Beart Oosterhaven

Hân en toan fan ’e master

logo.ensafh

Op it tastânkommen fan it album Reizger yn Fryslân. Boudewijn de Groot yn it Frysk! Deel 2 hat de grutmaster fan it Nederlânsktalige harkliet sels tafersjoch hâlden. Boppedat hat er der sân gitaar- en twa sangpartijen oan bydroegen. En dan docht er yn trije nûmers ek noch mei yn ’e ‘backing vocals’! Op sa’n wize is Reizger yn Fryslân in folle mear ‘Boudewijn de Groot-eigen’ album wurden as syn foargonger Boudewijn de Groot yn it Frysk! út 2019. Lit ús mar sizze, dat de hân en toan fan ’e master sels der folle dúdliker op te hearren is.

‘Adviezen’
Wêrom’t Boudewijn de Groot (*1944) graach sels oan it tastânkommen fan in twadde album mei wurk fan syn hân yn it Frysk meiwurkje woe, ferwurdet er op side 2 fan it tige ynformative en troch Lean Dijkstra moai fersoarge cd-boekje: ‘De eerste Friese cd […] verraste me op verschillende manieren.… Lês fierder

Cornelis van der Wal

Friduwih Riemersma: ‘Myn binêre koade’, in sinjalemint

logo.ensafh

Yn it (Hollânsktalige) petear Friduwih Riemersma dicht als een ouderwetse vernieuwer mei it Friesch Dagblad die Friduwih Riemersma, dochter fan Trinus, te witten dat se okkerdeis in online kursus poëzij-skriuwen folge hie. It risseltaat fan dizze opdiene wiisheid is de min as te mear yn eigen behear by útjouwerij Grotesk útjûne dichtbondel ‘Myn binêre koade’. It is Riemersma har debút as dichter.

‘Myn binêre koade’ befettet proazagedichten, dat wol sizze poëzij yn proazafoarm. Yn West-Europa waarden begjin19e iuw al proazagedichten skreaun, dat ik sjoch de fernijing net daliks. Nyk de Vries en Geart Tigchelaar beoefenje dit sjenre ek yn it Fryske taalgebied.… Lês fierder

Beart Oosterhaven

Pearels fan tekst en muzyk

logo.ensafh

Nei al hast fjirtich jier yn it muzykfak sitten te hawwen, wie Sytse Haima fan Weidum ferline jier ta oan syn tredde soloalbum (sawol cd as elpee): Rûs op ’e line. Hoewol’t dat wat minder lykwichtich is as syn foarige skiif Tsjin better witten yn?, hat Haima mei ‘Rûs’ fannijs gâns pearels fan tekst en muzyk tafoege oan syn al mar útdijend oeuvre.

Boustiennen

De earste boustien fan dat oeuvre wie de finylsingle ‘Don’t let your head hang down / Rainy day blues’ fan ’e groep F.U.C., út april 1983. As sologitarist fan dy band hie Sytse Haima beide nûmers skreaun en komponearre tegearre mei slachgitarist en sjonger Pier Koopmans.… Lês fierder

Tsjomme Dijkstra

Poëzij is foar jûns, ynterview mei Cornelis van der Wal

logo.ensafh

Cornelis van der Wal (1956) sil moarn, 14 oktober, op de alfde edysje fan it ynternasjonale poëzyfestival Transpoesie te Brussel út syn wurk foardrage. Dy edysje is op 23 septimber iepene en wurdt op 21 oktober ôfsletten en alle wiken is der in programma.

It evenemint wurdt oars as ferline jier dit jier wer fysyk hâlden. Van der Wal is foar syn meidwaan bliid dat dat wer mooglik is. Hy hat trije dagen útlutsen foar in trip nei Brussel. ,,En it is ek de stêd fan Verlaine en Rimbaud, no?’’

De missy fan Transpoesie is om poëzij yn safolle mooglik ferskillende talen by it publyk te bringen.… Lês fierder

Beart Oosterhaven

‘Keel’, in feest foar ear en each

logo.ensafh

In ‘gewoanere’ eigennamme as Jan de Vries is yn it Nederlânske, Fryske en Biltske taalgebiet suver net te finen. Mar de Biltske ‘sanger-fersyskriver’ mei dy namme kaam koartlyn wól mei in cd-album fan ‘bûtengewoan’ hege kwaliteit: Keel. J.J. Cale in’t Bildts.

J.J. Cale en Eric Clapton

De Amerikaanske sjonger-lietsjesskriuwer en gitarist J.J. Cale waard op 5 desimber 1938 as John Weldon Cale berne yn Oklahoma-City. Hy groeide op yn Tulsa (Oklahoma) en stoar op 26 july 2013 yn La Jolla (Kalifornië). Yn 1971 debutearre er as soloartyst mei it album Naturally. Neitiid folgen oant en mei syn lêste, Roll On (2009), noch 14 studioalbums.… Lês fierder

redaksje

Oer ‘Nachtschrijver’ fan Jannie Regnerus

logo.ensafh

Yn de simmer fan 2012 trof skriuwster Jannie Regnerus dichter Tsjêbbe Hettinga op Flylân. Se swommen en kuieren tegearre en praten ûnder oare oer skilderkeunst. Regnerus krige fan de dichter in bondel, hy skreau foaryn ‘In byld fan dy yn ’e golven’. Dy ûnderfiningen setten har derta oan om in roman te skriuwen oer it ûnderwerp ‘Wat it is om dichter en blyn te wêzen’ mei as titel Nachtschrijver. It boek ferskynde yn maart 2017, in moanne foardat Hettinga syn samle fersen útkamen. Regnerus hie fraachpetearen mei Kirsten van Santen (LC 17 maart 2017) en Diane Romashuk (FD 12 april 2017).… Lês fierder