Cornelis van der Wal

It ear yn de stien

logo.ensafh

 

 

 

Dizze grutte stien hat in doar, en dêrefter wennet it ear.
Sânfûgels meitsje muzyk, sâlt mei tongen út ’e loft.

Yn it ear sels hearre jo neat, it reade each fan de stoarm swijt.
It is bûten stiller as oars, in ûle ropt heas nei spoeken yn ’e toer.

De stien lokket jo mei lieten, kom mar gau, jo binne leaf.
De doar giet iepen, it ear genietet fan jo stadige stjerren.… Lês fierder

Cornelis van der Wal

Mingd nijs (5): Soere ierappels

logo.ensafh

Dizze oprop siet okkerlêsten yn ’e mail:

‘Bakerlân fan ’e ierdappel, Dichtbondel oer de ierdappel.
Frysk en Frij jout in sammeldichtbondel út mei fersen oer it tema: Ierdappel. Dichters kinne wurk ynstjoere foar dizze samling.’

Jo kinne jo ôffreegje wat útjouwer Goasse Brouwer besielet, ommers wie der yn de jierren 2014-2018 al net it projekt Poetic Potatoes?  Dêr is ek in sammelbondel fan kommen, mei ierappelfersen. En no al wer? In ûnbegryplike saak. It giet faaks krekt te fier om it plagiaat te.neamen, mar ik bin al benijd wat se by Poetic Potatoes fan dizze gong fan saken fine.

En dan hiene wy noch Kirsten van Santen yn de Ljouwerter Krante fan 24-03-2023.… Lês fierder

Duo von Daniken

Ds. Ype Schaaf sjongt: Een kopje thee

logo.ensafh

Kenne jo dûmny Ype Schaaf noch? Dat sil grif jilde foar de wat âldere lêzers/harkers op dit plak.

Okkerdeis kaam in opname foar it ljocht, mei Ype Schaaf as sjonger. De datum fan it audio-fragmint ‘Een kopje thee’ is net bekend. Schaaf wurdt begelaat troch Nynke Schotanus op gitaar en leden fan it Frysk Orkest.

Klik hjir foar dit moaie lietsje.… Lês fierder