goed by de saak te belûken.… Lês fierder

Geart Tigchelaar

frij spul

logo.ensafh

 

 

 

frij spul

I

de wyn hat frij spul
seist it is net de wyn
mar de geast dy’t frij waret
rattelet nachts oan skoattels
kriget nearne útfanhûzersplak
al stiet er by elke homeie
op wacht
seit moarns fatsoenlik goedei
stapt yn syn golfke en blaast
rjochting eachein oftewol
alles súd fan dokkum

II

de see hat frij spul
seist it is net de see
mar it hert dat opkomt
him weromlûkt
by skimertsjuster opwâlet
en mei krêft him wart tsjin
dyk en ferbod
wer fuortebbet in laachje
slyk en wat los sân
ûnder dyn learzens
is dêr’tst it mei dwaan moatst

III

it grien hat frij spul
seist it is net it grien
mar de siel dy’t widzet
yn alle wynstreken
oars net as rûzje
licht weagje mar nea
fan ’t plak dêr’tst de lodde
yn ’e klaai setst hearst
in gjalp djipper
dolt it net
fierder is der neat dat rikt… Lês fierder

Syds Wiersma, Geart Tigchelaar

Twatalige dichtbondel OAR HÛS / ET ANDET HUS presintearre yn Aarhus

logo.ensafh

Twatalige dichtbondel OAR HÛS / ET ANDET HUS woansdeitejûn presintearre yn it Deenske Aarhus

Woansdeitejûn 16 juny waard de Deensk/Fryske dichtbondel Oar Hûs / Et Andet Hus presintearre op it ynternasjonale literatuerfestival LiteratureXchange yn Aarhus. Sân oanwêzige dichters – trije Fryske, fjouwer Deenske – droegen foar út de nije bondel, foar in moai protsje publyk fan oanhing en ynteressearren. Geart Tigchelaar hie de lieding. Hy wie dêrfoar de oanwiisde man, want de bondel azemet syn kreätiviteit en organisaasjekrêft. Mei Carsten René Nielsen makke er it grutste part fan de oersettings en hy skeat de swart-wytfoto’s fan Aarhus dy’t troch de bondel hinne struid binne.… Lês fierder

Geart Tigchelaar

Fitraaljes

logo.ensafh

 

 

de wrâld komt deryn
set de klompen op ’e matte
slofket op geitehierren sokken
sa myn tillefoan yn

alles foar it gripen
it glês is tsjokker
as ea glês west hat

ik raas de longen
út al myn liven
buorlju hearre neat

de wrâld stapt yn ’e klompen
klapt de doar efter him ta
en sjoch him earst
troch de fitraaljes
as er it besnijde paad ôfrint

Foto: Geart Tigchelaar

Lês fierder
Geart Tigchelaar

Fideobesprek ‘Blaumelly’ fan Abe de Vries

logo.ensafh

 

 

https://youtu.be/cbxYvKbwDcA

Geart Tigchelaar besprekt ‘Blaumelly’ (Utjouwerij DeRyp 2020) fan Abe de Vries.

It gedicht ‘Ballade fan ’e ammoniakútstjit’ is hjir te finen.

It e-boek ‘In rûgel wyt. Gedichten fan Robert Frost, seleksje en oersetting troch Abe de Vries’ is hjir del te laden.

Fideobesprek oer ‘Opskuorgebieten’ fan Abe de Vries stiet hjir:

 Lês fierder