Pier Boorsma

mûzen

logo.ensafh

 

 

 

bin ik fan de minsken ôf
sitte der mûzen yn myn bêd
froulju geane by mûzen
op in stoel stean
bang at se binne
dat de mûzen trochkringe
yn har geheime iepening
ik slút al myn yn- en útgongen ôf
dochs hawwe de mûzen
de hûd om myn ears hinne
oanfretten
de dokter seit
-hawwe jo homoseksuele kontakten ?
leare se dat ek al
oan dy netsjese fakulteit?
ik moat eksperimentearje
as ik it ljocht
de hiele nacht oanlit
it binne by einsluten
nachtbisten
as se in rotteferstân hiene
soe ik se ôfrjochtsje kinne
de miljeutsjinst konkludearret
de mûzen ite by de buorlju
en komme by my
foar de ferdivedaasje
ik fyn it allegear bêst
as ik mar net
mei hoech te dwaan… Lês fierder

Reinold van Oevering

cancel culture

logo.ensafh

 

 

 

in pear jier lyn
fûnen wy it grappich
ús kitten
Poetin te neamen

de namme paste by him,
it wie in lytse mar krigele boarre
en Poetin bekte lekker
by it roppen

in geskikte namme foar in kat,
tochten wy yn ús naïviteit

it wie in prachtbist
en wy wienen hiel wiis mei him,
mar op tongersdei 24 febrewaris 2022
seagen wy ús spitigernôch needsake
him nei it asyl te bringen… Lês fierder

Pier Boorsma

mearke

logo.ensafh

 

for life to be bearable
you need some madness
(Marcel Proust)

 

mearke

Ik brûkte
In ferkearde kombinaasje
fan drank en pillen
sa tearde ik
oer de wjok
Ik kaam by
yn in ambulânse
ik rôp
‘Ïk wol der út
Ik kin de ambulânse
net betelje’
‘wy bringe jo
moai thús’
sei de sjauffeur

dit wie it mearke
fan de betsjoende prins
en it rûn
no ris goed ôf… Lês fierder

Anne Feddema

Kertier

logo.ensafh

 

 

 

It is in kertier
Foar de oarloch
Zeno tinkt:
De helte fan in kertier
Dêr wer in kwart fan
Dêr in achtste fan
Dan in sechtjinde
Dan in twaentritichste
Ensafuorthinne….
Dan wurdt it
Nea oarloch

Dat hie er moai betocht
Yn dat kertier
Foar de oarloch

Dat kertier
Dat no foarby is

It is oarloch.… Lês fierder

Piter Boersma

de dirk a. lambertszkade del

logo.ensafh

 

 

 

fan de fechtkant ôf de kade del
in iere maaitiidsdei begjin maart
de sinne skynt út in skjinne loft
it eastewyntsje is noch wat skraal
ea de skieding tusken ûntginnings
rint de kade no troch it wetter
rjochts beskut it wetterwingebiet
dan de iepen loenderfeanskeplasse
lofts earst in sleatsje en in stik lân
dan de rûne iepen wide blik
it sicht frij om’t alles noch keal is
it pluzich restant fan sigaren
op frijsteande brúngiele stâlen
de stoarmen fan in pear wike lyn
ha slim húshâlden in ravaazje
de elzebeammen yn folle bloei
de manlike hingjende katsjes
de froulike aaifoarmich rjochtop
wy jouwe ús op in bankje del
dat ús earder net opfallen wie
myn frou hopet op iisfûgeltsjes
dat se hjir binne heart se altyd
noch nea ha wy se te sjen krigen
en dan is dêr ús fêste bankje
yn ’e lijte fan strewelleguod
by de útsjochtoer op it westen
it is it útsochte plak foar ús
in sparkeljen fan tagedienens
ik beklim even it útsjochpunt
eagje nei merkels en túfeinen
hear dan noch ien de trep op kommen
yn fytsklean mei in fierrekiker
ik hear him iisfûgeltsjes sizzen
oft ik se al sjoen ha freget er
nee mar hy oant no ta ek noch net
hy wiist dan nei in stripe tichby
op wat dat op in betonplaat liket
en dêr rjochtoerein yn ’e wâl stiet
in nêstplak foar iisfûgels seit er
ta ferfanging fan hege wâlen
yn de plaat in tal fleangatten
yn de opmsiten grûn dêrachter
harren nêsten in soarte fan tunnels
yn de tiid dat se jongen hawwe
sjochst de âlden yn- en út fleanen
dat sil myn frou moai fine sis ik
en begjin tsjin de fûgeltsjeman
oer de stoarmskea op it kadepaad
hy fynt dat it foar de natuer goed is
de stoarmen ha opromming hâlden
ûnder dat wat swak en tenein wie
sûn en sterk krige sa de romte
him tankjend foar wat er ferteld hat
en foar syn wize wurden gean ik
om myn frou optein by te praten
mar sy hat it allegear al heard
wie gau by it wurd iisfûgeltsje
oereinsketten en neierkommen
sa sjochst mar seit se dat in praatsje
mei immen jin fertuten dwaan kin
op de dirk a.… Lês fierder