Beart Oosterhaven

Aginda 02-04-2022 o/m 25-06-2022 : ZEA en Tsead Bruinja tegearre op Skuorre- en Tsjerketoer troch Fryslân en Amsterdam

logo.ensafh

Fan 2 april oant 25 juny toere sjonger ZEA en ik troch Fryslân. Wy hoopje jim te treffen!

02-04 – SNEEK – BOLWERK

09-04 – MAKKUM – DONIAKERK

10-04 – KOARNJUM – NICOLAASKERK

15-04 – LEEUWARDEN – WESTERKERK

23-04 – FOUDGUM – MARIAKERK

24-04 – DRACHTEN – MUSEUM DR8888

29-04 – BUITENPOST – MeM

01-05 – DEDGUM – SINT JORISKERK

07-05 – BLESSUM – MARIAKERK

14-05 – JORWERT – REDBADTSJERKE

15-05 – AMSTERDAM – CAFE EIJLDERS

22-05 – EXMORRA – DICHTER OP DE DEEL

28-05 – LEEUWARDEN HUIZUM – DORPSKERK

29-05 – BEARS – MARIAKERK

25-06 – HARLINGEN – LITERAIR FESTIVAL

Tickets binne te finen op de website fan produksjehûs Explore the North: https://www.explore-the-north.nl/Lês fierder

Beart Oosterhaven

Hân en toan fan ’e master

logo.ensafh

Op it tastânkommen fan it album Reizger yn Fryslân. Boudewijn de Groot yn it Frysk! Deel 2 hat de grutmaster fan it Nederlânsktalige harkliet sels tafersjoch hâlden. Boppedat hat er der sân gitaar- en twa sangpartijen oan bydroegen. En dan docht er yn trije nûmers ek noch mei yn ’e ‘backing vocals’! Op sa’n wize is Reizger yn Fryslân in folle mear ‘Boudewijn de Groot-eigen’ album wurden as syn foargonger Boudewijn de Groot yn it Frysk! út 2019. Lit ús mar sizze, dat de hân en toan fan ’e master sels der folle dúdliker op te hearren is.

‘Adviezen’
Wêrom’t Boudewijn de Groot (*1944) graach sels oan it tastânkommen fan in twadde album mei wurk fan syn hân yn it Frysk meiwurkje woe, ferwurdet er op side 2 fan it tige ynformative en troch Lean Dijkstra moai fersoarge cd-boekje: ‘De eerste Friese cd […] verraste me op verschillende manieren.… Lês fierder

Beart Oosterhaven

Pearels fan tekst en muzyk

logo.ensafh

Nei al hast fjirtich jier yn it muzykfak sitten te hawwen, wie Sytse Haima fan Weidum ferline jier ta oan syn tredde soloalbum (sawol cd as elpee): Rûs op ’e line. Hoewol’t dat wat minder lykwichtich is as syn foarige skiif Tsjin better witten yn?, hat Haima mei ‘Rûs’ fannijs gâns pearels fan tekst en muzyk tafoege oan syn al mar útdijend oeuvre.

Boustiennen

De earste boustien fan dat oeuvre wie de finylsingle ‘Don’t let your head hang down / Rainy day blues’ fan ’e groep F.U.C., út april 1983. As sologitarist fan dy band hie Sytse Haima beide nûmers skreaun en komponearre tegearre mei slachgitarist en sjonger Pier Koopmans.… Lês fierder

Beart Oosterhaven

‘Keel’, in feest foar ear en each

logo.ensafh

In ‘gewoanere’ eigennamme as Jan de Vries is yn it Nederlânske, Fryske en Biltske taalgebiet suver net te finen. Mar de Biltske ‘sanger-fersyskriver’ mei dy namme kaam koartlyn wól mei in cd-album fan ‘bûtengewoan’ hege kwaliteit: Keel. J.J. Cale in’t Bildts.

J.J. Cale en Eric Clapton

De Amerikaanske sjonger-lietsjesskriuwer en gitarist J.J. Cale waard op 5 desimber 1938 as John Weldon Cale berne yn Oklahoma-City. Hy groeide op yn Tulsa (Oklahoma) en stoar op 26 july 2013 yn La Jolla (Kalifornië). Yn 1971 debutearre er as soloartyst mei it album Naturally. Neitiid folgen oant en mei syn lêste, Roll On (2009), noch 14 studioalbums.… Lês fierder

Beart Oosterhaven

It wetter om ’e tosken

logo.ensafh

As dit artikel online stiet, hoopje ik dat sjonger-lietsjesskriuwer Marcel Smit fan Burgum hast wer yn ’e ‘Alde Fryske Tsjerken’ te sjen wêze sil foar it twadde part (o/m desimber 2020) fan syn Noch mear muzyk-poadiumtoer. Suver mear noch as oare útfierende artysten, hat Smit nammentlik lêst hân fan it feit, dat er, troch de sûnt maart fan dit jier opleine koroanamaatregels, in skoftlang net ‘by’ syn publyk komme koe!

Rige optredens

Marcel Smit hie op 31 jannewaris 2020, yn in folle tsjerke fan Baaium, in moanne foar it útbrekken fan ’e koroanakrisis, krekt syn jongste cd-album Noch mear muzyk presintearre.… Lês fierder

Beart Oosterhaven

Boudewijn de Groot ‘wertaald’

logo.ensafh

Oan ’e njonkelytsen moai lange rige fan albums dêr’t nasjonale en ynternasjonale artysten en groepen yn it Frysk op covere wurde, is ein ferline jier wer ien tafoege: Boudewijn de Groot yn it Frysk! Cees de Wolff fan Âldskoat hat foar dat album tsien besteande nûmers oerset. Of better sein: ‘wertaald’.

Popsongs yn it Frysk

En lit my it fuort mar sizze: Cees de Wolff en ’syn’ fiif útfierende artysten – dat binne: Grytz (= Grytsje Melchers, trije nûmers); Sipke de Boer (twa); Jan Dirk van Ravesteijn (twa); Adri de Boer (twa) en Jan Nota (ien nûmer) – hawwe wier net de minste bydrage levere oan ’e neamde rige!… Lês fierder

Beart Oosterhaven

Feteranefolk

logo.ensafh

2019 wie in produktyf jier wat de feteranen ûnder de Frysktalige sjonger-lietsjesskriuwers oanbelanget. Begjin febrewaris kaam fan Sytse Haima (*1960) syn twadde solo-album Tsjin better witten yn? út en yn july respektyflik augustus ferskynden, fuort efterinoar, de cd’s Op ’n Paad fan Gurbe Douwstra (*1954) en Set ’m op fan Jaap Louwes (*1955) en syn begeliedingsgroep De Lossebinde.

Sizzenskrêft

Op ’n Paad is it fjirde album fan Gurbe Douwstra, nei Dizze stoarm (2001), Myn eigen paad (2005) en Thús (2010). De skiif telt yn krapoan fjirtich minuten tsien nûmers, allegearre op tekst fan ’e útfierder Gurbe Douwstra sels. Wat it sjongen oanbelanget, lit Douwstra him yn ’e koarkes bystean troch it natuertalint Gerbrich van Dekken.… Lês fierder