Ap Kivinen, Geart Tigchelaar, Elmar Kuiper

De nacht fan de katten / Kissojen yö

logo.ensafh

1.
de stêd is play off –arena
nei middernacht
power play, hoefolle mear ekstra tiid

learzens mei hakken klopje
froulju spylje
harren ritueel
derefter harren susters
minsklik skyld op it marktplein

ik moat it by my hawwe
myn mojo
sa gau’t ik it yn ’e hannen ha
fiel ik my feilich

koplamp fan de nachthimel, beljochtet
it haadstrjittesyndroom, cul-de-sac
hagediskening bewiist dat
de einleaze finale sprint ûndraachlik is

hoe bot wurd ik rekke
troch de sjirurgen, gitaarspilers, timmermanshannen
moat in nije sensaasje hawwe

2.
nim myn legere skoallementaliteit mei
nei de nachtklup
nimmen harket
wachtsje op harren beurt
efter de doar mjukst immen
de tongen
flugger
in binde yn ’e rige, wurd nerveus
fluch
kappe no, jim gekken
swierrichheden by it oanlûken
it koarjen en stinnen op it húske
krekt as by gymapparaten
dêr’t de oar it ritueel útfiert
mear freedsum
yn it skaad rôlet immen
it krûd
tusken bibeltinne pagina’s
ôffier is ferstoppe, floed oer de flier
gjin etikette, gjin voucher
lit ús passyf wêze as de bliksem
hjir is de foai
fan de skjinmakker fan dizze binde
lit ús nei myn plak gean
om stúdzje te meitsjen fan de metamorfoaze
en de foarm fan de amoebe

3.… Lês fierder

Elmar Kuiper

petear ûnder de stjerren

logo.ensafh

ik krige inkeld ris in oanknopingspunt
benammen by de earste rigel
dan komt de hiele wrâld jin yn ’e mjitte
mar ik kin der net safolle mei
as it der op oan komt is de kime tichtby
it perspektyf hieltyd wer oars
ik kin der neat mei
nee it slagget my net

ik kaam wol oandwaanlike bylden tsjin
sa as in stien dy’t praat
in byljende hûn op in geitewollen sokkel
in man fan rubber mei ekstereagen
mar troch de bank nommen hat er
fierste min selskrityk ik bedoel
de skriuwer mei syn útwrydske
gewichtich lykjende mar bûten de
stokken springende moderniteiten
it stelt gjin kloat foar

ik besykje ferbannen te lizzen
mar moat dat eins net dwaan
we libje no yn in tiid
dat orizjinaliteit hast in twang is
fernijing is dêrby de eask
der binne ek skriuwers dy’t wol
in konkrete boadskip oerbringe
ek ik wol úthâlde dat fersen
benammen ornearre binne
om te kommunisearjen

sa’t ik al sei
ik kin der net safolle mei
dizze wrâld is feitliks sa lyts
as in stip op in ingeltsje
de skriuwer wol ynteressant wêze
ja kuiper ik ha it oer dy
ik krige inkeld ris in oanknopingspunt
benammen by de earste rigel

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Elmar Kuiper

myn systeem

logo.ensafh

in swalker yn ljouwert

by it stasjon woe jild
fan my ha om’t er
my noch koe fan frjentsjer

myn systeem
myn systeem wie net gek

dy swalker hoegde
gjin mars út ’e automaat
hy woe yn de terp oernachtsje

ik koe net wachtsje
en hie fansels gjin sint

dy swalker seach my twa tellen oan
mei de eagen fan saturnus en rûn
doe fierder as michael jacksons moonwalk

hy woe fansels skoare

myn systeem
myn systeem hie honger as in hynder

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Elmar Kuiper

Linich

logo.ensafh

in frou makket har drok oer neat

it is in hiele keunst om jin
drok te meitsjen oer neat

de dei hat ommers altyd de blaai út ’e bek

in man tinkt:

as ik plan-út gnize wol moat
ik de bliere stofkes aktivearje
in ein fytse foar de moraal

grut nijs

dy man wol himsels mei de kombinaasjetange yn ’e earm knipe
dy frou wol harsels mei de wetterpomptange yn it wang knipe

wêrom

wolle dy man en frou de wrâld
begripe dêr’t de heksebile gûlt?

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Elmar Kuiper

Realm of chaos

logo.ensafh

Karl
de moshpit is in gierensirkel
wat wolst no
as skiere muontsenskaad
oer de harsens
en desibel útbonket

hollebatsers binne ek mar
minsken
ek al balte se as kij
en kuierje se net
op in ferlerne sneintemiddei
ha se winliken
de jui yn

it binne domdryste
bollen en naive keallen Karl
dy’t nuver snuve en skite

lit mar sitte
do hast dyn mikrofoan
dyn swit rûkt nei farske
kuil in oerlûd sil út dy
moartsje.

Foar Karl Willets, sjonger fan de Ingelske deathmetal band Bolt Thrower. Harren cultalbum ‘Realm of Chaos’ kaam yn 1989 út.
 


 

Abe de Vries, Wy, te leedomsizzen
Edwin de Groot, It wytget see
Meindert Bylsma, Pake
Tsjisse Hettema, De Slachte meandert….Lês fierder

Elmar Kuiper

afterparty

logo.ensafh

ferlit dyn plak
draach de nacht oer
oan in iere fûgel

lis de klean
dimmen
op in protsje

sis aai poes
streakje
de stiknaden
sêft

ferjit net
wat útstrieling
docht

lekker koese broek
lekker sliepe trui

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder